Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Ромӕгтӕм 6:1—23

6  Ӕмӕ уӕд куыд? Ныр хъуамӕ дарддӕр дӕр тӕригъӕдтӕ аразӕм, цӕмӕй Хуыцауы стыр хорзӕх фылдӕр кӕна?+  Уымӕн гӕнӕн нӕй! Иугӕр тӕригъӕдӕн амардыстӕм+, уӕд ма тӕригъӕды куыд хъуамӕ цӕрӕм?+  Ӕви йӕ нӕ зонут, не ’ппӕт дӕр – аргъуыд чи райста ӕмӕ ныр Йесо Чырыстиимӕ+ иудзинады чи ис, уыдон – уый тыххӕй кӕй райстам аргъуыд, цӕмӕй уыйау амӕлӕм?+  Ӕмӕ аргъуыд уый тыххӕй кӕй райстам, цӕмӕй уыйау амӕлӕм, уымӕ гӕсгӕ ныгӕд ӕрцыдыстӕм+, цӕмӕй, Чырысти йӕ Фыды тыхӕй*+ мӕрдтӕй куыд райгас, афтӕ мах дӕр цӕрӕм ног цардӕй+.  Уӕдӕ кӕд уыйау амардыстӕм ӕмӕ йемӕ баиу стӕм+, уӕд, уый куыд райгас, афтӕ мах дӕр райгас уыдзыстӕм+ ӕмӕ йемӕ баиу уыдзыстӕм,  уымӕн ӕмӕ йӕ зонӕм, нӕ зӕронд удыхъӕд* йемӕ хъизӕмӕртты хъӕдыл кӕй байтыгътам+, цӕмӕй нӕ тӕригъӕдджын буарӕн йӕ тых асӕттӕм+ ӕмӕ тӕригъӕды цагъартӕ мауал уӕм+.  Уымӕн ӕмӕ, чи амард, уый йӕ тӕригъӕды хӕсӕй ссӕрибар+.  Стӕй кӕд Чырыстиимӕ амардыстӕм, уӕд нӕ уырны, йемӕ цӕргӕ дӕр кӕй кӕндзыстӕм+.  Зонӕм ӕй: Чырысти мӕрдтӕй райгас+, ӕмӕ никуыуал амӕлдзӕн+ – мӕлӕты бар ыл нал цӕуы. 10  Уый амард иу хатт, цӕмӕй тӕригъӕд фесафа+, цӕргӕ та кӕны Хуыцауы тыххӕй+. 11  Афтӕ сымах дӕр: тӕригъӕдӕн уӕхи нымайут мардыл+ ӕмӕ цӕрут+ Хуыцауы тыххӕй Йесо Чырыстийы фӕрцы. 12  Уӕдӕ тӕригъӕд уӕ зӕххон буӕрттӕн паддзах+ мауал уӕд, цӕмӕй уӕ буары монцты фӕдыл ма цӕуат+. 13  Стӕй уӕ буӕрттӕ тӕригъӕды+ къухмӕ ма дӕттут ӕвзӕр хъуыддӕгтӕ аразынӕн*+, фӕлӕ, мард чи уыд ӕмӕ цардмӕ чи раздӕхт+, уыдонӕн куыд ӕмбӕлы, афтӕ уӕхи раттут Хуыцауы къухмӕ, ӕмӕ уӕ буӕрттӕ дӕр раттут Хуыцауы къухмӕ раст хъуыддӕгтӕ аразынӕн*+. 14  Хъуамӕ уыл тӕригъӕды бар ма цӕуа, уымӕн ӕмӕ сымах закъоны дӕлбар не стут+, фӕлӕ Хуыцауы стыр хорзӕхы дӕлбар+. 15  Уӕд цы зӕгъӕн ис? Иугӕр закъоны дӕлбар нӕ+, фӕлӕ Хуыцауы стыр хорзӕхы+ дӕлбар стӕм, уӕд хъуамӕ тӕригъӕдтӕ аразӕм? Уымӕн гӕнӕн нӕй! 16  Нӕ йӕ зонут, ӕмӕ кӕд уӕхи искӕмӕн коммӕгӕс цагъартау дӕттут, уӕд сымах, кӕй коммӕ кӕсут, уымӕн йӕ цагъартӕ кӕй стут?+ Кӕнӕ тӕригъӕды+ цагъартӕ стут, ӕмӕ уӕд уӕ кӕрон у мӕлӕт+, кӕнӕ та – коммӕгӕсдзинады+ цагъартӕ, ӕмӕ уӕд та уыдзыстут рӕстгӕнджытӕ+. 17  Фӕлӕ Хуыцауӕн бузныг зӕгъын, уымӕн ӕмӕ кӕддӕр сымах уыдыстут тӕригъӕды цагъартӕ, ныр та Хуыцауӕн зӕрдӕйӕ коммӕгӕс стут ӕмӕ уын цы бацамыдта, уымӕ гӕсгӕ цӕрут+. 18  О, тӕригъӕдӕй кӕй ссӕрибар стут+, уымӕ гӕсгӕ систут рӕстдзинады+ цагъартӕ+. 19  Уӕ тӕригъӕдджын буар лӕмӕгъ кӕй у+, уымӕ гӕсгӕ уемӕ дзурын, адӕмӕн зонгӕ чи у, ахӕм ныхӕстӕй: кӕддӕр уӕ буӕрттӕ+ чъизи митӕ+ ӕмӕ фыдхъуыддӕгтӕн цагъартау куыд лӕвӕрдтат, цӕмӕй фыдхъуыддӕгтӕ кодтаиккат, афтӕ ныр та рӕстдзинадӕн раттут уӕ буӕрттӕ цагъартау, цӕмӕй сыгъдӕг хъуыддӕгтӕ кӕнат+. 20  Уымӕн ӕмӕ тӕригъӕды цагъартӕ куы уыдыстут+, уӕд уын рӕстдзинад хицау нӕ уыд. 21  Тӕригъӕды цагъартӕ куы уыдыстут, уӕд уӕ тыллӕг+ цы уыди? Ныртӕккӕ уӕм худинаг чи кӕсы, ахӕм хъуыддӕгтӕ+. Ӕмӕ уыцы хъуыддӕгтӕ кӕнынц мӕлӕтмӕ+. 22  Фӕлӕ, тӕригъӕдӕй кӕй ссӕрибар стут ӕмӕ Хуыцауы цагъартӕ+ кӕй систут, уымӕ гӕсгӕ ныр та уӕ тыллӕг+ у сыгъдӕг цард, ӕмӕ уӕ уый кӕны ӕнусон цардмӕ+. 23  О, тӕригъӕд фиды мӕлӕтӕй+, Хуыцау цы лӕвар+ дӕтты, уый та у ӕнусон цард+ нӕ Хицау Йесо Чырыстийы фӕрцы+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «кадӕй».
Комк. «адӕймаджы».
Комк. «куыд ӕвзӕрдзинады хӕцӕнгӕрзтӕ».
Комк. «куыд рӕстдзинады хӕцӕнгӕрзтӕ».