Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

2 Паддзӕхты 4:1—44

4  Иу сылгоймаг, пехуымпарты фырттӕй+ иуӕн йӕ ус, Елисейӕн кӕугӕйӕ загъта: «Дӕ цагъар, мӕ сӕрыхицау, амард. Дӕхӕдӕг ӕй зоныс, дӕ цагъар алкӕддӕр Йегъовӕйӕ кӕй тарст+. Фӕлӕ нын ӕфстау чи радта+, уый нӕм ӕрбацыд, цӕмӕй мын мӕ дыууӕ хъӕбулы дӕр акӕна ӕмӕ сӕ йӕхицӕн цагъартӕ скӕна».  Елисей йын загъта: «Цы дын саразон?+ Зӕгъ-ма мын, хӕдзары дӕм исты ис?» Сылгоймаг ын загъта: «Дӕ цагъар-сылгоймагмӕ сойы+ дурын йеддӕмӕ ницы ис».  Уӕд ын Елисей загъта: «Ацу ӕмӕ дӕ сыхӕгтӕй се ’ппӕтӕй дӕр афтид мигӕнӕнтӕ ракур – цас фылдӕр, уыйас хуыздӕр.  Стӕй дӕ фырттимӕ хӕдзармӕ бацу, дуар сӕхгӕн ӕмӕ уыцы мигӕнӕнты се ’ппӕты дӕр сой кӕн. Чи дзы байдзаг уа, уыдон та иуварс ӕвӕр».  Ӕмӕ уӕд сылгоймаг ацыд. Йӕ фырттимӕ хӕдзармӕ куы бацыд ӕмӕ дуар куы сӕхгӕдта, уӕд ӕм йӕ фырттӕ мигӕнӕнтӕ хӕссын райдыдтой, уый та сӕ сойӕ дзаг кодта+.  Мигӕнӕнтӕ иууылдӕр куы байдзаг сты, уӕд йӕ фыртӕн загъта: «Ӕри иннӕ мигӕнӕн»+. Фӕлӕ йын уый загъта: «Нал дзы ис». Ӕмӕ уӕд сой дӕр нал калд+.  Сылгоймаг ӕцӕг Хуыцауы адӕймагмӕ ацыд ӕмӕ йын алцыдӕр радзырдта. Ӕмӕ йын уый загъта: «Ацу, уыцы сой ауӕй кӕн ӕмӕ дзы дӕ хӕстӕ бафид+, цы ма дзы баззайа, уый та уыдзӕн дӕуӕн ӕмӕ дӕ фырттӕн, уымӕй цӕрдзыстут»+.  Иу бон Елисей Сунеммӕ+ ацыд, ӕмӕ йын уым иу кадджын сылгоймаг ныллӕгъстӕ кодта+, къӕбӕр нӕм бахӕр, зӕгъгӕ, ӕмӕ сӕм уый дӕр бацыд. Ӕмӕ-иу уӕдӕй фӕстӕмӕ сӕ рӕзты куы фӕцӕйцыд, уӕд-иу сӕм алы хатт дӕр бацыд, цӕмӕй-иу къӕбӕр уым бахордтаид.  Ӕмӕ уӕд иухатт сылгоймаг йӕ лӕгӕн загъта+: «Ӕз ӕй зонын, чи нӕм ӕрбацӕуы, уыцы адӕймаг Хуыцауы ӕвзӕрст лӕггадгӕнӕг кӕй у+. 10  Курын дӕ, уӕлейӕ йын иу гыццыл уат саразӕм+ ӕмӕ йын дзы сынтӕг, стъол, бандон ӕмӕ цырагъдарӕн сӕвӕрӕм+. Ӕмӕ-иу нӕм куы ’рбацӕуа, уӕд-иу уым ӕрлӕудзӕн»+. 