Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Рацыд 30:1—38

30  Скӕн нывондхӕссӕн буд судзынӕн+. Скӕн ӕй акъацийӕ.  Йӕ цыппар фарсы дӕр хъуамӕ уой ӕмиӕстӕ: йӕ дӕргъ дӕр – иу ӕлмӕрин, йӕ уӕрх дӕр – иу ӕлмӕрин. Йӕ бӕрзӕнд та хъуамӕ уа дыууӕ ӕлмӕрины. Йӕ сыкъатӕ хъуамӕ цӕуой йӕхицӕй+.  Нывондхӕссӕныл уӕлейӕ дӕр, йӕ фӕрстыл дӕр ӕмӕ йӕ сыкъатыл дӕр сыгъдӕг сызгъӕринӕй цъар сӕвӕр. Ӕмӕ йын йӕ кӕрӕттыл алырдыгӕй сызгъӕринӕй нывӕфтыд скӕн+.  Стӕй йын йӕ дыууӕ фарсыл дӕр йӕ нывӕфтыд кӕрӕтты бынмӕ кӕрӕдзи акомкоммӕ скӕн фӕйнӕ дыууӕ сызгъӕрин цӕджы хъилтӕ ӕвӕрынӕн – уыдонӕй йӕ хӕсдзысты+.  Хъилтӕ скӕн акъацийӕ ӕмӕ сыл сызгъӕринӕй цъар сӕвӕр+.  Ӕмӕ нывондхӕссӕн сӕвӕр, бадзырды чырын* кӕй фӕстӕ ис, уыцы ӕмбӕрзӕны раз, бадзырды чырыны*+ ӕмӕ йӕ сӕры раз, кӕм-иу дӕм фӕзындзынӕн, уым+.  Уыцы нывондхӕссӕныл Аарон судздзӕн хӕрздӕф буд+. Хъуамӕ-иу ӕй ссудза алы райсом дӕр, цырагъдарӕн-иу+ куы цӕттӕ кӕна, уӕд.  Аарон-иу хъуамӕ буд ссудза, цырагъдарӕн-иу дыууӕ изӕры астӕу куы ссудза, уӕд дӕр. Уыцы буд Йегъовӕйы раз судзын хъӕуы алы бон дӕр, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ.  Ма йыл-иу судзут, чи не ’мбӕлы, ахӕм буд+, нӕдӕр судзинаг нывонд ӕмӕ нӕдӕр хоры кувинаг. Ма йыл-иу рауадзут кувинаг нозт дӕр. 10  Аарон-иу хъуамӕ афӕдз иу хатт+ райса, тӕригъӕды тыххӕй цы нывонд хаст ӕрцӕуа, уый тугӕй+ ӕмӕ дзы ацахора нывондхӕссӕны сыкъатӕ, цӕмӕй нывондхӕссӕн ссыгъдӕг кӕна. Афтӕ кӕнын хъӕуы фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Уый Йегъовӕйы цӕсты у уӕлдай табуйаг». 11  Йегъовӕ ма Моисейӕн ноджыдӕр загъта: 12  «Израилы фыртты куы нымайай ӕмӕ сӕ куы фыссай+, уӕд сӕ алчидӕр хъуамӕ йӕ уды тыххӕй Йегъовӕйӕн бафида*+, цӕмӕй сӕ бӕллӕх ма баййафа сӕ нымайыны рӕстӕг+. 13  Нымад чи ’рцӕуа, уыдонӕй алчидӕр хъуамӕ ратта сиклы ’рдӕг, сыгъдӕг бынаты сиклтӕй*+. Сиклы ис дыууын герӕйы*. Сиклы ’рдӕг у мысайнаг Йегъовӕйӕн+. 14  Йегъовӕйӕн мысайнаг хъуамӕ ратта, нымад чи ’рцӕуа, уыдонӕй алчидӕр – дыууын азы ӕмӕ уымӕй уӕлӕмӕ кӕуыл цӕуы, уыдон се ’ппӕт дӕр+. 15  Уӕ удтӕ балхӕныны тыххӕй+ Йегъовӕйӕн мысайнаг куы дӕттат, уӕд, хъӕздыг чи у, уый хъуамӕ сиклы ’рдӕгӕй фылдӕр ма ратта+, мӕгуыр та – сиклы ’рдӕгӕй къаддӕр. 16  Израилы фырттӕ сӕ удтӕ балхӕныны тыххӕй цы ӕвзист ӕхца раттой, уыдон ратт ӕмбырды цатыры лӕггад кӕнынӕн+ – уый фӕрцы Израилы фырттӕ Йегъовӕйы зӕрдыл лӕудзысты». 17  Уый фӕстӕ Йегъовӕ Моисейӕн загъта: 18  «Ӕрхуыйӕ скӕн стыр аг хи ӕхсынӕн ӕмӕ йын йӕ бынӕвӕрӕн дӕр скӕн ӕрхуыйӕ+. Сӕвӕр ӕй ӕмбырды цатыры ӕмӕ нывондхӕссӕны ’хсӕн ӕмӕ дзы дон ныккӕн+. 19  Аарон ӕмӕ йӕ фырттӕ уыцы донӕй ӕхсдзысты сӕ къухтӕ ӕмӕ сӕ къӕхтӕ+. 