Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

1 Паддзӕхты 1:1—53

1  Паддзах Давид базӕронд+, азтӕ йыл сӕ уӕз ӕруагътой, ӕмӕ-иу ӕй дзаумӕттӕй бамбӕрзтой, фӕлӕ нал тӕфсти.  Ӕмӕ йын уӕд йӕ лӕггадгӕнджытӕ загътой: «Нӕ буц хицауӕн ӕнӕвнӕлд чызг бацагурӕнт+, цӕмӕй паддзахӕн лӕггад кӕна+ ӕмӕ йӕм кӕса+. Дӕ фарсмӕ хуысдзӕн+, ӕмӕ нӕ буц хицауӕн хъарм уыдзӕн»+.  Уӕд ӕгас Израилы зӕххыл дӕр агурын райдыдтой рӕсугъд чызг. Ӕмӕ ӕппынфӕстаг ссардтой сунемаг+ Ависагӕйы+ ӕмӕ йӕ паддзахмӕ ӕрбакодтой.  Уыцы чызг уыди ӕмбисонды рӕсугъд+. Гъемӕ паддзахмӕ касти ӕмӕ йын лӕггад кодта, фӕлӕ паддзах йемӕ ӕмуат никуы ’рцыд.  Аггифӕйы фырт+ Адони+ та йӕ сӕр бӕрзӕндты хӕссын райдыдта+ ӕмӕ дзырдта: «Ӕз уыдзынӕн паддзах!»+ Адони йӕхицӕн самал кодта бӕхуӕрдон ӕмӕ бӕхтӕрджытӕ, стӕй ма фӕндзай адӕймаджы дӕр, йӕ разӕй чи згъордтаид, ахӕмтӕ+.  Йӕ фыды та нӕ фӕндыд йӕ фырты фӕхъыг кӕнын ӕмӕ йын афтӕ никуы загъта, уый цы кусыс, зӕгъгӕ+. Адони йӕ мадӕн райгуырд Авессаломы фӕстӕ, ӕмӕ уый дӕр уыд хӕрзконд лӕппу+.  Адони сусӕгӕй баныхас кодта Саруйӕйы фырт Иоавимӕ ӕмӕ сауджын Авиафаримӕ+, ӕмӕ уыдон дӕр йӕ фарс слӕууыдысты ӕмӕ йын ӕххуыс кодтой+.  Фӕлӕ сауджын Садок+, Иодайы фырт Ванейӕ+, пехуымпар Нафан+, стӕй Шимей+, Риси ӕмӕ Давиды тыхджын хӕстонтӕ+ не слӕууыдысты Адонийы фарс+.  Иу бон Адони сфӕнд кодта Ен-Рогелмӕ+ хӕстӕг Зохелеты дуры раз нывӕндтӕ ӕрхӕссын+ – фыстӕ, галтӕ ӕмӕ хӕрзхаст родтӕ. Ӕмӕ ӕрхуыдта йе ’фсымӕрты, паддзахы фыртты се ’ппӕты дӕр+, стӕй Иудӕйы адӕмы се ’ппӕты дӕр – паддзахы лӕггадгӕнджыты. 10  Пехуымпар Нафаны, Ванейӕйы, Давиды тыхджын хӕстонты ӕмӕ йе ’фсымӕр Соломоны та нӕ фӕхуыдта. 11  Уӕд Нафан+ Вирсавийӕн+, Соломоны мадӕн+, загъта: «Аггифӕйы фырт+ Адони паддзах кӕй сси, уый нӕ фехъуыстай? Нӕ буц хицау Давид та уый тыххӕй ницы зоны. 12  Дӕ хорзӕхӕй, байхъус мын мӕ уынаффӕмӕ+. Аирвӕзын кӕн дӕхи дӕр ӕмӕ дӕ фырт Соломоны дӕр+. 13  Паддзах Давидмӕ бацу ӕмӕ йын зӕгъ: „Мӕ буц хицау, дӕ цагъар-сылгоймагӕн дӕхӕдӕг нӕ расомы кодтай, зӕгъгӕ, мӕ фӕстӕ паддзах суыдзӕн дӕ фырт Соломон ӕмӕ уый баддзӕн мӕ паддзахбадӕныл?