11  Иу бон та сӕм Елисей ӕрбацыд, уӕллаг уатмӕ ссыд ӕмӕ уым ӕрхуыссыд. 12  Ӕмӕ йӕ лӕггадгӕнӕгӕн, Гиезийӕн+, загъта: «Уыцы сунемаг+ сылгоймагмӕ-ма фӕдзур». Гиези дӕр сылгоймагӕн загъта, цӕмӕй йӕм ӕрбацыдаид. 13  Стӕй Елисей Гиезийӕн загъта: «Дӕ хорзӕхӕй, зӕгъ-ма йын: „Мах тыххӕй дӕхи тыхсын кӕныс+. Ӕмӕ дын дӕ хорздзинад цӕмӕй бафидон?+ Мыййаг, дӕу тыххӕй паддзахимӕ+ кӕнӕ ӕфсады хистӕримӕ+ аныхас кӕнын хъӕуы?“» Сылгоймаг дзуапп радта: «Ницӕмӕй тыхсын, мӕхи адӕмы ’хсӕн цӕрын»+. 14  «Уӕдӕ ма йын уӕд цӕмӕй бафидон йӕ хорздзинад?» – бафарста Елисей. Ӕмӕ уӕд Гиези загъта: «Лӕппу йын нӕй+. Йӕ лӕг дӕр зӕронд у». 15  Уӕд ын Елисей загъта: «Фӕдзур-ма йӕм». Гиези дӕр ӕм фӕдзырдта, ӕмӕ сылгоймаг ӕрбацыд ӕмӕ къӕсӕргӕрон ӕрлӕууыд. 16  Ӕмӕ йын Елисей загъта: «Иннӕ аз дын ацафон уыдзӕн лӕппу»+. Фӕлӕ йын сылгоймаг загъта: «Нӕ, мӕ буц хицау, ӕцӕг Хуыцауы адӕймаг! Дӕ цагъар-сылгоймаджы ма сай». 17  Фӕлӕ сылгоймаг басывӕрджын ӕмӕ йын иннӕ аз раст уыцы афон лӕппу райгуырд+, Елисей йын куыддӕриддӕр загъта, афтӕ+. 18  Сывӕллон байрӕзт, ӕмӕ иуафон иннӕ хӕттытау йӕ фыдмӕ ацыд. Йӕ фыд та уыд хуымгӕрдджытимӕ+. 19  Ӕмӕ йын хъаст кӕнын райдыдта: «Мӕ сӕр! Мӕ сӕр!»+ Уӕд йӕ фыд лӕггадгӕнӕгӕн загъта: «Йӕ мадмӕ-ма йӕ ахӕсс»+. 20  Уый дӕр ӕй систа ӕмӕ йӕ йӕ мадмӕ ахаста. Ӕмӕ сывӕллон сихормӕ йӕ мады хъӕбысы фӕбадт ӕмӕ ӕппынфӕстаг амард+. 21  Уӕд ӕй йӕ мад уӕлӕмӕ схаста, ӕцӕг Хуыцауы адӕймаджы+ сынтӕгыл ӕй ӕрӕвӕрдта+, дуар рахгӕдта ӕмӕ рацыд. 22  Стӕй йӕ лӕгмӕ фӕдзырдта ӕмӕ йын загъта: «Курын дӕ, лӕггадгӕнджытӕй-ма мӕм иуы ӕд хӕрӕг рарвит. Ӕцӕг Хуыцауы адӕймагмӕ ауайон, ӕмӕ уайтагъд фездӕхдзынӕн»+. 23  Фӕлӕ йын йӕ лӕг загъта: «Абон ӕм цӕмӕн цӕуыс? Мӕй куы нӕма сног+, стӕй сабат дӕр нӕу». Фӕлӕ сылгоймаг загъта: «Тыхсгӕ ма кӕн, алцыдӕр хорз у». 24  Ӕмӕ хӕрӕгыл+ саргъ сӕвӕрдта ӕмӕ йӕ лӕггадгӕнӕгӕн загъта: «Хӕрӕджы размӕ кӕн ӕмӕ дын цалынмӕ нӕ зӕгъон, уӕдмӕ ма ’рлӕуу». 