20  Ӕмбырды цатырмӕ-иу куы цӕуой кӕнӕ Йегъовӕйӕн нывондхӕссӕныл, артыл кӕй басудзынц+, ахӕм кувинӕгтӕ куы хӕссой, уӕд-иу сӕхи ныхсӕнт, науӕд амӕлдзысты. 21  Ныхсӕнт-иу сӕ къухтӕ ӕмӕ сӕ къӕхтӕ, науӕд амӕлдзысты+. Уый сын у закъон ӕнустӕм: йӕхицӕн дӕр ӕмӕ йӕ байзӕддӕгтӕн дӕр фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ»+. 22  Дарддӕр Йегъовӕ Моисейӕн загъта: 23  «Ды та райс ӕппӕты хуыздӕр хӕрздӕфгӕнӕнтӕ+: чи ныхъхъӕбӕр, ахӕм миррӕ+ фондзсӕдӕ сиклы ӕмӕ уымӕн йе ’рдӕджы бӕрц, ома дыууӕсӕдӕ фӕндзай сиклы, адджын тӕф чи кӕны, ахӕм корицӕ+; дыууӕсӕдӕ фӕндзай сиклы, адджын тӕф чи кӕны, ахӕм аир+; 24  фондзсӕдӕ сиклы касси+,– иууылдӕр сыгъдӕг бынаты сиклтӕй+,– ӕмӕ иу гин+ та оливӕйы сой. 25  Иумӕ сӕ схӕццӕ кӕн ӕмӕ сӕ скӕн сӕрмагонд сой, хӕрздӕф сой. Хъуамӕ йӕ скӕна хӕрздӕф сойтӕ аразӕг+. Уый уыдзӕн сӕрмагонд сой+. 26  Уыцы сойӕ байсӕрд ӕмбырды цатыр+ ӕмӕ бадзырды чырын, 27  стъол ӕмӕ йемӕ цыдӕриддӕр мигӕнӕнтӕ ис, уыдон, цырагъдарӕн ӕмӕ йемӕ цыдӕриддӕр мигӕнӕнтӕ ис, уыдон, стӕй нывондхӕссӕн буд судзынӕн, 28  судзинаг нывӕндтӕ кӕуыл хӕсдзысты, уыцы нывондхӕссӕн ӕмӕ йемӕ цыдӕриддӕр мигӕнӕнтӕ ис, уыдон, стӕй стыр аг ӕмӕ йӕ бынӕвӕрӕн дӕр. 29  Ссыгъдӕг сӕ кӕн, цӕмӕй уой уӕлдай табуйаг+. Ӕмӕ семӕ чидӕриддӕр архайа, уый хъуамӕ уа сыгъдӕг+. 30  Байсӕрд Аароны+ ӕмӕ йӕ фыртты+ дӕр ӕмӕ сӕ ссыгъдӕг кӕн, цӕмӕй мын сауджынтӕй лӕггад кӕной+. 31  Ӕмӕ Израилы фырттӕн зӕгъ: „Ацы сой мын уыдзӕн сӕрмагонд сой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ+. 32  Макӕй дзы сӕрдут ӕмӕ, цӕмӕй конд у, уыдӕттӕй ӕндӕр ахӕм сой ма аразут. Уый у сӕрмагонд сой ӕмӕ уын уыдзӕн Хуыцауы хъуыддӕгтӕн. 33  Ахӕм хӕрздӕф сой чи скӕна ӕмӕ дзы ӕндӕр искӕй чи байсӕрда, уый фесафын хъӕуы йӕ адӕмы ’хсӕнӕй“»+. 34  Йегъовӕ ма Моисейӕн ноджыдӕр загъта: «Райс хӕрздӕфгӕнӕнтӕ+: стактийы чъиу, оних, тӕфгӕнаг галбан ӕмӕ сыгъдӕг урс буд+ – се ’ппӕтӕй дӕр райс ӕмхуызон. 35  Иумӕ сӕ сызмӕнт ӕмӕ сӕ скӕн хӕрздӕф буд+, хъуамӕ йыл уа цӕхх+ ӕмӕ уа сыгъдӕг. Уый у Хуыцауы хъуыддӕгтӕн. Хъуамӕ йӕ скӕна хӕрздӕф сойтӕ аразӕг. 36  Йӕ иу хай йын лыстӕг мур ныккӕн, ӕмӕ дзы иуцасдӕр сӕвӕр ӕмбырды цатыры бадзырды чырыны раз+, кӕм-иу дӕм фӕзындзынӕн, уым+. Уыцы буд сымахӕн хъуамӕ уа уӕлдай табуйаг. 37  Уыцы хӕрздӕфгӕнӕнтӕй уӕхицӕн ма аразут буд+. Уый уын уыдзӕн ӕрмӕстдӕр Йегъовӕйӕн ӕмӕ у табуйаг+. 38  Ахӕм буд йӕхицӕн чи скӕна, йӕ тӕфмӕ йын смудон, зӕгъгӕ, уый фесафын+ хъӕуы йӕ адӕмы ’хсӕнӕй».

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «ӕвдисӕнады чырын». Кӕс 26 ст. дӕр.
Комк. «Ӕвдисӕнады». Кӕс 36 ст. дӕр.
Кӕнӕ «бафида ахӕсты аргъ».
Дзырд цӕуы, цатыры цы сиклӕй барстой, уымӕн йӕ уӕз цас уыди, ууыл, йе та, йӕ уӕз къаддӕр кӕнӕ фылдӕр кӕй хъуамӕ ма уыдаид, ууыл. Абар 2См 14:26, фип.
Иу герӕ у 0,57 г. Кӕс Уӕлӕмх. 18.