Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

2 Самуилы 8:1—18

8  Уый фӕстӕ Давид филистимӕгты+ ныппырх кодта ӕмӕ сӕ басаста+. Давид филистимӕгтӕй байста Мефег-Гааммӕ.  Моавӕгты+ дӕр ныппырх кодта, стӕй сӕ зӕххыл схуыссын кодта ӕмӕ сӕ бӕндӕнӕй абарста: дыууӕ бӕндӕны дзы абарста амарынӕн, иу бӕндӕн та – удӕгасӕй ныууадзынӕн+. Ӕмӕ моавӕгтӕ Давиды дӕлбар баисты+ ӕмӕ йын хъалон фыстой+.  Давид ныппырх кодта Сувӕйы+ паддзах Реховы фырт Адраазары+ ӕмӕ йӕ адӕмы. Уыцы рӕстӕг Адраазар фӕцӕйцыд Евфраты+ цӕугӕдонмӕ, цӕмӕй уыцы бӕстӕ фӕстӕмӕ йӕ дӕлбар бакодтаид.  Давид ын йӕ барджытӕй ӕрцахста иу мин авдсӕдӕ адӕймаджы, йӕ фистӕг ӕфсадӕй та – дыууын мины+. Бӕхуӕрдӕтты ифтыгъд бӕхтӕн+ та сӕ нуӕрттӕ ныллыг кодта+, ӕрмӕстдӕр ма дзы сӕдӕ бӕхы ныууагъта.  Сувӕйы паддзах Адраазармӕ сириӕгтӕ Дамаскӕй+ ӕххуысмӕ куы ’рцыдысты, уӕд Давид сириӕгтӕй ныццагъта дыууын дыууӕ мин адӕймаджы+.  Уый фӕстӕ Давид сириаг Дамаскы сӕвӕрдта ӕфсады къордтӕ+. Гъемӕ сириӕгтӕ Давиды дӕлбар баисты ӕмӕ йын хъалон фыстой+. Давид кӕдӕмфӕнды ма ацыдаид,– Йегъовӕ йӕ хъахъхъӕдта+.  Стӕй, Адраазары лӕггадгӕнджытӕм цы тымбыл сызгъӕрин уартытӕ+ уыди, уыдон Давид ӕрбахаста Иерусалиммӕ.  Адраазары горӕттӕ Бефӕ ӕмӕ Берофӕй та паддзах Давид рахаста тынг бирӕ ӕрхуы+.  Давид Адраазары ӕфсад+ иууылдӕр кӕй ныппырх кодта, уый Хаматы+ паддзах Фой куы фехъуыста, 10  уӕд йӕ фырт Иорамы арвыста паддзах Давидмӕ, цӕмӕй йӕ, куыд у, уымӕй бафарстаид+ ӕмӕ йын раарфӕ кодтаид, Адраазаримӕ кӕй хӕцыд ӕмӕ йыл кӕй фӕуӕлахиз, уый тыххӕй, уымӕн ӕмӕ Адраазар Фоимӕ ӕдзухдӕр хӕцгӕ кодта. Иорам йемӕ ӕрбахаста ӕвзистӕй, сызгъӕринӕй ӕмӕ ӕрхуыйӕ конд дзауматӕ+. 11  Ӕмӕ уыдон дӕр паддзах Давид Йегъовӕйӕн снывонд кодта. Снывонд ма йын кодта, кӕй басаста, ӕппӕт уыцы адӕмтӕй цы ӕвзист ӕмӕ сызгъӕрин рахаста, уый дӕр+, 12  ома Сирийӕ, Моавӕй+, Аммоны фырттӕй, филистимӕгтӕ+ ӕмӕ амаликӕгтӕй+ цы рахаста, уый, стӕй ма Сувӕйы+ паддзах Адраазарӕй, Реховы фыртӕй, цы байста, уый дӕр. 13  Давид Цӕххы дӕлвӕзы+ едомӕгтӕй ӕстдӕс мины+ куы ныццагъта ӕмӕ уӕлахиздзауӕй куы ’рбаздӕхт, уӕд йӕ ном скадджын. 14  Ӕмӕ Давид Едомы+ зӕххыл сӕвӕрдта ӕфсады къордтӕ. Сӕвӕрдта сӕ ӕгас Едомы зӕххыл, ӕмӕ едомӕгтӕ се ’ппӕт дӕр йӕ дӕлбар баисты+. Давид кӕдӕмфӕнды ма ацыдаид,– Йегъовӕ йӕ хъахъхъӕдта+. 15  Давид паддзах уыд ӕнӕхъӕн Израилӕн+ ӕмӕ йӕ адӕмӕн се ’ппӕтӕн дӕр+ рӕстӕй тӕрхон кодта+. 16  Саруйӕйы фырт Иоав+ уыд ӕфсады сӕргълӕууӕг, Ахилуды фырт Иосафат+ та уыд азфыссӕг. 17  Ахитувы фырт Садок+ ӕмӕ Авиафары фырт Ахимелех+ уыдысты сауджынтӕ, Серайӕ та – писыр. 18  Иодайы фырт Ванейӕ+ уыд хелефейты+ ӕмӕ фелефейты+ сӕргъы. Давиды фырттӕ та систы хицӕуттӕ*+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «сауджынтӕ».