25  Сылгоймаг араст ӕмӕ ӕрцыд ӕцӕг Хуыцауы адӕймагмӕ, Кармилы хохмӕ. Ӕцӕг Хуыцауы адӕймаг ӕй дардмӕ ауыдта ӕмӕ йӕ лӕггадгӕнӕгӕн, Гиезийӕн+, загъта: «Уартӕ сунемаг сылгоймаг ӕрбацӕуы. 26  Дӕ хорзӕхӕй, йӕ размӕ азгъор ӕмӕ йӕ афӕрс: „Дзӕбӕхтӕ дӕ? Дӕ сӕрыхицау дӕр дзӕбӕх у? Сывӕллон та?“». «Дзӕбӕх стӕм»,– дзуапп ын радта сылгоймаг. 27  Хохмӕ куы ’рбахӕццӕ ӕмӕ ӕцӕг Хуыцауы адӕймагмӕ куы бацыд, уӕд йӕ разы ӕрхауд ӕмӕ йын йӕ къӕхтыл ныххӕцыд+. Гиези йӕм бацыд ӕмӕ йӕ хъуамӕ иуварс асхуыстаид+, фӕлӕ йын ӕцӕг Хуыцауы адӕймаг+ загъта: «Ныууадз ӕй+. Йӕ зӕрдӕйы стыр маст ис+, фӕлӕ йӕ Йегъовӕ мӕнӕй басусӕг кодта+, нӕ мын ӕй раргом кодта». 28  Ӕмӕ сылгоймаг загъта: «Мыййаг мӕ буц хицауӕй фырт куырдтон? Нӕ дын дзырдтон, дзӕгъӕлы мын ныфсытӕ ма ӕвӕр, зӕгъгӕ?»+ 29  Елисей уайтагъд Гиезийӕн загъта+: «Дӕхи арӕвдз кӕн*+, мӕ лӕдзӕг мын демӕ ахӕсс+ ӕмӕ ацу. Фӕндагыл дыл исчи куы амбӕла, уӕд-иу ын салам ма ратт+, ӕмӕ дын исчи салам куы дӕтта, уӕд дӕр-иу ӕм мацы сдзур. Ацу ӕмӕ-иу мӕ лӕдзӕг лӕппуйы цӕсгомыл ӕрӕвӕр»+. 30  Уӕд лӕппуйы мад Елисейӕн загъта: «Удӕгас Хуыцау Йегъовӕйы раз+ ӕмӕ дын дӕхи раз сомы кӕнын+, ӕнӕ дӕуӕй нӕ ацӕудзынӕн»+. Ӕмӕ уӕд уый дӕр сыстад ӕмӕ йемӕ ацыд. 31  Гиези та сӕ разӕй ацыд ӕмӕ лӕдзӕг лӕппуйы цӕсгомыл ӕрӕвӕрдта, фӕлӕ ницы – лӕппу змӕлгӕ дӕр нӕ фӕкодта+. Уӕд Гиези фӕстӕмӕ Елисейы размӕ рацыд ӕмӕ йын загъта: «Лӕппу нӕ райхъал»+. 32  Елисей хӕдзармӕ куы бацыд, уӕд сывӕллон йӕ хуыссӕныл мардӕй хуыссыд+. 33  Ӕмӕ мидӕмӕ бацыд, дуар рахгӕдта+ ӕмӕ Йегъовӕмӕ кувын райдыдта+. 34  Стӕй хуыссӕнмӕ схызт, сывӕллоныл ныддӕлгом+ ӕмӕ йӕ былтӕ сывӕллоны былтыл авӕрдта, йӕ цӕстытӕ – сывӕллоны цӕстытыл, йӕ къухтӕ та – сывӕллоны къухтыл. Ныддӕлгом ыл, ӕмӕ сывӕллоны буар сабыргай схъарм. 