Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Раргомад 10:1—11

10  Ӕмӕ федтон ӕндӕр тыхджын зӕды+ уӕларвӕй ӕрцӕйцӕугӕ, мигъы+ мидӕг, йӕ сӕрмӕ уыд арвӕрдын, йӕ цӕсгом уыди хуры+ хуызӕн, йӕ къӕхтӕ+ та – судзгӕ цӕджындзты хуызӕн.  Йӕ къухы уыди гыццыл тыхтон гомӕй. Йӕ рахиз къах ӕрӕвӕрдта денджызыл, галиу та – зӕххыл+,  ӕмӕ ныхъхъӕр кодта, домбай+ куыд ныббогъ кӕны, афтӕ. Куы ныхъхъӕр кодта, уӕд райхъуыст авд арвнӕрды+ хъӕлӕс.  Авд арвнӕрды дзырд куы фесты, уӕд мӕхи ӕрцӕттӕ кодтон фыссынмӕ, фӕлӕ мӕм уӕларвӕй+ ӕрыхъуысти хъӕлӕс: «Авд арвнӕрды цы загътой, уый басусӕг кӕн*+, ма йӕ ныффысс».  Денджызыл ӕмӕ зӕххыл лӕугӕ цы зӕды федтон, уый йӕ рахиз къух арвмӕ сдардта+  ӕмӕ расомы кодта, ӕнусӕй-ӕнусмӕ+ чи цӕры+, уымӕй,– арв ӕмӕ арвыл цы ис, зӕхх ӕмӕ зӕххыл цы ис+, денджыз ӕмӕ денджызы цы ис+, уыдӕттӕ чи сфӕлдыста, уымӕй: «Уый фӕстиат нал бакӕндзӕн+.  Фӕлӕ ӕвдӕм зӕд+ уадындзӕй ныууасынмӕ+ йӕхи куы ’рцӕттӕ кӕна, уӕд кӕронмӕ сӕххӕст уыдзӕн Хуыцауы сусӕгдзинад+ – йӕ цагъар-пехуымпартӕн+ цы хорз хабар фехъусын кодта, уый».  Ӕмӕ та мӕм уӕларвӕй ӕрыхъуыст хъӕлӕс+, ӕмӕ мын загъта: «Ацу, денджызыл ӕмӕ зӕххыл цы зӕд лӕууы, уымӕн йӕ къухӕй гом тыхтон райс»+.  Ӕз дӕр зӕдмӕ бацыдтӕн ӕмӕ йын загътон, цӕмӕй мын уыцы гыццыл тыхтон радтаид. Ӕмӕ мын загъта: «Айс ӕй ӕмӕ йӕ бахӕр+. Дӕ ахсӕн дзы смаст уыдзӕн, фӕлӕ дӕ дзыхы уыдзӕн мыдау адджын». 10  Ӕмӕ уыцы гыццыл тыхтон зӕды къухӕй райстон ӕмӕ йӕ бахордтон+. Ӕмӕ мӕ дзыхы уыди мыдау+ адджын, фӕлӕ йӕ куы бахордтон, уӕд дзы мӕ ахсӕн смаст. 11  Ӕмӕ мын загътой: «Ды хъуамӕ дарддӕр пехуымпариуӕг кӕнай адӕмыхӕттыты, адӕмты, ӕвзӕгты ӕмӕ бирӕ паддзӕхты тыххӕй»+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «ууыл мыхуыр сӕвӕр».