Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Рацыд 28:1—43

28  Израилы фырттӕй ӕрбакӕн де ’фсымӕр Аароны йӕ фырттимӕ, цӕмӕй мын Аарон+ ӕмӕ йӕ фырттӕ Надав, Авиуд+, Елеазар ӕмӕ Ифамар+ сауджынтӕй лӕггад кӕной+.  Ӕмӕ де ’фсымӕр Ааронӕн скӕн сӕрмагонд дарӕс, цӕмӕй уа кадджын ӕмӕ рӕсугъд+.  Ӕз зондӕй кӕй схайджын кодтон ӕмӕ къухӕй арӕхстджын чи у+, уыцы адӕймӕгтӕн зӕгъдзынӕ, цӕмӕй Ааронӕн скӕной, иннӕтӕй йӕ чи хицӕн кӕндзӕн, ахӕм дарӕс, ӕмӕ мын сауджынӕй лӕггад кӕна+.  Хъуамӕ скӕной ахӕм дзаумӕттӕ: риуылдарӕн+, ефод+, ӕнӕдыс къаба+, чырынтӕ даргъ хӕдон, сарыхъ+ ӕмӕ рон+. Сӕрмагонд дарӕс скӕнӕнт де ’фсымӕр Ааронӕн ӕмӕ йӕ фырттӕн, цӕмӕй мын сауджынтӕй лӕггад кӕной.  Райсӕнт сызгъӕрин ӕндах, ӕрвхуыз ӕндах, тарсырх къуымбил ӕндах, сырх-сырхид ӕндах ӕмӕ ӕппӕты хуыздӕр кӕттаг.  Ӕмӕ ефод скӕнӕнт сызгъӕрин ӕндахӕй, ӕрвхуыз ӕндахӕй, тарсырх къуымбил ӕндахӕй, сырх-сырхид ӕндахӕй ӕмӕ гӕнӕй конд ӕппӕты хуыздӕр здыхст ӕндахӕй. Скӕнӕнт ӕй нывӕфтыд+.  Ефодӕн йӕ дыууӕ кӕроны, йе уӕхсчытыл дыууӕрдыгӕй дӕр, хъуамӕ уа хъуымацы дыууӕ гӕбазы йӕ дыууӕ фарсы баиу кӕнынӕн+.  Йе ’рбабӕттынӕн ыл цы рон+ уыдзӕн, уый дӕр хъуамӕ уа, ефод цӕмӕй конд уыдзӕн, уымӕй: сызгъӕрин ӕндахӕй, ӕрвхуыз ӕндахӕй, тарсырх къуымбил ӕндахӕй, сырх-сырхид ӕндахӕй ӕмӕ гӕнӕй конд ӕппӕты хуыздӕр здыхст ӕндахӕй.  Уый фӕстӕ райс дыууӕ оникс+ дуры ӕмӕ сыл скъах+ Израилы фыртты нӕмттӕ+: 10  ӕхсӕз – иу дурыл, ӕхсӕз – иннӕ дурыл. Сӕ нӕмттӕ сын ныффысс хистӕрӕй кӕстӕрмӕ+. 11  Израилы фыртты нӕмттӕ уыцы дыууӕ дурыл скъах, мыхуырыл фыстытӕ куыд скъахынц, афтӕ+. Стӕй сӕ бавӕр сызгъӕрин фӕлгӕтты+. 12  Ӕмӕ уыцы дыууӕ дуры бафидар кӕн, ефоды уӕхсчытыл хъуымацӕй цы дыууӕ гӕбазы уыдзӕн, уыдоныл. Уыцы дуртӕ уыдзысты Израилы фырттӕн зӕрдыл дарынӕн+. Ааронӕн йе уӕхсчытыл хъуымацӕй цы дыууӕ гӕбазы уыдзӕн, уыдоныл уый сӕ нӕмттӕ хӕсдзӕн Йегъовӕйы раз, цӕмӕй йӕ зӕрдыл лӕууой. 13  Скӕн сын сызгъӕрин фӕлгӕттӕ 14  ӕмӕ дыууӕ рӕхысы сыгъдӕг сызгъӕринӕй+. Рӕхыстӕ скӕн, бӕндӕн куыд быд вӕййы, афтӕ ӕмӕ уыцы быд рӕхыстӕ фӕлгӕттыл бафидар кӕн+. 15  Тӕрхон кӕнынӕн чи уыдзӕн, уыцы риуылдарӕн+ скӕн нывӕфтыд. Скӕн ӕй, ефод цӕмӕй конд уыдзӕн, уымӕй: сызгъӕрин ӕндахӕй, ӕрвхуыз ӕндахӕй, тарсырх къуымбил ӕндахӕй, сырх-сырхид ӕндахӕй ӕмӕ гӕнӕй конд ӕппӕты хуыздӕр здыхст ӕндахӕй+. 