Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Рацыд 21:1—36

21  Фехъусын сын кӕн мӕнӕ ацы закъӕттӕ+:  „Дӕхицӕн цагъарӕн дзуттаг лӕджы куы балхӕнай+, уӕд дын цагъар уыдзӕн ӕхсӕз азы, ӕвдӕм аз та йӕ ссӕрибар кӕн, мацы йын бафидын кӕн, афтӕмӕй+.  Кӕд дӕм иунӕгӕй ӕрбацыд, уӕд цӕугӕ дӕр акӕндзӕн иунӕгӕй. Фӕлӕ йын кӕд ус ис, уӕд йӕ ус дӕр хъуамӕ ацӕуа йемӕ.  Кӕд ын йӕ хицау радта ус ӕмӕ йын йӕ ус ныййардта лӕппутӕ кӕнӕ чызджытӕ, уӕд йӕ ус ӕд сывӕллӕттӕ сты хицауы+, йӕхӕдӕг та ацӕудзӕн иунӕгӕй+.  Фӕлӕ кӕд цагъар зӕгъа, ӕз уарзын мӕ хицауы, мӕ усы ӕмӕ мӕ сывӕллӕтты, ӕмӕ мӕ нӕ фӕнды, цӕмӕй сӕрибар адӕймаг суон, зӕгъгӕ+,  уӕд ӕй йӕ хицау ӕцӕг Хуыцауы размӕ ӕрбакӕнӕд, дуары кӕнӕ йӕ дуары тарвазы цур ӕрлӕууын кӕнӕд ӕмӕ йын йӕ хъус туасӕй ахуынкъ кӕнӕд. Ӕмӕ цӕрӕнбонтӕм уыдзӕн йӕ цагъар+.  Исчи йӕ чызджы куы ауӕй кӕна, ӕмӕ цагъар куы суа+, уӕд уыцы чызгӕн йӕ бон нӕу ацӕуын, нӕлгоймаг цагъартӕн куыд у сӕ бон ацӕуын, афтӕ.  Кӕд йӕ хицауы зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы ӕмӕ йӕ нӕ фӕнды, цӕмӕй йӕ номылус суа+, фӕлӕ йын дӕтты уый бар, ӕмӕ йӕ исчи балхӕна, уӕд ӕй йӕ бон нӕу ӕцӕгӕлон адӕмӕн ауӕй кӕнын, уымӕн ӕмӕ йыл ӕнӕуи дӕр гадзрахатӕй рацыд.  Кӕд ӕй йӕ фыртӕн куры, уӕд ын хъуамӕ ратта, хи чызгӕн цы бартӕ ӕмбӕлы, ахӕм бартӕ+. 10  Лӕппу ӕндӕр ус куы ’рхӕсса, уӕд дӕр ӕй хъуамӕ цух ма уадза хӕрд ӕмӕ дарӕсӕй+, ӕмӕ хъуамӕ ӕххӕст кӕна, лӕгыл йӕ усы раз цы хӕс ис, уый+. 11  Ацы ӕртӕ хъуыддаджы куы нӕ араза, уӕд цагъар-сылгоймаг ацӕуӕд, мацы бафидӕд, афтӕмӕй. 12  Иу адӕймаг иннӕйы куы ныццӕва ӕмӕ йӕ цӕфӕй куы амӕла, уӕд уыцы адӕймаджы хъӕуы амарын+. 13  Фӕлӕ йӕ кӕд марынмӕ нӕ хъавыд ӕмӕ кӕд ӕцӕг Хуыцау ӕруагъта, ӕмӕ йӕ къухӕй ахӕм хабар ӕрцыдаид+, уӕд ӕз рахицӕн кӕндзынӕн, кӕдӕм алидза, ахӕм бынат+. 14  Фӕлӕ кӕд иу адӕймаг иннӕмӕ смӕсты, йӕ зӕрдӕйы йӕм фыдӕх хаста ӕмӕ йӕ афтӕмӕй амардта+, уӕд уыцы адӕймаджы удӕгасӕй ма ныууадз, мӕ нывондхӕссӕны размӕ дӕр куы балидза, уӕд дӕр+. 15  Йӕ фыдмӕ кӕнӕ йӕ мадмӕ йӕ къух чи сиса, уый дӕр хъӕуы амарын+. 16  Адӕймаджы чи адава+ ӕмӕ йӕ чи ауӕй кӕна+, уый хъӕуы амарын, ӕмӕ йӕ кӕмӕ ссарой, уый дӕр хъӕуы амарын+. 17  Йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады чи ӕлгъиты, уый хъӕуы амарын+. 18  Дыууӕ адӕймаджы куы фӕхыл уой ӕмӕ дзы иу иннӕйы дурӕй кӕнӕ рувӕнӕй куы ныццӕва, ӕмӕ мӕлгӕ куы нӕ акӕна, фӕлӕ куы ӕруатон уа, 19  фӕлӕ стӕй фӕстӕмӕ йӕ къахыл куы слӕууа ӕмӕ йӕ бон куы уа истӕй ӕнцӕйтты ӕддӕмӕ хизын, уӕд йӕ ныццӕвӕг ӕфхӕрд ма баййафӕд. Ӕрмӕст, цалынмӕ бынтондӕр не сдзӕбӕх уа, уӕдмӕ йын фидӕд, йӕ бон кусын кӕй нӕу, уый тыххӕй. 