Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Ӕмбисӕндтӕ 4:1—27

4  Байхъусут, мӕ хъӕбултӕ, уӕ фыды зондамындмӕ+, хъусут лӕмбынӕг, цӕмӕй суат ӕмбаргӕ адӕймӕгтӕ+.  Хорз цы у, уый уын бацамондзынӕн+. Мӕ закъоныл мын уӕ къух ма сисут+.  Ӕз дӕр мӕ фыдӕн уыдтӕн хорз лӕппу+, ӕмӕ мӕ мадӕн – йӕ гыццыл, йӕ уарзон хъӕбул*+.  Ӕмӕ-иу мын мӕ фыд зонд амыдта+, дзырдта-иу мын: «Мӕ ныхӕстӕ мын+ дӕ зӕрдӕйы+ арф нывӕр. Мӕ фӕдзӕхстытӕ мын ӕххӕст кӕн, ӕмӕ бирӕ фӕцӕрай+.  Амал кӕн зонд+, амал кӕн ӕмбарындзинад+. Мӕ ныхӕстӕ мын ма рох кӕн, сӕ сӕрты ма ахиз+.  Зондыл дӕ къух ма сис, ӕмӕ дӕм йӕ хъус дардзӕн. Уарз ӕй, ӕмӕ дӕ хъахъхъӕндзӕн.  Зонд у ӕппӕты сӕйрагдӕр+. Уӕдӕ амал кӕн зонд. Ӕмӕ цыфӕнды ма самал кӕнай,– ма-иу дӕ ферох уӕд ӕмбарындзинад самал кӕнын дӕр+.  Зондӕн стыр аргъ кӕн, ӕмӕ дӕ сбӕрзонд кӕндзӕн+. Дӕ хъӕбысы йӕ кӕй ӕрбакодтай, уый тыххӕй дӕ скадджын кӕндзӕн+.  Уый дын дӕ сӕрыл ӕркӕндзӕн фидыцы худ+, балӕвар дын кӕндзӕн рӕсугъд кадыхуд»+. 10  Байхъус мӕм, мӕ хъӕбул, ӕмӕ мын мӕ ныхӕстӕ дӕ зӕрдӕмӕ айс+, ӕмӕ бирӕ фӕцӕрай+. 11  Ӕз дын бацамондзынӕн зонды фӕндаг+, акӕндзынӕн дӕ раст фӕндӕгтыл+. 12  Куы фӕцӕйцӕуай, уӕд дӕ ницы хъыгдардзӕн+, ӕмӕ куы азгъорай, уӕд нӕ фӕкӕлдзынӕ+. 13  Зондамындыл фидар хӕц+, ма йӕ суадз+. Хъахъхъӕн ӕй, уымӕн ӕмӕ дӕ цард уымӕй кӕнгӕ у+. 14  Фыдгӕнджыты фӕндагыл ма ’рлӕуу+ ӕмӕ ӕвзӕр адӕмы фӕндагыл ма ацу+. 15  Дӕхи дзы хиз+, ма йыл цу+, дӕхи дзы дард айс ӕмӕ йӕ иувӕрсты ацу+. 16  Уыдон нӕ бафынӕй уыдзысты, цалынмӕ исты ӕвзӕрдзинад нӕ ракӕной+, уӕдмӕ, сӕ хуыссӕг фӕлидздзӕн, искӕй куы нӕ фӕрӕдийын кӕной, уӕд+. 17  Уыдон хӕрынц, фыддзинады фӕрцы кӕй самал кӕнынц, ахӕм дзул+, нуазынц, тыхӕй кӕй байсынц, ахӕм сӕн+. 18  Фӕлӕ рӕстгӕнджыты фӕндаг у хуры рухсы хуызӕн – уыцы рухс кӕны тынгӕй-тынгдӕр, цалынмӕ хур йӕ тӕмӕны нӕ бацӕуы, уӕдмӕ+. 19  Фыдгӕнджыты фӕндаг та саудалынгӕй уӕлдай нӕу+ – цӕуыл фӕкӕлдзысты, уый сӕхӕдӕг дӕр нӕ зонынц+. 20  Мӕ хъӕбул, мӕ ныхӕстӕм мын лӕмбынӕг хъус+. Цы дын дзурын, уымӕ дӕ хъус ӕрдар+. 21  Мӕ ныхӕстӕ ӕдзухдӕр уӕнт дӕ цӕстыты раз+, дӕ зӕрдӕйы сӕ арф нывӕр+. 22  Чи сӕ ссардта, уыдонӕн сты цард+, сӕ буарӕн – ӕнӕниздзинад+. 23  Хъахъхъӕнинаг цы у, уыдӕттӕй ӕппӕтӕй тынгдӕр хъахъхъӕн дӕ зӕрдӕ+, уымӕн ӕмӕ уым гуырынц царды суадӕттӕ+. 24  Дӕхи хиз гӕдыныхасӕй+, де ’взагыл мӕнгард ныхас абадын ма бауадз+. 25  Дӕ цӕстытӕ кӕсӕнт размӕ+, дӕ цӕстӕнгас комкоммӕ дӕ фӕндагмӕ сараз+. 26  Дӕ къахӕн-иу фӕндаг слӕгъз кӕн+ ӕмӕ дӕ фӕндӕгтыл фидар къахдзӕфтӕй размӕ цу+. 27  Мадӕр рахизырдӕм ахиз, мадӕр – галиуырдӕм+. Ӕвзӕрдзинадӕй дӕ къах дӕрдты хӕсс+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «йӕ иунӕг».