Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Раргомад 2:1—29

2  Ефесы+ ӕмбырды зӕдмӕ+ ныффысс: „Йӕ рахиз къухы авд стъалыйы+ кӕмӕн ис ӕмӕ авд сызгъӕрин цырагъдарӕны+ ’хсӕн чи рацу-бацу кӕны, уый афтӕ зӕгъы:  „Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ+, дӕ фыдӕбон ӕмӕ дӕ фидардзинад. Зонын ӕй, ӕвзӕр адӕмӕн кӕй нӕ быхсыс ӕмӕ, йӕхи апостол чи хоны+, уӕвгӕ та апостол чи нӕу, уыдоны кӕй бафӕлвӕрдтай+ ӕмӕ, сайгӕ кӕй кӕнынц, уый кӕй базыдтай.  Ды фидар дӕ+, мӕ номы тыххӕй+ бирӕ бавзӕрстай, ӕмӕ нӕ бафӕлладтӕ+.  Фӕлӕ дын хъуамӕ иу цӕйдӕр тыххӕй бауайдзӕф кӕнон: райдианы дӕм цы уарзондзинад уыд, уый дӕм нал ис+.  Уӕдӕ цы уыдтӕ, уый ӕрымыс, ӕрфӕсмон кӕн+ ӕмӕ дӕ раздӕры хъуыддӕгтӕ кӕн. Науӕд, куы не ’рфӕсмон кӕнай, уӕд дӕм ӕрцӕудзынӕн+ ӕмӕ дын дӕ цырагъдарӕн+ йӕ бынатӕй айсдзынӕн.  Ӕниу дӕм хорзӕй уый ис, ӕмӕ, Никъалайы+ сектӕйы хъуыддӕгтӕй ӕз ме сӕфт куыд уынын+, ды дӕр сӕ де сӕфт афтӕ уыныс.  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых*+ ӕмбырдтӕн цы дзуры, уый: „Уӕлахиздзауӕн+ ратдзынӕн, Хуыцауы дзӕнӕты цы царды бӕлас+ ис, уый дыргътӕй хӕрыны бар“.  Смирнӕйы ӕмбырды зӕдмӕ+ дӕр ныффысс: „Афтӕ зӕгъы Фыццаг ӕмӕ Фӕстаг+, мард чи уыд ӕмӕ чи райгас+, уый:  „Зонын дын дӕ зындзинӕдтӕ ӕмӕ дӕ мӕгуырдзинад,– уӕвгӕ, хъӕздыг+ дӕ. Зонын ӕй, кӕй дӕ фауынц, йӕхи дзуттаг+ чи хоны, уыдон,– уӕвгӕ та дзуттӕгтӕ не сты, фӕлӕ Сайтаны ӕмбырдгӕнӕн*+. 10  Цы хъизӕмӕрттӕ дӕ хъӕудзӕни бавзарын+, уыдонӕй ма тӕрс. Хӕйрӕг+ сымахӕй кӕйдӕрты ахӕстоны баппардзӕн, цӕмӕй кӕронмӕ фӕлвӕрд ӕрцӕуат+ ӕмӕ цӕмӕй фыдӕвзарӕнты+ уат дӕс боны. Мӕлӕты онг иузӕрдионӕй баззай+, ӕмӕ дын ратдзынӕн хӕрзиуӕг* – цард+. 11  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд+, Хуыцауы сыгъдӕг тых+ ӕмбырдтӕн цы дзуры, уый: „Уӕлахиздзауӕн+ дыккаг мӕлӕт ницы ракӕндзӕн“+. 12  Пергамы ӕмбырды зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Даргъ дыууӕкомон цыргъ хъама+ кӕмӕ ис, уый афтӕ зӕгъы: 13  „Зонын ӕй, кӕм цӕрыс – Сайтаны бадӕн кӕм ис, уым. Фӕлӕ мыл уӕддӕр ӕнувыд дӕ*+ ӕмӕ мын мӕ иузӕрдион ӕвдисӕн+ Антипӕйы, Сайтан кӕм цӕры, уым уӕ разы куы амардтой+, уӕд дӕр мӕ нӕ аздӕхтӕ+. 14  Фӕлӕ дын цалдӕр хъуыддаджы тыххӕй хъуамӕ бауайдзӕф кӕнон: уым дӕм ис, Валаамы+ ахуырӕдтыл фидар чи хӕцы, ахӕм адӕймӕгтӕ. Валаам Валакы+ ахуыр кодта, Израилы фыртты тӕригъӕдыл куыд бафтыдтаид, цӕмӕй мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывӕндтӕй хордтаиккой ӕмӕ хӕтыдаиккой+. 