Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

1 Самуилы 26:1—25

26  Цасдӕры фӕстӕ Зифы+ цӕрджытӕ Саулмӕ Гивӕмӕ+ ӕрцыдысты ӕмӕ йын загътой: «Давид ӕмбӕхсы Гахилы+ къуыбырыл, Йесимоны+ акомкоммӕ».  Ӕмӕ Саул сыстад+ ӕмӕ Давиды агурӕг Зифы ӕдзӕрӕг быдырмӕ ’рцыд, йемӕ ракодта ӕртӕ мин адӕймаджы+ Израилы хуыздӕр хӕстонтӕй.  Саул ӕмӕ йӕ адӕм Йесимоны акомкоммӕ Гахилы къуыбырыл фӕндаггӕрон ӕрбынат кодтой. Давид та ӕмбӕхст ӕдзӕрӕг быдыры. Ӕмӕ Давид уый куы базыдта, ӕмӕ Саул йӕ фӕдыл ӕдзӕрӕг быдырмӕ ӕрцыд,  уӕд сгарджыты арвыста+, цӕмӕй сбӕрӕг кодтаиккой, Саул ӕцӕгдӕр ӕрцыд ӕви нӕ.  Уый фӕстӕ Давид ацыд, Саул йӕ адӕмимӕ кӕм ӕрбынат кодта, уырдӕм ӕмӕ федта, Саул ӕмӕ Ниры фырт Авенир+, Саулӕн йе ’фсады хицау, цы ран хуыссыдысты, уый. Саул хуыссыд астӕуӕй+, йӕ алыварс уыдысты иннӕ адӕм, ӕмӕ уыдоны алыварс та – ӕфсады уӕрдӕттӕ.  Давид бафарста хеттаг+ Ахимелехы ӕмӕ Иоавы ӕфсымӕр Авессӕйы+, Саруйӕйы+ фырты: «Чи ныццӕудзӕн мемӕ, Саул кӕм ис, уырдӕм?» Ӕмӕ йын Авессӕ загъта: «Ӕз ныццӕудзынӕн демӕ»+.  Ӕхсӕвы Давид ӕмӕ Авессӕ уыцы адӕммӕ ныццыдысты ӕмӕ кӕсынц, ӕмӕ Саул хуыссы тӕккӕ астӕуӕй ӕмӕ фынӕй кӕны, йӕ арц та – йӕ сӕрырдыгӕй зӕххы сагъд. Авенир ӕмӕ иннӕ адӕм та хуыссыдысты йӕ алыварс.  Уӕд Авессӕ Давидӕн загъта: «Абон дын Хуыцау де знаджы дӕ къухмӕ радта+. Бауадз мӕ, ӕмӕ йӕ арцӕй иу цӕфӕн зӕхмӕ ныххуыйон, ӕмӕ мӕ дыккаг цӕф нал бахъӕудзӕн».  Фӕлӕ Давид Авессӕйӕн загъта: «Мацы йын бакӕн. Йегъовӕйы сӕрст лӕггадгӕнӕгмӕ йӕ къух чи сиса+, уый ӕнӕфхӕрдӕй баззайдзӕн?»+ 10  Стӕй Давид загъта: «Удӕгас Хуыцау Йегъовӕйы раз дын сомы кӕнын+: Йегъовӕ йӕ йӕхӕдӕг ӕрцӕвдзӕн+, кӕнӕ йӕ рӕстӕг ӕрцӕудзӕн+ ӕмӕ амӕлдзӕн, кӕнӕ та хӕстмӕ ацӕудзӕн+ ӕмӕ уым ссардзӕн йӕ мӕлӕт+. 11  Йегъовӕйы зӕрдӕмӕ чи нӕ цӕуы+, ахӕм хъуыддаг ӕз нӕ бакӕндзынӕн+, Йегъовӕйы сӕрст лӕггадгӕнӕгмӕ+ мӕ къух нӕ сисдзынӕн!+ Йӕ сӕрырдыгӕй цы арц ӕмӕ цы доны дурын ис, уыдон райс, ӕмӕ цом». 12  Давид Саулӕн йӕ сӕрырдыгӕй арц ӕмӕ доны дурын райста, ӕмӕ рацыдысты. Ӕмӕ сӕ ничи федта+, ничи сӕ бафиппайдта, ӕмӕ ӕппындӕр ничи райхъал. Иууылдӕр кодтой фынӕй, уымӕн ӕмӕ сыл Йегъовӕ тарф фынӕй бафтыдта+. 