+ Ӕмӕ уӕд Адони цӕмӕн сси паддзах?“ 14  Ды нырма паддзахимӕ ныхас кӕндзынӕ, афтӕ ӕз дӕр дӕ фӕдыл бацӕудзынӕн ӕмӕ ӕз дӕр зӕгъдзынӕн, ды цы зӕгъай, уый»+. 15  Вирсави дӕр паддзахмӕ мидӕггаг+ уатмӕ бацыд. Паддзах та тынг зӕронд уыди+, ӕмӕ йын сунемаг Ависагӕ+ лӕггад кодта. 16  Вирсави паддзахы раз йӕ зонгуытыл ӕрхауд ӕмӕ йын йӕ сӕрӕй зӕххы онг акуывта+. Паддзах ӕй бафарста: «Цы дӕ хъӕуы, зӕгъ ӕй»+. 17  Вирсави йын дзуапп радта: «Мӕ буц хицау+, дӕ цагъар-сылгоймагӕн дӕ Хуыцау Йегъовӕйӕ дӕхӕдӕг расомы кодтай: „Мӕ фӕстӕ паддзах уыдзӕн дӕ фырт Соломон, ӕмӕ уый баддзӕн мӕ паддзахбадӕныл“+. 18  Фӕлӕ ныр паддзах сси Адони+, ӕмӕ мӕ буц хицау та уый тыххӕй ницы зоны+. 19  Адони нывондӕн ӕрхаста бирӕ галтӕ, хӕрзхаст родтӕ ӕмӕ фыстӕ ӕмӕ ӕрхуыдта паддзахы фыртты се ’ппӕты дӕр+, стӕй сауджын Авиафары+ ӕмӕ ӕфсады хистӕр Иоавы+, дӕ цагъар Соломоны та нӕ фӕхуыдта+. 20  Фӕлӕ, мӕ буц хицау, паддзах, ӕппӕт Израилы адӕмӕн дӕр сӕ каст+ дӕумӕ у, цӕмӕй сын ды зӕгъай, мӕ буц хицауы фӕстӕ йӕ паддзахбадӕныл чи ӕрбаддзӕн, уый+. 21  Науӕд мӕ буц хицау йӕ фыдӕлтӕм куы баиу уа+, уӕд мӕн дӕр ӕмӕ мӕ фырт Соломоны дӕр фыдгӕнджытыл банымайдзысты». 22  Вирсави паддзахимӕ ныхас нӕма фӕци, афтӕ пехуымпар Нафан дӕр ӕрбацыд+. 23  Ӕмӕ паддзахӕн загътой, пехуымпар Нафан ӕрбацыд, зӕгъгӕ. Уӕд Нафан паддзахмӕ бацыд, йӕ разы йӕ зонгуытыл ӕрхауд ӕмӕ йын йӕ сӕрӕй зӕххы онг акуывта+. 24  Стӕй загъта: «Мӕ буц хицау, паддзах, мыййаг, афтӕ искуы загътай, мӕ фӕстӕ паддзах суыдзӕн Адони ӕмӕ уый баддзӕн мӕ паддзахбадӕныл, зӕгъгӕ?+ 25  Уый абон ацыд ӕмӕ бирӕ галтӕ, хӕрзхаст родтӕ ӕмӕ фыстӕ нывондӕн ӕрхаста+ ӕмӕ ӕрхуыдта паддзахы фыртты се ’ппӕты дӕр, стӕй ӕфсады хистӕрты ӕмӕ сауджын Авиафары+ дӕр. Уӕртӕ йемӕ фынгыл бадынц, хӕрынц ӕмӕ нуазынц ӕмӕ дзурынц: „Ӕгас цӕуӕд паддзах Адони!“+ 26  Фӕлӕ мӕн, дӕ цагъары, стӕй сауджын Садокы+, Ванейӕйы+ ӕмӕ дӕ цагъар Соломоны та нӕ фӕхуыдта+. 27  Кӕд ацы хъуыддаг мӕ буц хицауӕй у, уӕд афтӕ уайы, ӕмӕ дӕ цагъарӕй басусӕг кодтай+, мӕ буц хицауы фӕстӕ йӕ паддзахбадӕныл чи ӕрбаддзӕн, уый». 