Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Руф 3:1—18

3  Иухатт ын йе ’фсин Ноемин загъта: «Мӕ чызг, уӕдта дын, амондджын кӕм уай, ахӕм хӕдзар+ бацагурин?  Мӕнӕ Вооз нӕ хӕстӕг нӕу?+ Кӕй лӕггадгӕнӕг-сылгоймӕгтимӕ куыстай, уый кой кӕнын. Абон изӕрӕй найгӕнӕн мусы хъӕбӕрхор дымгӕмӕ дардзӕн+.  Гъемӕ дӕхи анай, дӕхи хӕрздӕф сойӕ байсӕрд+, скӕн дӕ уӕлӕдарӕс+ ӕмӕ мусмӕ ацу. Ӕрмӕст, цалынмӕ бахӕра ӕмӕ бануаза, уӕдмӕ йӕм дӕхи ма равдис.  Куы схуысса, уӕд дӕ хъус дар, кӕм ӕрхуысдзӕн, уымӕ. Стӕй-иу ӕм бацу, йӕ къӕхтырдыгӕй-иу ын йе ’мбӕрзӕн байгом кӕн ӕмӕ-иу уым ӕрхуысс. Дарддӕр та дын йӕхӕдӕг зӕгъдзӕни, цы кӕнгӕ дын у, уый».  Руф ын дзуапп радта: «Куыддӕриддӕр мын загътай, афтӕ бакӕндзынӕн».  Гъемӕ мусмӕ ацыди ӕмӕ йын йе ’фсин куыддӕриддӕр бафӕдзӕхста, афтӕ бакодта.  Уӕдмӕ Вооз бахордта, банызта ӕмӕ йӕ зӕрдӕ бахъӕлдзӕг+. Стӕй ацыд ӕмӕ хоры кӕрийы раз ӕрхуыссыд. Уӕд Руф сусӕгӕй бацыд, йӕ къӕхтырдыгӕй йын йе ’мбӕрзӕн байгом кодта ӕмӕ уым ӕрхуыссыд.  Ӕмбисӕхсӕв Вооз базыр-зыр кодта, рабадт, ӕмӕ дын кӕсы, ӕмӕ йӕ дӕлфӕдтӕм – сылгоймаг!  Ӕмӕ йӕ бафарста: «Чи дӕ?» Сылгоймаг ын дзуапп радта: «Ӕз Руф дӕн, дӕ цагъар. Де уазӕг бакӕн* дӕ цагъары, уымӕн ӕмӕ ды нӕ хӕстӕг дӕ ӕмӕ дӕуӕн ис уый бар, цӕмӕй нӕ балхӕнай»+. 10  Уӕд ын Вооз загъта: «Йегъовӕ дын раарфӕ кӕнӕд+, мӕ чызг. Ныртӕккӕ цы ӕнувыд уарзт+ равдыстай, уый, фыццаг+ цы ӕнувыд уарзт равдыстай, уымӕй диссагдӕр у. Ды дӕхицӕн цардӕмбал ӕрыгӕтты ’хсӕн нӕ агуырдтай – нӕдӕр мӕгуырты, нӕдӕр хъӕздгуыты ’хсӕн. 11  Уӕдӕ ма тӕрс, мӕ чызг. Цыдӕриддӕр загътай, ӕппӕт дӕр дын сараздзынӕн+, уымӕн ӕмӕ йӕ мӕ горӕты кулдуары раз алчидӕр зоны, ды диссаджы сылгоймаг кӕй дӕ+. 12  Раст у, уӕ хӕстӕг дӕн ӕмӕ мын ис уый бар, цӕмӕй уӕ балхӕнон+, фӕлӕ ма уын мӕнӕй ӕввахсдӕр хӕстӕг дӕр ис+. 13  Ныр уал ам бахсӕвиуат кӕн. Ӕмӕ райсом фендзыстӕм: кӕд дӕ уыцы адӕймаг балхӕна+, уӕд хорз. Кӕд ӕй нӕ бафӕнда, уӕд та дын удӕгас Хуыцау Йегъовӕйӕ сомы кӕнын+: ӕз дӕ мӕхӕдӕг балхӕндзынӕн. Ныр та уал ардыгӕй райсоммӕ афынӕй кӕн». 14  Ӕмӕ Руф райсоммӕ йӕ дӕлфӕдтӕм фӕхуыссыди ӕмӕ, лӕг лӕджы нӕма равзӕрстаид, афтӕ сыстад. Вооз загъта: «Мусмӕ сылгоймаг кӕй ӕрбацыд, уый хъуамӕ мачи базона»+. 15  Стӕй Руфӕн загъта: «Дӕ кӕлмӕрзӕн-ма ӕрбадар ӕмӕ йыл фӕхӕц». Уый дӕр ӕм йӕ кӕлмӕрзӕн бадардта, ӕмӕ йын дзы Вооз ӕхсӕз барӕн къусы* хъӕбӕрхор ӕркодта, стӕй йын йӕ сисынӕн аххуыс кодта ӕмӕ уый фӕстӕ йӕхӕдӕг горӕтмӕ ацыд. 16  Руф та йе ’фсинмӕ ӕрбаздӕхт. Ӕмӕ йӕ йе ’фсин бафарста: «Уый ды дӕ, мӕ чызг?» Уӕд ын Руф радзырдта, уыцы адӕймаг ын цы сарӕзта, уыдӕттӕ иууылдӕр. 17  Стӕй ма загъта: «Мӕнӕ ма мын ӕхсӕз къусы хъӕбӕрхор дӕр радта, де ’фсинмӕ, дам, афтидкъухӕй ма ацу»+. 18  Уӕд ын Ноемин загъта: «Ныр, мӕ чызг, банхъӕлмӕ кӕс, хъуыддаг цӕуыл ахицӕн уыдзӕн, уымӕ – уыцы адӕймаг ӕнцад не ’рлӕудзӕн, цалынмӕ ацы хъуыддаг абон кӕронмӕ нӕ ахӕццӕ кӕна, уӕдмӕ»+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «дӕ фӕдджийӕ ӕрӕмбӕрз».
Кӕд ӕхсӕз сатӕйы уыдысты, уӕд уыди 20 кг бӕрц. Ӕвӕц., уыйбӕрц уыди йӕ бон йӕ сӕрыл ахӕссын.