Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

2 Коринфӕгтӕм 2:1—17

2  Мӕхицӕн та загътон: афтӕ бакӕндзынӕн, ӕмӕ уӕм ногӕй куы ’рцӕуон, уӕд уын ме ’рцыд ӕнкъарддзинады хос ма фӕуа+.  Мӕн тыххӕй куы ӕрӕнкъард уат+, уӕд ма мын мӕ зӕрдӕ чи барухс кӕндзӕн, кӕд ӕмӕ мын сымах барухс кӕнут мӕ зӕрдӕ?  Фысгӕ дӕр уӕм уый тыххӕй кодтон, цӕмӕй уӕм куы ’рцӕуон, уӕд, цин кӕуыл хъуамӕ кӕнон+, уыдоны тыххӕй ӕнкъард ма уон+, уымӕн ӕмӕ мӕ уырны+, мӕ цин уе ’ппӕты цин дӕр кӕй у.  Мӕ фыртыхстӕй ӕмӕ уӕм мӕ зӕрдӕйы рыстӕй цӕссыгкалгӕйӕ+ уый тыххӕй нӕ фыстон, цӕмӕй ӕрӕнкъард уат+, фӕлӕ йӕ цӕмӕй зонат, сымах уӕлдай уарзт кӕй кӕнын.  Кӕд исчи искӕй ӕрӕнкъард кодта+, уӕд та мӕн нӕ, фӕлӕ, зӕгъӕн ис, ӕмӕ уе ’ппӕты дӕр,– ме ’ргом ныхас мын хатыр фӕуӕд.  Уыцы адӕймагӕн уӕ фылдӕр цы уайдзӕф бакодтой+, уый йын фаг у.  Ныр та йын зӕрдӕйӕ ныххатыр кӕнут+ ӕмӕ йын йӕ зӕрдӕ бафидар кӕнут, цӕмӕй уыцы адӕймаг бынтондӕр йӕхимӕ ма ныхъхъуса+.  Уымӕ гӕсгӕ уӕ курӕг дӕн, равдисут ын, кӕй йӕ уарзут, уый+.  Фысгӕ дӕр уӕм уый тыххӕй кӕнын, цӕмӕй сбӕлвырд кӕнон, алы хъуыддаджы дӕр коммӕгӕс стут ӕви нӕ+. 10  Сымах зӕрдӕйӕ кӕмӕн цы хатыр кӕнут, уымӕн ӕй ӕз дӕр хатыр кӕнын+. Ӕмӕ ӕз зӕрдӕйӕ цы ныххатыр кодтон,– кӕд искӕмӕн исты ныххатыр кодтон, уӕд,– уый та, Чырысти мын ӕвдисӕн, ныххатыр кодтон сымах тыххӕй, 11  цӕмӕй ныл Сайтан+ хинӕй ма рацӕуа, уымӕн ӕмӕ, куыд архайы, уый нын ӕнӕзонгӕ нӕу+. 12  Троадӕмӕ+ Чырыстийы тыххӕй хорз хабар хъусын кӕнынмӕ куы ’рцыдтӕн, уӕд мын Хицауы хъуыддаджы дуар байгом+. 13  Фӕлӕ ме ’фсымӕр Титы+ кӕй не ссардтон, уымӕ гӕсгӕ мӕхицӕн* ӕнцой нӕ ардтон. Гъемӕ уымы ахуыргӕнинӕгтӕн хӕрзбон загътон ӕмӕ ацыдтӕн Македонимӕ+. 14  Фӕлӕ Хуыцауӕн бузныг, уый мах алкӕддӕр кӕны+ Чырыстиимӕ уӕлахизы цыды+ ӕмӕ мах уылты алы ран дӕр адджын тӕфау парахат кӕны зонындзинӕдтӕ йӕхи тыххӕй!+ 15  Мах Хуыцауӕн стӕм Чырыстийы тыххӕй хорз хабары адджын тӕф+, ӕмӕ уыцы тӕф хӕццӕ кӕны, ирвӕзындзинады фӕндагыл чи ис, уыдонмӕ дӕр ӕмӕ, сӕфты фӕндагыл чи ис, уыдонмӕ дӕр+. 16  Фӕстӕгтӕн уый у мӕлӕты тӕф, ӕмӕ сӕ кӕны мӕлӕтмӕ+. Фыццӕгтӕн та – царды адджын тӕф, ӕмӕ сӕ кӕны цардмӕ. Ӕмӕ ахӕм хъуыддагӕн чи бӕззы?+ 17  Мах, уымӕн ӕмӕ мах Хуыцауы ныхас уӕйгӕнджытӕ не стӕм+, бирӕтӕ+ куыд сты, афтӕ, фӕлӕ дзурӕм сыгъдӕгзӕрдӕйӕ – Хуыцауы номӕй, Хуыцауы раз ӕмӕ Чырыстиимӕ иудзинады+.

Фиппаинӕгтӕ

Грекъ. пне́вма. Кӕс Уӕлӕмх. 7.