28  Уӕд паддзах Давид загъта: «Вирсавимӕ-ма+ мын фӕдзурут». Уый дӕр ӕрбацыд ӕмӕ паддзахы раз ӕрлӕууыд. 29  Ӕмӕ паддзах расомы кодта+: «Сомы дын кӕнын удӕгас Хуыцау Йегъовӕйӕ+, мӕн+ ме ’ппӕт мӕстытӕй+ дӕр чи фервӕзын кодта+, уымӕй: 30  Израилы Хуыцау Йегъовӕйӕ дын куыддӕриддӕр расомы кодтон, дӕ фырт Соломон уыдзӕн паддзах мӕ фӕстӕ ӕмӕ мӕ бӕсты уый баддзӕн мӕ паддзахбадӕныл, зӕгъгӕ, афтӕ бакӕндзынӕн тӕккӕ абон»+. 31  Уӕд Вирсави паддзахы раз йӕ зонгуытыл ӕрхауд, йӕ сӕрӕй йын зӕххы онг акуывта+ ӕмӕ загъта: «Мӕ буц хицау паддзах Давид цӕрӕд ӕнустӕм!»+ 32  Уӕд паддзах Давид загъта: «Фӕдзурут сауджын Садокмӕ+, пехуымпар Нафанмӕ ӕмӕ Иодайы фырт Ванейӕмӕ»+. Уыдон дӕр паддзахмӕ ӕрбацыдысты, 33  ӕмӕ сын паддзах загъта: «Уӕ хицауы лӕггадгӕнджыты+ уемӕ акӕнут ӕмӕ ацӕут, мӕ фырт Соломоны мын мӕ хӕргӕфсыл сбадын кӕнут+ ӕмӕ йӕ Гихонмӕ акӕнут+. 34  Уым ӕй сауджын Садок ӕмӕ пехуымпар Нафан сойӕ байсӕрддзысты+ ӕмӕ йӕ Израилӕн паддзахӕй сӕвӕрдзысты. Уый фӕстӕ сыкъайӕ ныууасут+ ӕмӕ зӕгъут: „Ӕгас цӕуӕд паддзах Соломон!“+ 35  Стӕй йӕ фӕстӕмӕ ӕркӕнут. Куы ’рбацӕуа, уӕд мӕ паддзахбадӕныл ӕрбаддзӕн ӕмӕ мӕ бӕсты уыдзӕн паддзах. Ӕз ӕй Израил ӕмӕ Иудӕйӕн сӕвӕрдзынӕн разамонӕгӕй». 36  Уӕд Иодайы фырт Ванейӕ паддзахӕн загъта: «Аммен!+ Афтӕ зӕгъӕд мӕ буц хицауы, паддзахы Хуыцау Йегъовӕ дӕр+. 37  Йегъовӕ мӕ буц хицауимӕ куыд уыди+, афтӕ уӕд Соломонимӕ+ дӕр ӕмӕ йын йӕ паддзахбадӕн мӕ буц хицау Давиды паддзахбадӕнӕй кадджындӕр скӕнӕд»+. 38  Сауджын Садок+, пехуымпар Нафан+ ӕмӕ Иодайы фырт Ванейӕ+, стӕй хелефейтӕ+ ӕмӕ фелефейтӕ+ дӕр ацыдысты, Соломоны паддзах Давиды хӕргӕфсыл сбадын кодтой+ ӕмӕ йӕ Гихонмӕ ӕркодтой+. 39  Уым сауджын Садок цатырӕй+ сойӕ йедзаг сыкъа+ рахаста ӕмӕ Соломоны сойӕ байсӕрста+. Стӕй сыкъайӕ ныууасыдысты ӕмӕ адӕм се ’ппӕт дӕр ныхъхъӕр кодтой: «Ӕгас цӕуӕд паддзах Соломон!»+ 40  Уый фӕстӕ се ’ппӕт дӕр Соломоны фӕдыл ацыдысты. Адӕм уадындзтӕй цагътой+ ӕмӕ афтӕ цин кодтой+, ӕмӕ сӕ цины хъӕлӕбайӕ зӕхх+ ӕнкъуысыд. 