15  Афтӕ дӕумӕ дӕр ис, Никъалайы+ сектӕйы ахуырӕдтыл фидар хӕст чи у, ахӕмтӕ. 16  Уӕдӕ ӕрфӕсмон кӕн+, науӕд дӕм тагъд ӕрцӕудзынӕн, ӕмӕ семӕ схӕцдзынӕн+, мӕ дзыхӕй цы даргъ хъама цӕуы, уымӕй+. 17  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых ӕмбырдтӕн цы дзуры+, уый: „Уӕлахиздзауӕн+ ратдзынӕн ӕмбӕхст маннӕйӕ+. Ратдзынӕн ма йын урс тымбыл дур дӕр – йӕ уӕлӕ фыст уыдзӕн ног ном+, йӕ райсӕгӕй дарддӕр кӕй ничи зоны, ахӕм“+. 18  Фиатирӕйы+ ӕмбырды зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Афтӕ зӕгъы Хуыцауы Фырт+, йӕ цӕстытӕ пиллон артау+ кӕмӕн судзынц ӕмӕ йӕ къӕхтӕ сыгъдӕг ӕрхуыйау+ кӕмӕн ӕрттивынц, уый: 19  „Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ уарзондзинад+, дӕ уырнындзинад, дӕ лӕггад ӕмӕ дӕ фидардзинад, стӕй, дӕ фӕстаг хъуыддӕгтӕ+ фыццӕгтӕй фылдӕр кӕй сты+, уый дӕр. 20  Фӕлӕ дын уайдзӕф кӕнын уый тыххӕй, ӕмӕ, йӕхи пехуымпар чи хоны, уыцы сылгоймаг Йезавелмӕ+ афтӕ кӕй кӕсыс ӕмӕ йын кӕй ницы аразыс. Уый мын мӕ цагъарты+ зыгъуыммӕ зондыл аразы+ – ардауы сӕ хӕтыныл+ ӕмӕ мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывӕндтӕй хӕрыныл+. 21  Ӕз ын радтон рӕстӕг, цӕмӕй ӕрфӕсмон кӕна+, фӕлӕ йӕ нӕ фӕнды йӕ хӕтындзинадыл ӕрфӕсмон кӕнын+. 22  Гъемӕ йыл ахӕм низ бафтаудзынӕн, ӕмӕ уӕлӕмӕ нал стдзӕн. Йемӕ чи хӕты, уыцы адӕймӕгтӕ та, цы митыл сӕ бафтыдта, уыдоныл куы не ’рфӕсмон кӕной, уӕд сӕ стыр масты хай бакӕндзынӕн. 23  Йӕ сывӕллӕттыл дӕр ын фыдниз бафтаудзынӕн ӕмӕ сӕ амардзынӕн. Уӕд ӕмбырдтӕ иууылдӕр базондзысты, ӕз адӕмы уыргтӕм* ӕмӕ зӕрдӕтӕм кӕй кӕсын, ӕмӕ уӕ алкӕмӕн дӕр, цы йын ӕмбӕлы, уый бакӕндзынӕн+. 24  Сымахӕн та, Фиатирӕйы ма чи ис ӕмӕ уыцы ахуырадыл хӕст чи нӕу, „Сайтаны сусӕгдзинӕдтӕ“+ кӕй хонынц, уыдӕттӕ чи нӕ базыдта, ӕппӕт уыдонӕн зӕгъын: ӕндӕр уаргъ уыл не ’вӕрын+, 25  ӕрмӕст, цалынмӕ не ’рцӕуон, уӕдмӕ фидар хӕцут, цы уӕм ис, ууыл+. 26  Уӕлахиз чи кӕны ӕмӕ, ӕз цы бафӕдзӕхстон, уыдон кӕронмӕ чи ӕххӕст кӕны+, уый ӕз адӕмтӕн хицауӕй сӕвӕрдзынӕн+,– 27  мӕн мӕ Фыд куыд сӕвӕрдта, афтӕ,– ӕмӕ сӕ ӕфсӕйнаг лӕдзӕгӕй здахдзӕн+, ӕмӕ ӕлыгӕй конд мигӕнӕнтау+ базгъӕлӕнтӕ уыдзысты. 28  Ӕмӕ йын ратдзынӕн сӕууон стъалы+. 29  Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Хуыцауы сыгъдӕг тых+ ӕмбырдтӕн+ цы дзуры, уый“.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕнӕ «сыгъдӕг уд» – грекъ. пне́вма. Кӕс Уӕлӕмх. 7.
Комк. «синагогӕ».
Комк. «кадыхуд».
Комк. «мӕ номыл фидар хӕцыс».
Кӕнӕ «арфӕмбӕхст хъуыдытӕм».