16  Дыдагъӕй йӕ цыппар фарсы дӕр хъуамӕ уой ӕмиӕстӕ: йӕ дӕргъ дӕр – уылынг*, йӕ уӕрх дӕр – уылынг+. 17  Ӕмӕ йыл бакӕн дуртӕ, цыппар рӕнхъы+. Фыццаг рӕнхъы: рубин+, топаз+ ӕмӕ изумруд+. 18  Дыккаг рӕнхъы: бирюза+, сапфир+ ӕмӕ яшмӕ+. 19  Ӕртыккаг рӕнхъы: лешем*, агат+ ӕмӕ аметист+. 20  Цыппӕрӕм рӕнхъы та: хризолит+, оникс+ ӕмӕ жадеит. Дуртӕ хъуамӕ ӕвӕрд уой сызгъӕрин фӕлгӕтты+. 21  Хъуамӕ уой дыууадӕс – Израилы фырттӕ цал сты, уал+. Алы дурыл дӕр дзы, мыхуырыл фыстытӕ куыд скъахынц, афтӕ, хъуамӕ къахт уа Израилы дыууадӕс мыггагӕй иуы ном+. 22  Уый фӕстӕ риуылдарӕнӕн сыгъдӕг сызгъӕринӕй скӕн бӕндӕнау здыхст рӕхыстӕ+. 23  Стӕй ма йын сызгъӕринӕй скӕн дыууӕ цӕджы+ дӕр ӕмӕ сӕ риуылдарӕны кӕрӕттыл дыууӕрдыгӕй бафидар кӕн. 24  Ӕмӕ уыцы цӕгты мидӕг акӕн дыууӕ сызгъӕрин бӕттӕны+. 25  Уыцы дыууӕ бӕттӕнӕн сӕ кӕрӕттӕ та алас дыууӕ фӕлгӕты ӕмӕ сӕ, ефоды уӕхсчытыл хъуымацӕй цы дыууӕ гӕбазы уыдзӕн, уыдоныл разӕй бафидар кӕн+. 26  Ноджыдӕр ма скӕн дыууӕ сызгъӕрин цӕджы, ӕмӕ уыдон та бафидар кӕн риуылдарӕнӕн йӕ дыууӕ кӕроныл бынӕй, мидӕгырдыгӕй – ефодырдӕм фарс+. 27  Стӕй ма скӕн дыууӕ сызгъӕрин цӕджы ӕмӕ сӕ бафидар кӕн, ефоды уӕхсчытыл хъуымацӕй цы дыууӕ гӕбазы уыдзӕн, уыдоныл бынӕй, ӕддӕрдыгӕй, ефодӕн йӕ роны сӕрмӕ, ефодимӕ кӕм иу кӕнынц, уымӕ хӕстӕг+. 28  Ӕмӕ риуылдарӕн уыцы цӕгтӕй ефоды цӕгтӕм бабӕттӕнт ӕрвхуыз бӕттӕнӕй, риуылдарӕн ефодӕн йӕ роны сӕрмӕ куыд уа ӕмӕ йыл ӕнгом куыд бада, афтӕ+. 29  Ӕмӕ-иу Аарон Сыгъдӕг бынатмӕ куы бацӕуа, уӕд-иу Израилы фыртты нӕмттӕ уыдзысты, тӕрхон кӕнынӕн чи уыдзӕн, уыцы риуылдарӕныл, йӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг, цӕмӕй сӕ Йегъовӕ ӕдзухдӕр йӕ зӕрдыл дара. 30  Риуылдарӕны нывӕр урим+ ӕмӕ туммим*, цӕмӕй-иу Аарон Йегъовӕйы размӕ куы бацӕуа, уӕд йӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг уой. Ӕмӕ сӕ Аарон ӕдзухдӕр Йегъовӕйы раз хӕссӕд йӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг, цӕмӕй Израилы фырттӕн тӕрхон кӕна+. 31  Уый фӕстӕ скӕн ӕнӕдыс къаба ефоды мидӕгӕй дарынӕн. Ӕнӕхъӕнӕй дӕр хъуамӕ уа ӕрвхуыз ӕндахӕй+. 