35  Уӕд та ногӕй хӕдзары арауай-бауай кодта, стӕй та хуыссӕнмӕ схызт ӕмӕ та сывӕллоныл ныддӕлгом. Ӕмӕ сывӕллон авд хатты ӕрӕхснырста ӕмӕ уый фӕстӕ йӕ цӕстытӕ байгом кодта+. 36  Уӕд Елисей Гиезимӕ фӕдзырдта ӕмӕ йын загъта: «Уыцы сунемаг+ сылгоймагмӕ-ма фӕдзур». Уый дӕр ӕм фӕдзырдта, ӕмӕ сылгоймаг куы ’рбацыд, уӕд ын Елисей загъта: «Мӕнӕ дӕ лӕппу»+. 37  Сылгоймаг бацыд, йӕ разы йӕ зонгуытыл ӕрхауд ӕмӕ йын йӕ сӕрӕй зӕххы онг акуывта+. Стӕй йӕ лӕппуйы систа ӕмӕ рацыд+. 38  Елисей Галгалмӕ ӕрыздӕхт+. Уыцы рӕстӕг та уыцы зӕххыл уыд ӕххормаг заман+. Ӕмӕ иухатт пехуымпарты фырттӕ+ йӕ разы куы бадтысты+, уӕд йӕ лӕггадгӕнӕгӕн загъта+: «Сӕвӕр-ма стыр аг ӕмӕ пехуымпартӕн хъӕрмхуыпп сфыц»+. 39  Сӕ иу быдырмӕ кӕрдӕджытӕ тонынмӕ ацыд+ ӕмӕ хъӕддаг хилгӕ зайӕгойыл фӕхӕст – уый уыд хъӕддаг харбыз. Гъемӕ харбызтӕй йӕ рон байдзаг кодта, ӕрбахаста сӕ ӕмӕ сӕ агмӕ ныккарста. Цы сты, уый та ничи зыдта. 40  Уый фӕстӕ хъӕрмхуыппӕй адӕмӕн ӕркодтой, цӕмӕй бахордтаиккой. Фӕлӕ дзы куы ахордтой, уӕд ныхъхъӕр кодтой: «Ӕцӕг Хуыцауы адӕймаг+, аджы марг ис!»+ Ӕмӕ дзы сӕ бон хӕрын нӕ уыд. 41  Уӕд Елисей загъта: «Ссад-ма рахӕссут». Ӕмӕ ссад аджы ныккодта ӕмӕ загъта: «Ныр дзы адӕмӕн ӕркӕнут, цӕмӕй бахӕрой». Ӕмӕ сын уыцы хӕринаг ницы зиан ракодта+. 42  Иухатт Ваал-Шалишӕйӕ+ иу адӕймаг ӕрцыд ӕмӕ ӕцӕг Хуыцауы адӕймагӕн ӕрбахаста+ фыццаг тыллӕджы хорӕй+ конд дзул, дыууын дзулы хъӕбӕрхорӕй+, ӕмӕ йӕ хызыны мидӕг ног хор. Ӕмӕ Елисей загъта: «Адӕмӕн сӕ ратт, ӕмӕ бахӕрой»+. 43  Фӕлӕ йын йӕ лӕггадгӕнӕг загъта: «Адон сӕдӕ адӕймаджы раз куыд ӕрӕвӕрон?»+ Елисей йын загъта: «Ратт сӕ адӕмӕн, ӕмӕ бахӕрой, уымӕн ӕмӕ Йегъовӕ афтӕ зӕгъы: „Бахӕрдзысты, ӕмӕ ма дзы баззайдзӕн“»+. 44  Уӕд сӕ адӕмы раз ӕрӕвӕрдта. Адӕм бахордтой, ӕмӕ ма дзы зайгӕ дӕр бакодта, Йегъовӕ куыддӕриддӕр загъта, афтӕ+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «Дӕ астӕу ӕрбалвас».