Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Руф 2:1—23

2  Ноеминӕн йӕ лӕджы ’рдыгӕй уыди хион+, тынг хъӕздыг+ адӕймаг, хуынди Вооз+. Елимелехимӕ иу хӕдзарвӕндагӕй уыдысты.  Иухатт моаваг Руф Ноеминӕн загъта: «Курын дӕ, ауадз мӕ, ӕмӕ хуымтӕм ацӕуон, ӕмӕ кӕй хорзӕх ссарон, уый фӕстӕ ӕфсиртӕ уидздзынӕн»+. Ноемин ын загъта: «Ацу, мӕ чызг».  Уӕд Руф ацыди ӕмӕ, хуымтӕм куы бахӕццӕ, уӕд хуымгӕрдджыты фӕстӕ ӕфсиртӕ уидзын райдыдта+. Ӕмӕ, цы хуымы ӕмбырд кодта, уый разынд, Елимелехы хӕдзарвӕндагӕй+ чи уыд, уыцы Воозы+ хуым.  Уыцы афон Вооз Вифлеемӕй ӕрбахӕццӕ ӕмӕ хуымгӕрдджытӕн салам радта: «Йегъовӕ уемӕ уӕд!»+ Уыдон дӕр ын дзуапп радтой: «Йегъовӕ дын раарфӕ кӕнӕд!»+  Уый фӕстӕ Вооз+ бафарста, хуымгӕрдджытӕн хистӕрӕй ӕвӕрд чи уыд, уыцы кусӕджы: «Ацы ӕрыгон сылгоймаг кӕй бинонтӕй у?»  Ӕмӕ йын, хуымгӕрдджытӕн хистӕрӕй ӕвӕрд чи уыд, уыцы лӕппу дзуапп радта: «Уый, Ноеминимӕ Моавы зӕххӕй+ чи ӕрыздӕхт, уыцы моаваг+ сылгоймаг у.  Ӕрбацыд мӕм ӕмӕ мын загъта: „Дӕ хорзӕхӕй, бауадз мӕ, ӕмӕ, хуымгӕрдджыты фӕстӕ цы карст ӕфсиртӕ баззайа, уыдон уидзон“+. Гъемӕ хуыммӕ бацыд ӕмӕ райсомӕй нырмӕ бадгӕ дӕр не ’ркодта, ӕрмӕст мӕнӕ ныртӕккӕ иу гыццыл ӕрбадт халагъуды»+.  Уӕд Вооз Руфӕн загъта: «Хъусыс, мӕ чызг? Ӕфсиртӕ уидзынмӕ ӕндӕр хуыммӕ ма ацу+, стӕй ардыгӕй дӕр ма ацу, мӕ лӕггадгӕнӕг-сылгоймӕгтӕм хӕстӕг уидз+.  Цы хуымы кӕрдой, уымӕ-иу дӕ цӕст дар ӕмӕ-иу семӕ цу. Ӕз мӕ кусджыты бафӕдзӕхстон, цӕмӕй дӕ мачи бахъыгдара+. Куы сдойны уай, уӕд та-иу уӕртӕ, мигӕнӕнтӕ кӕм сты, уырдӕм бацу ӕмӕ-иу дын мӕ кусджытӕ дон сисдзысты, ӕмӕ-иу бануаз»+. 10  Руф уыцы ныхӕстӕ куы фехъуыста, уӕд йӕ зонгуытыл ӕрхауд, йӕ сӕрӕй йын зӕххы онг акуывта+ ӕмӕ йын загъта: «Цӕмӕй дын ссардтон дӕ хорзӕх, ӕмӕ мӕм дӕ хъус ӕрдарай? Ӕз ӕндӕрбӕстаг куы дӕн»+. 11  Вооз ын дзуапп радта: «Дӕ лӕджы мӕлӕты фӕстӕ+ де ’фсинӕн цы хӕрзты бацыдтӕ, уыдӕттӕ мын иууылдӕр радзырдтой+ – дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады куыд ныууагътай, стӕй дӕ райгуырӕн зӕхх дӕр, ӕмӕ, кӕй нӕ зыдтай, уыцы адӕммӕ куыд ӕрцыдтӕ, уыдӕттӕ+. 