32  Къабайӕн уӕлӕрдыгӕй астӕуӕй хъуамӕ уа хъуыр, ӕмӕ йӕ чи уафа, уый хъуырӕн йӕ кӕрӕттӕ дӕр скӕнӕд. Йӕ хъуыр хъуамӕ конд уа, згъӕрхӕдоны хъуыр куыд фидар конд вӕййы, афтӕ, цӕмӕй ма скъуыйа+. 33  Къабайӕн йӕ бынтыл та ӕрвхуыз ӕндахӕй, тарсырх къуымбил ӕндахӕй ӕмӕ сырх-сырхид ӕндахӕй кӕрӕй-кӕронмӕ скӕн гранаттӕ, ӕмӕ се ’хсӕнты та – сызгъӕрин дзӕнгӕрджытӕ+: 34  сызгъӕрин дзӕнгӕрӕг, стӕй гранат, сызгъӕрин дзӕнгӕрӕг, стӕй гранат – ӕмӕ афтӕ йӕ бынтыл кӕрӕй-кӕронмӕ+. 35  Ааронӕн йӕ лӕггады рӕстӕг уыцы къаба хъуамӕ уа йӕ уӕлӕ. Ӕмӕ-иу кувӕн бынатмӕ Йегъовӕйы размӕ куы фӕцӕйцӕуа, уӕд дӕр, ӕмӕ-иу фӕстӕмӕ куы рацӕйцӕуа, уӕд дӕр хъуамӕ хъуыса йӕ дзӕнгӕрджыты дзӕгъ-дзӕгъ, цӕмӕй ма амӕла+. 36  Сыгъдӕг сызгъӕринӕй скӕн ӕрттиваг тъӕпӕн гӕбаз ӕмӕ, мыхуырыл фыстытӕ куыд скъахынц, афтӕ йыл скъах ахӕм ныхӕстӕ: „Йегъовӕ у сыгъдӕг*+. 37  Ӕмӕ йӕ ӕрвхуыз бӕттӕнӕй бабӕтт сарыхъыл+, сарыхъӕн разырдыгӕй куыд уа, афтӕ. 38  Уый уыдзӕн Аароны ныхыл, ӕмӕ Аарон дзуапп дӕтдзӕн, Израилы фырттӕ нывӕндтӕ хӕсгӕйӕ кӕй ӕруадзой, уыцы рӕдыдтыты тыххӕй+. Уыдон сты, Израилы фырттӕ кӕй хъуамӕ хӕссой, ахӕм лӕвӕрттӕ Хуыцауӕн. Уыцы тъӕпӕн гӕбаз йӕ ныхыл хъуамӕ уа ӕдзухдӕр, цӕмӕй-иу адӕм Йегъовӕйы хорзӕх ссарой+. 39  Гӕнӕй конд ӕппӕты хуыздӕр ӕндахӕй бауаф чырынтӕ даргъ хӕдон, ӕппӕты хуыздӕр кӕттагӕй скӕн сарыхъ+, стӕй йын бауаф рон+ дӕр. 40  Аароны фырттӕн дӕр скӕн даргъ хӕдӕттӕ+ ӕмӕ рӕттӕ, стӕй сын скӕн худтӕ+ дӕр, цӕмӕй уой кадджын ӕмӕ рӕсугъд+. 41  Ӕмӕ уыцы уӕлӕдарӕс скӕн де ’фсымӕр Аароныл ӕмӕ йӕ фырттыл. Сойӕ сӕ байсӕрд+ ӕмӕ сын сӕ къухмӕ ратт бартӕ+ ӕмӕ мын сӕ снывонд кӕн, ӕмӕ мын уыдон лӕггад кӕндзысты сауджынтӕй. 42  Кӕттагӕй сын скӕн мидӕггаг хӕлӕфтӕ дӕр, астӕуӕй уӕрджытӕм сын сӕ бӕгънӕг буар куыд ӕмбӕрзой, афтӕ+. 43  Аарон ӕмӕ йӕ фырттӕ ӕмбырды цатырмӕ кӕнӕ, сыгъдӕг бынаты лӕггадгӕнгӕйӕ, нывондхӕссӕны размӕ куы цӕуой, уӕд уыцы хӕлӕфтӕ хъуамӕ уой сӕ уӕлӕ, цӕмӕй тӕригъӕды ма бафтой ӕмӕ ма амӕлой. Уый у закъон ӕнустӕм йӕхицӕн дӕр ӕмӕ йӕ байзӕддӕгтӕн дӕр+.

Фиппаинӕгтӕ

Дӕргъы барӕн; ӕнгуылдзтӕ ахӕлиу кӕнгӕйӕ, стыр ӕнгуылдзӕй гыццыл ӕнгуылдзы ’хсӕн цас ис, уый. Уылынг у 22,2 см.
Зынаргъ дур; цавӕр у, уый бӕрӕг нӕу.
Урим ӕмӕ туммимӕй пайда кодтой Хуыцауы фӕндон базонынӕн. Ӕвӕц., уыдысты дуртӕ, хӕлттӕ-иу сӕ сӕппӕрстой.
Комк. «Сыгъдӕгдзинад Йегъовӕйы у».