13  Давид иннӕ фарсмӕ ацыд ӕмӕ хохы сӕр, дард ран, слӕууыд. Тынг дард сӕ уыд. 14  Ӕмӕ уырдыгӕй Давид адӕммӕ ӕмӕ Авенирмӕ, Ниры фыртмӕ, ныхъхъӕр кодта: «Авенир! Хъусыс мӕ?» Авенир+ загъта: «Уый чи дзуры паддзахмӕ?» 15  Уӕд Давид Авенирӕн загъта: «Лӕг нӕ дӕ, ӕви? Израилы дӕу хуызӕн куы нӕй, уӕд дӕ буц хицауы, паддзахы, цӕуылнӕ хъахъхъӕдтай? Чидӕр уӕм бацыд ӕмӕ дын дӕ буц хицауы, паддзахы, марынмӕ хъавыд+. 16  Хорз нӕ бакодтай. Удӕгас Хуыцау Йегъовӕйы раз уын зӕгъын+, сымах мӕлӕты аккаг стут+, уымӕн ӕмӕ уӕ буц хицауы, Йегъовӕйы сӕрст лӕггадгӕнӕджы+, нӕ хъахъхъӕдтат+. Фен-ма, кӕм сты паддзахы арц ӕмӕ дурын+, йӕ сӕрырдыгӕй чи уыд, уыдон». 17  Уӕд Саул Давиды хъӕлӕс базыдта ӕмӕ загъта: «Давид, уый дӕ хъӕлӕс у, мӕ лӕппу?»+ Давид загъта: «О, цытджын паддзах». 18  Стӕй ма загъта: «Цӕмӕн зилы мӕ буц хицау йӕ цагъары фӕдыл?+ Цы дын ракодтон? Цы сарӕзтон ӕвзӕрӕй?+ 19  Мӕ буц хицау, паддзах, курын дӕ, байхъус дӕ цагъары ныхӕстӕм. Кӕд дӕ Йегъовӕ скодта мӕ ныхмӕ, уӕд мын мӕ къухӕй хоры кувинаг айсӕд+. Фӕлӕ дӕ кӕд мӕ ныхмӕ адӕм скодтой+, уӕд та Йегъовӕйы раз ӕлгъыст фӕуӕнт+. Абон мӕ уыдон хауӕггаг фӕкодтой, дӕуӕн, дам, Йегъовӕйы бынтӕй хай нӕй+, ӕмӕ мын дзурынц: „Ацу, ӕмӕ ӕндӕр хуыцӕуттӕн кув!“+ 20  Уӕдӕ Йегъовӕйы раз мӕ туг зӕххыл ма ныккӕлӕд+. Израилы паддзах цыдӕр ӕнӕбары ӕхсӕнчъы+ фӕдыл зилы, хӕхты хуыргарк куыд фӕрасур-басур кӕнынц, афтӕ»+. 21  Уӕд ын Саул загъта: «Тӕригъӕд ракодтон+. Давид, мӕ лӕппу, раздӕх фӕстӕмӕ, ӕвзӕрӕй дын ницыуал ракӕндзынӕн, уымӕн ӕмӕ мын абон ды мӕ цард зынаргъыл+ банымадтай. Ӕнӕзонд ми бакодтон, тынг фӕрӕдыдтӕн». 22  Давид загъта: «Мӕнӕ паддзахы арц. Лӕппутӕй исчи рацӕуӕд ӕмӕ йӕ ахӕссӕд. 23  Йегъовӕ алкӕй дӕр схорзӕхджын кӕндзӕн йӕ рӕстдзинад+ ӕмӕ йӕ иузӕрдиондзинады тыххӕй. Абон дӕ Йегъовӕ мӕ къухмӕ радта, фӕлӕ мӕн Йегъовӕйы сӕрст лӕггадгӕнӕгмӕ мӕ къух сисын нӕ бафӕндыд+. 24  Абон дӕ цард куыд зынаргъ уыд мӕ цӕсты, афтӕ зынаргъ уӕд мӕ цард дӕр Йегъовӕйы цӕсты+, ӕмӕ мӕ ме ’ппӕт мӕстытӕй дӕр фервӕзын кӕнӕд»+. 25  Уӕд Саул Давидӕн загъта: «Давид, мӕ лӕппу, Хуыцау дын раарфӕ кӕнӕд. Дӕуӕн дӕ къухы стыр хъуыддӕгтӕ бафтдзӕн ӕмӕ фӕуӕлахиз уыдзынӕ»+. Ӕмӕ Давид ацыд йӕ фӕндагыл, Саул та сӕхимӕ аздӕхт+.

Фиппаинӕгтӕ