41  Адони ӕмӕ йӕ хуынд адӕм минас куы фесты, раст уӕд фехъуыстой уыцы хъӕлӕба+. Иоав сыкъайы уасын куы фехъуыста, уӕд афарста: «Уый цӕй хъӕлӕба+ хъуысы горӕтӕй?» 42  Йӕ ныхас нӕма загъта, афтӕ ӕрбацыд Авиафары фырт Ионафан+. Адони йын загъта: «Мидӕмӕ рахиз. Ды нымад лӕг дӕ, ӕмӕ дӕм хорз хабар уыдзӕн»+. 43  Фӕлӕ Ионафан Адонийӕн дзуапп радта: «Нӕ, хорзӕй ницы. Нӕ буц хицау паддзах Давид Соломоны паддзахӕй сӕвӕрдта+. 44  Паддзах ын йемӕ арвыста сауджын Садокы, пехуымпар Нафаны, Иодайы фырт Ванейӕйы ӕмӕ хелефейты ӕмӕ фелефейты, ӕмӕ йӕ уыдон паддзахы хӕргӕфсыл сбадын кодтой+. 45  Стӕй йӕ Гихоны сауджын Садок ӕмӕ пехуымпар Нафан сойӕ байсӕрстой ӕмӕ йӕ паддзахӕй сӕвӕрдтой+. Ӕмӕ уый фӕстӕ уырдыгӕй цингӕнгӕ раздӕхтысты, ӕмӕ ӕнӕхъӕн горӕт базмӕлыд. Ӕмӕ сымахмӕ дӕр уыцы хъӕлӕба хъуысти+. 46  Уымӕй уӕлдай, Соломон ныридӕгӕн ӕрбадт паддзахбадӕныл+. 47  Ӕмӕ паддзахы лӕггадгӕнджытӕ бацыдысты нӕ буц хицауӕн, паддзах Давидӕн, раарфӕ кӕнынмӕ ӕмӕ йын загътой: „Дӕ Хуыцау дын Соломоны ном дӕ номӕй кадджындӕр скӕнӕд, ӕмӕ йын йӕ паддзахбадӕн дӕр дӕ паддзахбадӕнӕй кадджындӕр скӕнӕд!“+ Ӕмӕ паддзах йӕ хуыссӕны йӕ сӕрӕй акуывта+. 48  Паддзах ма ноджыдӕр загъта: „Табу+ Израилы Хуыцау Йегъовӕйӕн, абон мын мӕ фырты мӕ паддзахбадӕныл кӕй ӕрбадын кодта ӕмӕ уыцы хабар мӕхи цӕстӕй кӕй уынын!“»+ 49  Адониимӕ чи уыд, уыцы хуынд адӕм уый куы фехъуыстой, уӕд фыртӕссӕй барызтысты. Ӕмӕ сыстадысты, ӕмӕ сӕ алчидӕр йӕ фӕндагыл ацыд+. 50  Адони дӕр Соломонӕй старст, ӕмӕ ацыд ӕмӕ нывондхӕссӕны сыкъатыл ныххӕцыд+. 51  Уый фӕстӕ Соломонӕн фӕхабар кодтой: «Адони паддзах Соломонӕй старст ӕмӕ нывондхӕссӕны сыкъатыл ныххӕцыд ӕмӕ дзуры: „Паддзах Соломон уал мын расомы кӕнӕд, йӕ цагъары кӕй нӕ амардзӕн“». 52  Уӕд Соломон загъта: «Кӕд аккаг адӕймаг разына, уӕд йӕ сӕрӕй иу хъуын+ дӕр зӕхмӕ не ’рхаудзӕн. Фӕлӕ йӕм кӕд исты ӕвзӕрдзинад разына+, уӕд удӕгасӕй нӕ баззайдзӕн»+. 53  Стӕй йӕм паддзах Соломон арвыста, ӕмӕ йӕ нывондхӕссӕнӕй ракодтой. Адони паддзах Соломонмӕ бацыд ӕмӕ йын йӕ сӕрӕй акуывта. Уый фӕстӕ йын Соломон загъта: «Ацу дӕ хӕдзармӕ»+.

Фиппаинӕгтӕ