12  Йегъовӕ дын раарфӕ кӕнӕд, афтӕ кӕй бакодтай, уый тыххӕй+. Ӕмӕ, дӕхи кӕй базыры бын бакӕнынмӕ ӕрцыдтӕ+, уыцы Хуыцау, Израилы Хуыцау Йегъовӕ дын дӕ хорздзинад ӕххӕстӕй бафидӕд»+. 13  Уӕд Руф загъта: «Мӕ буц хицау, дӕ хорзӕх дын цы ссарон, уыцы арфӕ мӕ уӕд. Ды мӕ ӕрсабыр кодтай ӕмӕ мын мӕ зӕрдӕ фӕлмӕн ныхасӕй барӕвдыдтай+, кӕд дӕ лӕггадгӕнӕг-сылгоймӕгтӕй иуы аргъ дӕр нӕ дӕн, уӕддӕр»+. 14  Сихорафон куы ’рхӕццӕ, уӕд ын Вооз загъта: «Рацу ӕмӕ исты ахӕр+, дӕ къӕбӕр-иу туаг сӕны дӕр атул». Руф дӕр ӕрбадти хуымгӕрдджыты фарсмӕ, ӕмӕ йӕм Вооз цӕкуытӕ+ алӕвӕрдта. Руф бахордта, бафсӕсти, ӕмӕ ма йын дзы зайгӕ дӕр бакодта. 15  Стӕй сыстад ӕмӕ та ӕфсиртӕ уидзын райдыдта+. Вооз та йӕ кусджытӕн загъта: «Уадз ӕмӕ карст ӕфсирты ’хсӕн дӕр уидза, ма-иу ӕй фӕхъыг кӕнут+. 16  Куыристӕй дӕр-иу ын фӕхицӕн кӕнут ӕмӕ-иу сӕ фӕуадзут – уадз ӕмӕ сӕ уидза+. Ӕмӕ йӕ ма ӕфхӕрут». 17  Афтӕ Руф суанг изӕрмӕ хуымы ӕфсиртӕ фӕуыгъта+, стӕй, цы ӕрӕмбырд кодта, уый ныххоста+, ӕмӕ йын дзы рацыд ефӕйы*+ бӕрц хъӕбӕрхор. 18  Ӕмӕ йӕ хор райста ӕмӕ горӕтмӕ ацыд, ӕмӕ йе ’фсин федта, цас ӕрӕмбырд кодта, уый. Стӕй Руф систа, сихорӕй ма йӕм цы хӕринаг баззад+, уый, ӕмӕ йӕ йе ’фсинӕн радта. 19  Йе ’фсин ӕй бафарста: «Кӕм уыгътай абон ӕфсиртӕ, кӕм куыстай? Арфӕгонд уӕд, дӕумӕ йӕ хъус чи ӕрдардта, уыцы адӕймаг!»+ Ӕмӕ Руф йе ’фсинӕн радзырдта, кӕмӕ куыста, уый, ӕмӕ загъта: «Абон кӕмӕ куыстон, уыцы адӕймагӕн йӕ ном у Вооз». 20  Уӕд Ноемин йӕ чындзӕн загъта: «Йегъовӕ йын раарфӕ кӕнӕд+, удӕгӕсты дӕр ӕмӕ мӕрдты дӕр+ йе ’нувыд уарзтӕй+ ӕнӕхай кӕй нӕ фӕкодта, уый тыххӕй». Стӕй йӕ ныхасмӕ бафтыдта: «Уыцы адӕймаг нӕ хӕстӕг у+. Ӕмӕ уымӕн ис уый бар, цӕмӕй нӕ балхӕна»+. 21  Моаваг Руф ма загъта: «Афтӕ дӕр ма мын загъта, мӕ кусджыты фарсмӕ, дам, уидз ӕфсиртӕ, цалынмӕ мын мӕ тыллӕг иууылдӕр ӕфснайд нӕ фӕуой, уӕдмӕ»+. 22  Ӕмӕ Ноемин+ йӕ чындз Руфӕн+ загъта: «Гъемӕ тынг хорз, мӕ чызг, ӕгайтма йӕ кусджытимӕ уыдзынӕ, ӕмӕ дӕ ӕндӕр хуымы ничи бафхӕрдзӕн»+. 23  Афтӕ Руф куыста Воозы лӕггадгӕнӕг-сылгоймӕгты фарсмӕ ӕмӕ ӕфсиртӕ уыгъта, цалынмӕ хъӕбӕрхор+ дӕр ӕмӕ мӕнӕу дӕр ӕфснайд нӕ фесты, уӕдмӕ. Ӕмӕ йе ’фсинимӕ иумӕ цардысты+.

Фиппаинӕгтӕ

22 л бӕрц.