Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Райдиан 40:1—23

40  Цасдӕры фӕстӕ Египеты паддзахӕн йӕ сӕндар+ ӕмӕ йӕ дзулгӕнӕг цӕмӕйдӕр фӕаххосджын сты сӕ хицауы раз, Египеты паддзахы раз+.  Ӕмӕ фараон тынг смӕсты йӕ дыууӕ лӕггадгӕнӕгмӕ+ – сӕндарты хистӕрмӕ ӕмӕ дзулгӕнджыты хистӕрмӕ+.  Ӕмӕ сӕ бакӕнын кодта, хъахъхъӕнджыты хистӕры хӕдзары+ раз цы ахӕстон+ уыд, Иосиф кӕм бадти, уым.  Ӕмӕ сӕ хъахъхъӕнджыты хистӕр Иосифӕн бафӕдзӕхста, цӕмӕй семӕ уыдаид ӕмӕ сын лӕггад кодтаид+. Ӕмӕ иуцасдӕр ахӕстоны фесты.  Ӕмӕ иу ӕхсӕв+ сӕ дыууӕ дӕр, Египеты паддзахы сӕндар ӕмӕ дзулгӕнӕг, ахӕстоны+ федтой фынтӕ+. Сӕ фынтӕ уыдысты алыхуызон ӕмӕ сӕ нысаниуӕг дӕр уыди алыхуызон+.  Райсомӕй сӕм Иосиф куы бацыд, уӕд сӕм кӕсы, ӕмӕ уыцы тыхст сты+.  Ӕмӕ фараоны лӕггадгӕнджыты, йӕ хицауы хӕдзары раз цы ахӕстон уыди, уым йемӕ чи бадт, уыдоны бафарста: «Абон афтӕ ӕнкъард цӕмӕн стут?»+  Уыдон ын дзуапп радтой: «Мах федтам фынтӕ, чи нын сӕ райхала, уый та нӕй». Ӕмӕ сын уӕд Иосиф загъта: «Фынтӕхалӕг Хуыцау нӕу, ӕви?+ Уӕ хорзӕхӕй, радзурут-ма мын сӕ».  Ӕмӕ уӕд сӕндарты хистӕр Иосифӕн радзырдта йӕ фын: «Мӕ фыны федтон сӕнӕфсирбӕлас. 10  Сӕнӕфсирыл уыди ӕртӕ къалиуы, уыцы къалиутӕ ракъуыбыр кодтой+, стӕй дидинӕг ракалдтой ӕмӕ сыл фӕзынд рӕгъӕд сӕнӕфсиры цупӕлттӕ. 11  Мӕ къухы та уыди фараоны къус. Ӕмӕ ратыдтон сӕнӕфсиртӕ, къусмӕ сӕ ныллӕмӕрстон+ ӕмӕ стӕй къус фараонмӕ балӕвӕрдтон»+. 12  Уӕд ын Иосиф загъта: «Байхъус, дӕ фын цы нысан кӕны, уымӕ+: ӕртӕ къалиуы сты ӕртӕ боны. 13  Ӕртӕ боны фӕстӕ дӕ фараон ссӕрибар кӕндзӕн* ӕмӕ дӕ фӕстӕмӕ дӕ бынаты сӕвӕрдзӕн+, ӕмӕ йӕ сӕндар куы уыдтӕ, уӕд куыд кодтай, афтӕ та йӕм къус бадӕтдзынӕ+. 14  Ӕрмӕст та раздӕрау дӕ царды алцыдӕр хорз куы уа, уӕд-иу мӕ, дӕ хорзӕхӕй, ӕрхъуыды кӕн+ ӕмӕ мын де ’нувыд уарзт ма бахӕлӕг кӕн: фараонӕн-иу+ мӕ кой скӕн ӕмӕ мӕ ардыгӕй ракӕн. 15  Мӕн адавтой дзуттӕгты зӕххӕй+. Ӕмӕ ам дӕр никӕмӕн ницы ракодтон, афтӕмӕй мӕ ахӕстоны дзыхъхъы ныппӕрстой»+. 16  Дзулгӕнджыты хистӕр уый куы федта, ӕмӕ Иосиф иннӕмӕн хорз цыдӕртӕ радзырдта, уӕд ын уый дӕр загъта: «Ӕз та фыны федтон, цыма мӕ сӕрыл уыди ӕртӕ чыргъӕды урс дзултимӕ. 17  Уӕллаг чыргъӕды фараонӕн уыди, дзулгӕнӕг кӕй скодта, ахӕм алыхуызон хӕринӕгтӕ+, ӕмӕ сӕ, мӕ сӕрыл цы чыргъӕд уыди, уырдыгӕй мӕргътӕ+ хордтой». 18  Уӕд ын Иосиф загъта: «Байхъус, дӕ фын цы нысан кӕны, уымӕ+: ӕртӕ чыргъӕды сты ӕртӕ боны. 19  Ӕртӕ боны фӕстӕ дын фараон дӕ сӕр акъуырдзӕн* ӕмӕ дӕ хъӕдыл ӕрцауындздзӕн+, ӕмӕ дын дӕ мард мӕргътӕ хӕрдзысты»+. 20  Ӕртыккаг бон фараонӕн уыди йӕ гуырӕнбон+, ӕмӕ скодта куывд, фӕхуыдта йӕ лӕггадгӕнджыты се ’ппӕты дӕр. Ӕмӕ сӕндарты хистӕры ӕмӕ дзулгӕнджыты хистӕры йӕ лӕггадгӕнджыты размӕ ӕрбакӕнын кодта*+. 21  Гъемӕ сӕндарты хистӕры фӕстӕмӕ йӕ бынаты сӕвӕрдта+, ӕмӕ та раздӕрау йӕ куыст кодта, фараонмӕ-иу къус балӕвӕрдта. 22  Дзулгӕнджыты хистӕры та ӕрцауыгъта+. Сӕ хабар рауад, Иосиф сын куыддӕриддӕр загъта, афтӕ+. 23  Фӕлӕ сӕндарты хистӕр Иосифы не ’рхъуыды кодта, ферох дзы ис+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «дӕ сӕрыл схӕцдзӕн».
Комк. «дӕ сӕр сисдзӕн».
Комк. «сӕ сӕртыл схӕцыд».