Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

1 Паддзӕхты 5:1—18

5  Тиры паддзах+ Хирам+ уый куы фехъуыста, ӕмӕ Соломоны йӕ фыды бӕсты паддзахӕй сӕвӕрдтой*, уӕд ӕм йӕ лӕггадгӕнджыты арвыста+, уымӕн ӕмӕ рагӕй фӕстӕмӕ дӕр Хирам уыд Давиды ӕмбал+.  Ӕмӕ уӕд Соломон дӕр Хираммӕ арвыста ахӕм ныхас+:  «Ды зоныс, мӕ фыд Давидӕн йӕ бон кӕй нӕ уыд йӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл хӕдзар саразын, уымӕн ӕмӕ, йӕ алыварс цы знӕгтӕ уыд, уыдонимӕ хӕцыд+. Фӕлӕ йын сӕ ӕппынфӕстаг Йегъовӕ йӕ къӕхты бын ӕрӕвӕрдта.  Ныр мын мӕ Хуыцау Йегъовӕ ӕнцойдзинад радта, фервӕзын мӕ кодта, мӕ алыварс цы знӕгтӕ уыд, уыдонӕй се ’ппӕтӕй дӕр+. Мӕ ныхмӕ ничиуал цӕуы, ӕвзӕр хабӕрттӕн сӕ кой дӕр нал ис+.  Ӕмӕ ныр мӕ зӕрды ис мӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл хӕдзар саразын+, Йегъовӕ мӕ фыд Давидӕн зӕрдӕ куыд бавӕрдта, афтӕ, зӕгъгӕ: „Мӕ номыл хӕдзар сараздзӕн дӕ фырт, дӕ паддзахбадӕныл дӕ бӕсты кӕй ӕрбадын кӕнон, уый“+.  Уӕдӕ зӕгъ дӕ лӕггадгӕнджытӕн, цӕмӕй мын Ливаны хъӕды кедрбӕлӕстӕ акалой+. Мӕ лӕггадгӕнджытӕ кусдзысты дӕ лӕггадгӕнджытимӕ, ӕмӕ мын цас зӕгъай, уыйбӕрц дын бафиддзынӕн дӕ лӕггадгӕнджыты тыххӕй. Куы йӕ зоныс, бӕлӕстӕ калынмӕ сидойнӕгтӕ куыд арӕхсынц, афтӕ махӕй ничи арӕхсы»+.  Хирам+ Соломоны ныхӕстӕ куы фехъуыста, уӕд тынг бацин кодта ӕмӕ загъта: «Табу+ Йегъовӕйӕн, Давидӕн зондджын фырт кӕй радта+, цӕмӕй уыцы стыр адӕмӕн разамынд дӕтта!»+  Ӕмӕ Хирам Соломонмӕ арвыста ахӕм ныхас: «Цы ныхас мӕм рарвыстай, уый мӕм фӕхӕццӕ. Дӕ курдиат дын сӕххӕст кӕндзынӕн – ратдзынӕн дын кедрбӕласы ӕмӕ ӕхсӕлыбӕласы+ хъӕдтӕ.  Мӕ лӕггадгӕнджытӕ сӕ Ливанӕй+ денджызмӕ фӕхӕццӕ кӕндзысты. Ӕз та сӕ сбӕтдзынӕн ӕмӕ дын сӕ денджызыл ӕруадздзынӕн, кӕдӕм мын зӕгъай, уырдӕм+. Уым дын сӕ райхалдзынӕн ӕмӕ сӕ ды уырдыгӕй аласдзынӕ. Ӕмӕ мын ды дӕр сӕххӕст кӕн мӕ курдиат: мӕ хӕдзаронтӕн мын хойраг ӕрвит»+. 10  Ӕмӕ Хирам Соломонӕн ӕрвыста кедрбӕласы ӕмӕ ӕхсӕлыбӕласы хъӕдтӕ, Соломон ын куыд загъта, афтӕ. 11  Соломон та Хирамы хӕдзаронтӕн ӕрвыста дыууын мин стыр дурыны*+ мӕнӕу ӕмӕ дыууын стыр дурыны та сыгъдӕг+ сой. Уыйбӕрц ын ӕрвыста алы аз дӕр+. 12  Йегъовӕ Соломонӕн радта зонд, зӕрдӕ йын куыд бавӕрдта+, афтӕ. Хирам ӕмӕ Соломоны ’хсӕн хӕст никуы уыд, уыдон сӕ кӕрӕдзиимӕ скодтой бадзырд. 13  Паддзах Соломон ӕгас Израилӕй дӕр ӕркодта кусджытӕ+ – ӕртын мин адӕймаджы. 14  Ӕмӕ сӕ радгай ӕрвыста Ливанмӕ – алы мӕй дӕр дӕс мины. Иу мӕй-иу уыдысты Ливаны, дыууӕ мӕйы та – хӕдзары+. Уыцы кусджыты сӕргъы лӕууыд+ Адонирам+. 15  Соломонмӕ ӕвдай мин адӕймаджы уыдысты+ уаргъхӕсджытӕ+, ӕстай мины та – хӕхты+ дур чи саста+, ахӕм кусджытӕ. 16  Уымӕй уӕлдай ма Соломонӕн уыд, алы куыстыты сӕргъы кӕй сӕвӕрдта ӕмӕ кусджытӕм йӕ хъус чи дардта, ахӕм хицӕуттӕ+: ӕртӕ мин ӕртӕсӕдӕ цӕстдарӕджы+. 17  Паддзах сын бахӕс кодта стыр, зынаргъ дуртӕ къахын+, цӕмӕй хӕдзарӕн бындур+ лӕгъзгонд дуртӕй+ ӕрӕвӕрдтаиккой. 18  Соломоны аразджытӕ ӕмӕ Хирамы аразджытӕ, стӕй гевалӕгтӕ+ кодтой дур сӕттыны куыст ӕмӕ хӕдзар аразынӕн хъӕд ӕмӕ дур цӕттӕ кодтой.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «байсӕрстой».
Кӕс 1Пд 4:22, фип.