Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Рацыд 33:1—23

33  Ӕмӕ Йегъовӕ Моисейӕн загъта: «Сыст ацы бынатӕй ӕмӕ, Египетӕй+ кӕй ракодтай, уыцы адӕмимӕ ацу, Авраамӕн, Исахъӕн ӕмӕ Иаковӕн цы зӕххы тыххӕй расомы кодтон, дӕ байзӕддӕгтӕн ӕй ратдзынӕн, зӕгъгӕ, уырдӕм+.  Ӕз дын дӕ разӕй арвитдзынӕн зӕды+ ӕмӕ фӕтӕрдзынӕн ханаайнӕгты, аморейты, хетты, ферезейты, евейты ӕмӕ йевусейты+.  Ацӕут, ӕхсыр ӕмӕ мыд кӕм кӕлы+, уыцы зӕхмӕ. Мӕхӕдӕг та уемӕ нӕ ацӕудзынӕн, цӕмӕй уӕ фӕндагыл ма фӕцӕгъдон+, уымӕн ӕмӕ ӕнӕсӕттон адӕм стут»+.  Адӕм ахӕм ӕвзӕр хабар куы фехъуыстой, уӕд хъыг кӕнын райдыдтой+, ӕмӕ сӕ иу дӕр йӕ уӕлӕ аивгӕнӕнтӕ нал скодта.  Ӕмӕ Йегъовӕ Моисейӕн загъта: «Израилы фырттӕн зӕгъ: „Сымах ӕнӕсӕттон адӕм стут+. Зӕгъгӕ, уемӕ ацыдтӕн, уӕд уӕ цӕстыфӕныкъуылдмӕ+ фӕцӕгъдин. Ныр та раласут уӕ аивгӕнӕнтӕ. Ӕз ахъуыды кӕндзынӕн, куыд уын бакӕнон, ууыл“»+.  Ӕмӕ Хоривы+ хохрӕбын Израилы адӕм сӕ аивгӕнӕнтӕ иууылдӕр раластой ӕмӕ сӕ нал скодтой.  Моисей та йӕ цатыр систа ӕмӕ, адӕмы цатыртӕ кӕм уыдысты, уырдыгӕй йӕ дард ӕрӕвӕрдта, ӕмӕ йӕ схуыдта ӕмбырды цатыр*. Ӕмӕ-иу Йегъовӕйы исчи истӕмӕй бафӕрсинаг+ куы уыди, уӕд-иу уырдӕм, ӕмбырды цатырмӕ, ацыд.  Моисей-иу цатырмӕ куы фӕцӕйцыд, уӕд-иу адӕм иууылдӕр сыстадысты+, ӕмӕ-иу сӕ алчидӕр лӕууыд йӕ цатыры бахизӕны. Ӕмӕ-иу цалынмӕ Моисей цатырмӕ нӕ бахызт, уӕдмӕ-иу йӕ фӕдыл кастысты.  Куыддӕр-иу Моисей цатырмӕ бахызт, афтӕ-иу уӕлейӕ ӕрцыд мигъы хуызӕн цӕджындз+ ӕмӕ-иу цатыры бахизӕны раз ӕрлӕууыд, ӕмӕ-иу Хуыцау Моисеимӕ ныхас кодта+. 10  Адӕм иууылдӕр цатыры бахизӕны раз уыдтой мигъы хуызӕн цӕджындз+, ӕмӕ-иу иууылдӕр сыстадысты ӕмӕ-иу сӕ алчидӕр йӕ цатыры бахизӕны раз йӕ сӕрӕй ныллӕг куывта+. 11  Йегъовӕ Моисеимӕ ныхас кодта лӕгӕй-лӕгмӕ+, дыууӕ адӕймаджы куыд ныхас кӕной, афтӕ. Моисей-иу фӕстӕмӕ адӕмы ’хсӕнмӕ куы ’рбаздӕхт, уӕд-иу йӕ лӕггадгӕнӕг+ ӕмӕ йе ’ххуысгӕнӕг Навины+ фырт Йесо та баззад цатыры. 