Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Раргомад 3:1—22

3  Сардисы ӕмбырды зӕдмӕ+ дӕр ныффысс: „Хуыцауы авд ӕнӕуынгӕ тыхы+ ӕмӕ авд стъалыйы+ кӕмӕ сты, уый афтӕ зӕгъы: „Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ: ды хӕссыс удӕгасы ном, фӕлӕ дӕ мард+.  Райхъал у+ ӕмӕ бафидар кӕн+, чи ма дӕм ис, мӕлӕты къахыл лӕуд чи уыд, уыдоны, уымӕн ӕмӕ куыд федтон, афтӕмӕй дӕ хъуыддӕгтӕ мӕ Хуыцауы раз кӕронмӕ нӕ ахӕццӕ кодтай+.  Уӕдӕ цы райстай+ ӕмӕ цы фехъуыстай, уый дӕ зӕрдыл дар+, архай уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ ӕрфӕсмон кӕн+. Куы нӕ райхъал уай+, уӕд давӕгау+ ӕрцӕудзынӕн, ӕмӕ цы афон ӕрцӕудзынӕн, уый зонгӕ дӕр нӕ бакӕндзынӕ+.  Фӕлӕ дӕм уӕддӕр Сардисы ис цалдӕр адӕймаджы+, йӕ уӕлӕдарӕс чи не счъизи кодта+, ахӕмтӕ. Уыдон мемӕ цӕудзысты урс дарӕсты+, уымӕн ӕмӕ уый аккаг сты+.  Уӕлахиздзау+ скӕндзӕн урс уӕлӕдарӕс+, ӕмӕ йын царды чиныгӕй+ йӕ ном никуы сыхалдзынӕн, мӕ Фыд+ ӕмӕ йӕ зӕдты+ раз уый тыххӕй ӕргом зӕгъдзынӕн, ӕз йемӕ дӕн, зӕгъгӕ.  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых+ ӕмбырдтӕн цы дзуры, уый“.  Филадельфийы ӕмбырды зӕдмӕ+ дӕр ныффысс: „Сыгъдӕг+ ӕмӕ ӕцӕг+ чи у, Давиды дӕгъӕл+ кӕмӕ ис ӕмӕ дуӕрттӕ афтӕ чи гом кӕны, ӕмӕ сӕ ничи сӕхгӕндзӕн, дуӕрттӕ афтӕ чи ӕхгӕны, ӕмӕ сӕ ничи байгом кӕндзӕн, уый зӕгъы:  „Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ+,– ӕз дын дӕ разы дуар+ байгом кодтон, ӕмӕ йӕ никӕй бон бауыдзӕн сӕхгӕнын,– зонын ӕй, хъару дӕм бирӕ нӕй, фӕлӕ мын мӕ ныхас сӕххӕст кодтай ӕмӕ мын мӕ номыл иузӕрдионӕй баззадтӕ+.  Сайтаны ӕмбырдгӕнӕнӕй йӕхи дзуттаг+ чи хоны, уӕвгӕ та дзуттаг чи нӕу, фӕлӕ сайгӕ чи кӕны+, уыдонӕн ӕз афтӕ бакӕндзынӕн, ӕмӕ ӕрцӕудзысты ӕмӕ дын бакувдзысты+, ӕмӕ йӕ базондзысты, ӕз дӕ кӕй бауарзтон. 10  Ды сӕххӕст кодтай, мӕ фидардзинады+ тыххӕй цы загътон, уый, ӕмӕ дӕ уымӕ гӕсгӕ ӕз, ӕппӕт адӕмы бафӕлварыны тыххӕй ӕгас зӕххыл дӕр чи ’рцӕудзӕн+, уыцы фӕлварӕны рӕстӕджы* бахъахъхъӕндзынӕн+. 11  Ӕз тагъд ӕрцӕудзынӕн+. Цы дӕм ис, ууыл фидар хӕц+, цӕмӕй дын дӕ хӕрзиуӕг* мачи байса+. 12  Уӕлахиздзауы ӕз скӕндзынӕн мӕ Хуыцауы+ кувӕндоны+ цӕджындз+, ӕмӕ уырдыгӕй никуыуал рацӕудзӕн, ӕмӕ йыл ныффысдзынӕн мӕ Хуыцауы ном ӕмӕ мӕ Хуыцауы горӕты ном – уӕларвӕй, мӕ Хуыцауӕй чи ӕрцӕуы, уыцы ног Иерусалимы+ ном – ӕмӕ мӕхи ног ном дӕр+. 13  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых+ ӕмбырдтӕн цы дзуры, уый“. 14  Лаодикийы+ ӕмбырды зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Афтӕ зӕгъы Аммен+, иузӕрдион+ ӕмӕ ӕцӕг+ ӕвдисӕн+, Хуыцау кӕй сфӕлдыста, уыдонӕй фыццаг+: 15  „Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ: ды нӕдӕр уазал дӕ, нӕдӕр тӕвд. Бӕргӕ, уазал кӕнӕ тӕвд куы уаис. 16  Уӕдӕ тӕвд+ кӕнӕ уазал+ кӕй нӕ дӕ, фӕлӕ хъӕрмуст, уый тыххӕй дӕ мӕ дзыхӕй ракалдзынӕн. 17  Ды зӕгъыс: „Ӕз хъӕздыг+ дӕн, бирӕ фӕллӕйттӕ ӕрӕмбырд кодтон ӕмӕ ӕппындӕр ницӕмӕй цух дӕн“. Фӕлӕ уый нӕ зоныс, ӕмӕ ницӕйаг, тӕригъӕддаг, мӕгуыр, куырм+ ӕмӕ бӕгънӕг кӕй дӕ. 18  Ӕмӕ дын зӕгъын: мӕнӕй балхӕн, арты чи ссыгъдӕг, ахӕм сызгъӕрин+, цӕмӕй схъӕздыг уай, ӕмӕ урс уӕлӕдарӕс дӕр, цӕмӕй йӕ скӕнай ӕмӕ дӕ бӕгънӕг буары худинаг ма зына+, стӕй ма мӕ балхӕн цӕстытӕ сӕрдӕн хос дӕр, цӕмӕй дзы дӕ цӕстытӕ+ байсӕрдай ӕмӕ уынай. 19  Ӕз, кӕй уарзын, уыдонӕн се ’ппӕтӕн дӕр уайдзӕф бакӕнын ӕмӕ сын зонд бацамонын+. Уӕдӕ зынгзӕрдӕ у ӕмӕ ӕрфӕсмон кӕн+. 20  Мӕнӕ дуары+ раз лӕууын ӕмӕ хойын. Мӕ хъӕлӕс мын чи фехъуса ӕмӕ мын дуар чи бакӕна+, уымӕ ӕз мидӕмӕ бацӕудзынӕн ӕмӕ йемӕ ӕхсӕвӕр бахӕрдзынӕн, уый та – мемӕ. 21  Уӕлахиздзауы+ мемӕ мӕ паддзахбадӕныл ӕрбадын кӕндзынӕн+, ӕз куыд фӕуӕлахиз дӕн ӕмӕ мӕ Фыдимӕ йӕ паддзахбадӕныл+ куыд ӕрбадтӕн+, афтӕ. 22  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых+ ӕмбырдтӕн цы дзуры, уый“»+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «сахат».
Комк. «кадыхуд».