20  Исчи йӕ цагъар-нӕлгоймаджы кӕнӕ йӕ цагъар-сылгоймаджы лӕдзӕгӕй куы ныццӕва+ ӕмӕ йӕ къухӕй куы амӕла, уӕд дзы хъӕуы йӕ туг райсын+. 21  Фӕлӕ ма иу бон кӕнӕ дыууӕ боны куы ацӕра, уӕд дзы йӕ туг исын нӕ хъӕуы, уымӕн ӕмӕ йӕ йе ’хцайӕ балхӕдта. 22  Лӕгтӕ куы хыл кӕной ӕмӕ сывӕрджын сылгоймаджы куы ныццӕвой ӕмӕ йӕ сывӕллон афонӕй раздӕр куы райгуыра+, фӕлӕ сӕ мӕлгӕ куы ничи акӕна, уӕд ӕй чи ныццавта, уый хъуамӕ бафида, сылгоймагӕн йӕ сӕрыхицау цас зӕгъа, уыйбӕрц. Фидгӕ та сӕ хъуамӕ бакӕна тӕрхонгӕнджыты уынаффӕмӕ гӕсгӕ+. 23  Фӕлӕ сӕ исчи куы амӕла, уӕд та хъуамӕ фыст ӕрцӕуа уды тыххӕй уд+. 24  Исчи сӕ куы фӕсахъат уа, уӕд та цӕсты къахтӕн – цӕсты къахт, дӕндаджы састӕн – дӕндаджы саст, къухы састӕн – къухы саст, къахы састӕн – къахы саст+, 25  сыгъдӕн – сыгъд, хъӕдгомӕн – хъӕдгом, цӕфӕн – цӕф+. 26  Исчи йӕ цагъар-нӕлгоймаджы кӕнӕ йӕ цагъар-сылгоймаджы цӕст куы ныццӕва ӕмӕ йын ӕй куы фӕсахъат кӕна, уӕд ӕй хъуамӕ ауадза, йӕ цӕст ын кӕй фӕсахъат кодта, уый тыххӕй+. 27  Ӕмӕ йӕ цагъар-нӕлгоймаджы кӕнӕ йӕ цагъар-сылгоймаджы дӕндаг куы асӕтта, уӕд дӕр ӕй хъуамӕ ауадза, йӕ дӕндаг ын кӕй асаста, уый тыххӕй. 28  Искӕй гал нӕлгоймаджы кӕнӕ сылгоймаджы куы ныццӕва ӕмӕ, кӕй ныццавта, уый куы амӕла, уӕд галы хъӕуы дуртӕй амарын+, ӕрмӕст ын йӕ дзидза хӕрӕн нӕй. Галы хицауы та ма бафхӕр. 29  Фӕлӕ кӕд гал уымӕй размӕ дӕр цӕваг уыди ӕмӕ уый тыххӕй йӕ хицауӕн дӕр дзырдтой, фӕлӕ йӕ бастӕй нӕ дардта ӕмӕ нӕлгоймаджы кӕнӕ сылгоймаджы амардта, уӕд галы хъӕуы дуртӕй амарын ӕмӕ амарын хъӕуы йӕ хицауы дӕр. 30  Кӕд ахӕм уынаффӕ рахӕссой, галы хицау ӕхца бафидӕд, зӕгъгӕ, уӕд та хъуамӕ бафида, цас ын зӕгъой, уыйбӕрц, ӕмӕ удӕгасӕй баззайдзӕн+. 31  Гал искӕмӕн йӕ лӕппуйы кӕнӕ йӕ чызджы куы ныццӕва, уӕд дӕр бакӕнын хъӕуы, ацы закъон куыд зӕгъы, афтӕ+. 32  Гал цагъар-нӕлгоймаджы кӕнӕ цагъар-сылгоймаджы куы ныццӕва, уӕд та галы хицау цагъары хицауӕн хъуамӕ бафида ӕртын сиклы*+, галы та хъуамӕ дуртӕй амарой. 33  Исчи дзыхъхъы сӕр гомӕй куы ныууадза кӕнӕ исчи дзыхъхъ куы скъаха ӕмӕ йын йӕ сӕр куы нӕ бамбӕрза ӕмӕ дзы искӕй гал кӕнӕ хӕрӕг куы ныххауа+, 34  уӕд, дзыхъхъ чи скъахта, уый хъуамӕ фосы хицауӕн бафида галы кӕнӕ хӕрӕджы аргъ+, фосы мард та баззайдзӕн йӕхицӕн. 35  Зӕгъӕм, иуӕн йӕ гал иннӕйы галы ныццавта ӕмӕ йӕ амардта, уӕд хъуамӕ удӕгас галы ауӕй кӕной ӕмӕ йын йе ’хца кӕрӕдзийыл адих кӕной, стӕй хъуамӕ адих кӕной, чи амард, уыцы галы дзидза дӕр+. 36  Кӕд галы хицау зыдта, йӕ гал уымӕй размӕ дӕр цӕваг кӕй уыди, фӕлӕ йӕ бастӕй нӕ дардта+, уӕд галы тыххӕй хъуамӕ ратта ӕндӕр гал+, мард гал та баззайдзӕн йӕхицӕн.

Фиппаинӕгтӕ

Иу сикл у 11,4 г. Кӕс Рд 23:15, фип.