12  Уӕд Моисей Йегъовӕйӕн загъта: «Ды мын зӕгъыс: „Акӕн ацы адӕмы“. Фӕлӕ мын мемӕ кӕй арвитдзынӕ, уый та мын нӕ загътай. Стӕй мын дӕхӕдӕг афтӕ куы загътай: „Ӕз дӕ зонын дӕ номӕй+, ӕмӕ мын мӕ хорзӕх ссардтай“. 13  Уӕдӕ дын кӕд ӕцӕгдӕр ссардтон дӕ хорзӕх+, уӕд дӕ курӕг дӕн, бацамон мын дӕ фӕндӕгтӕ+, цӕмӕй дӕ зонон ӕмӕ мӕ амӕй фӕстӕмӕ дӕр дӕ хорзӕх уа. Стӕй, ацы адӕм дӕ адӕм кӕй сты, ууыл дӕр ахъуыды кӕн»+. 14  Уӕд ын Хуыцау загъта: «Ӕз мӕхӕдӕг ацӕудзынӕн демӕ+ ӕмӕ дын ратдзынӕн ӕнцойдзинад»+. 15  Моисей та йын загъта: «Кӕд дӕхӕдӕг нӕ цӕуыс немӕ, уӕд нӕ ардыгӕй ма ӕрвит. 16  Дӕ хорзӕх дын кӕй ссардтон,– ӕз дӕр ӕмӕ дӕ адӕм дӕр,– уый цӕмӕй уыдзӕн бӕрӕг? Немӕ куы рацӕуай+, уӕд уымӕй нӕ хицӕн кӕндзыстӕм ӕз ӕмӕ дӕ адӕм, зӕххы цъарыл цы адӕмтӕ ис, уыдонӕй се ’ппӕтӕй дӕр?»+ 17  Ӕмӕ уӕд Йегъовӕ Моисейӕн загъта: «Цӕй тыххӕй мын зӕгъыс, уый дӕр сараздзынӕн+, уымӕн ӕмӕ мын ды ссардтай мӕ хорзӕх ӕмӕ дӕ ӕз зонын дӕ номӕй». 18  Уӕд ын Моисей загъта: «Курӕг дӕ дӕн, фенын мын кӕн дӕ кад»+. 19  Хуыцау та йын загъта: «Ӕз дын фенын кӕндзынӕн мӕ хорздзинад+ иууылдӕр ӕмӕ дын фехъусын кӕндзынӕн Йегъовӕйы ном+. Ӕмӕ мӕ кӕмӕн бафӕнда, уымӕн бахай кӕндзынӕн мӕ хорзӕхӕй, ӕмӕ мӕ кӕмӕ бафӕнда, уымӕ уыдзынӕн фӕлмӕнзӕрдӕ»+. 20  Стӕй ма йӕ ныхасмӕ бафтыдта: «Мӕ цӕсгом фенын та дӕ бон нӕу, уымӕн ӕмӕ мӕ адӕймаг куы фена, уӕд удӕгасӕй нӕ баззайдзӕн»+. 21  Уый фӕстӕ йын Йегъовӕ загъта: «Мӕнӕ мӕ разы ис бынат, ӕмӕ-иу къӕдзӕхыл слӕуу. 22  Мӕ кад дӕ рӕзты куы фӕцӕйцӕуа, уӕд дӕ къӕдзӕхы скъуыды нывӕрдзынӕн ӕмӕ, цалынмӕ дӕ рӕзты нӕ ацӕуон, уӕдмӕ дӕ мӕ къухӕй ӕмбӕрздзынӕн. 23  Уый фӕстӕ мӕ къух айсдзынӕн, ӕмӕ мӕ фендзынӕ фӕстӕрдыгӕй. Мӕ цӕсгом та мын нӕ фендзынӕ»+.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕнӕ «фембӕлды цатыр». Кӕс «Дзырдуат», 2089 ф.