Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Райдиан 3:1—24

3  Йегъовӕ Хуыцау цы цӕрӕгойты сфӕлдыста+, уыдонӕй се ’ппӕтӕй къӕрцхъусдӕр+ уыди калм+. Гъемӕ калм сылгоймагӕн загъта+: «Хуыцау уын ӕцӕгдӕр загъта, цӕхӕрадоны алы бӕласӕй ма хӕрут, зӕгъгӕ?»+  Сылгоймаг калмӕн дзуапп радта: «Цӕхӕрадоны цы бӕлӕстӕ ис, уыдоны дыргътӕй нын ис хӕрӕн+.  Фӕлӕ цӕхӕрадоны астӕу цы бӕлас ис, уымӕй+ нын Хуыцау афтӕ загъта: „Ма дзы бахӕрут, ӕвналгӕ дӕр ӕм ма бакӕнут, науӕд амӕлдзыстут“»+.  Ӕмӕ йын уӕд калм загъта: «Нӕ, нӕ амӕлдзыстут+.  Фӕлӕ йӕ Хуыцау зоны: цы бон дзы бахӕрат, уыцы бон уӕ цӕстытӕ байгом уыдзысты ӕмӕ суыдзыстут Хуыцауы хуызӕн – зондзыстут, хорз ӕмӕ ӕвзӕр цы у, уый»+.  Ӕмӕ уӕд сылгоймаг федта, бӕласы дыргътӕ хӕрынӕн хорз кӕй сты ӕмӕ адӕймаджы цӕст сӕхимӕ кӕй ӕлвасынц, адӕймаг сӕм кӕсынӕй кӕй не ’фсӕды+. Гъемӕ дзы ӕртыдта ӕмӕ дзы бахордта. Ӕмӕ уый фӕстӕ, йӕ лӕг йӕ разы куы уыди, уӕд дзы уымӕн дӕр радта ӕмӕ дзы уый дӕр бахордта+.  Ӕмӕ уӕд сӕ дыууӕйӕн дӕр сӕ цӕстытӕ байгом сты ӕмӕ бамбӕрстой, бӕгънӕг кӕй сты, уый+. Гъемӕ легъуибӕласы сыфтӕ кӕрӕдзийыл бахуыдтой ӕмӕ сӕ сӕ астӕутыл ӕрбабастой+.  Цасдӕры фӕстӕ уыдон фехъуыстой Йегъовӕ Хуыцауы хъӕлӕс – рог дымгӕ куы радымы, уыцы афон* цӕхӕрадоны рацу-бацу кодта+. Ӕмӕ адӕймаг ӕмӕ йӕ ус Йегъовӕ Хуыцауӕй бӕлӕсты ’хсӕн бамбӕхстысты+.  Йегъовӕ Хуыцау цалдӕр хатты адӕймагмӕ фӕдзырдта: «Кӕм дӕ?»+ 10  Ӕмӕ йын адӕймаг кӕддӕр дзуапп радта: «Цӕхӕрадоны дын дӕ хъӕлӕс фехъуыстон, фӕлӕ фӕтарстӕн ӕмӕ бамбӕхстӕн, уымӕн ӕмӕ бӕгънӕг уыдтӕн»+. 11  Уӕд ын Хуыцау загъта: «Чи дын загъта, ӕмӕ бӕгънӕг дӕ?+ Афтӕ дын кӕмӕй загътон, ма дзы бахӕр, зӕгъгӕ, уыцы бӕласӕй, мыййаг, нӕ бахордтай?»+ 12  Адӕймаг ын дзуапп радта: «Ды мын цы сылгоймаджы радтай, уый мын радта уыцы бӕласы дыргътӕй, ӕмӕ дзы бахордтон»+. 13  Ӕмӕ Йегъовӕ Хуыцау сылгоймагӕн загъта: «Уый цы бакуыстай?» Сылгоймаг та йын дзуапп радта: «Уый калм уыди, уый мӕ асайдта, ӕмӕ дзы бахордтон»+. 14  Уӕд Йегъовӕ Хуыцау калмӕн+ загъта: «Афтӕ кӕй бакодтай, уый тыххӕй ӕлгъыст уыдзынӕ ӕппӕт цӕрӕгойты ’хсӕн дӕр – хӕдзарон фосы ’хсӕн ӕмӕ хъӕддаг сырдты ’хсӕн. Дӕ царды ӕппӕт бонты бырдзынӕ дӕ гуыбыныл ӕмӕ хӕрдзынӕ рыг+. 15  Ӕз+ дӕу+ ӕмӕ сылгоймаджы*+, дӕ байзӕддаг*+ ӕмӕ уый байзӕддаджы+ кӕрӕдзийӕн скӕндзынӕн знӕгтӕ+. Уый*+ дын+ дӕ сӕр+ ныцъцъӕл кӕндзӕн, ды+ та йын+ йӕ зӕвӕтыл фӕхӕцдзынӕ»+. 16  Сылгоймагӕн та загъта: «Сывӕрджынӕй дын уыдзӕни тынг зын*+, тухитӕ кӕнгӕйӕ ардзынӕ сывӕллӕттӕ+. Ӕдзухдӕр дӕ фӕнддзӕн, цӕмӕй дӕ лӕгимӕ уай, уый та дӕ хӕрдмӕ скӕсын нӕ уадздзӕн»+. 17  Уый фӕстӕ та Адамӕн загъта: «Дӕ усы ныхасмӕ кӕй байхъуыстай ӕмӕ дын афтӕ цы бӕласӕй загътон+, ма дзы бахӕр, зӕгъгӕ, уымӕй кӕй бахордтай, уымӕ гӕсгӕ зӕхх ӕлгъыст ӕрцӕудзӕн дӕу тыххӕй+. Цӕмӕй дын зӕхх хӕринаг дӕтта, уый тыххӕй цӕрӕнбонты фыдӕбон кӕндзынӕ+. 18  Зӕххыл дын зайдзӕни сындзытӕ ӕмӕ хӕмпӕлгӕрдӕг+, ӕмӕ хӕрдзынӕ хъӕддаг зайӕгойтӕ. 19  Дӕ хид калгӕйӕ амал кӕндзынӕ дӕ къӕбӕр, цалынмӕ фӕстӕмӕ зӕхмӕ нӕ аздӕхай, уӕдмӕ, уымӕн ӕмӕ уымӕй конд дӕ+. Сыджыт дӕ, ӕмӕ фӕстӕмӕ сыджытмӕ аздӕхдзынӕ»+. 20  Уый фӕстӕ Адам йӕ усы схуыдта Евӕ*+, уымӕн ӕмӕ уый хъуамӕ суыдаид, зӕххыл чидӕриддӕр цӕрдзӕн, уыдоны мад+. 21  Ӕмӕ Йегъовӕ Хуыцау Адамӕн ӕмӕ йӕ усӕн цӕрмттӕй скодта даргъ дзаумӕттӕ, ӕмӕ сӕ сӕ уӕлӕ скодтой+. 22  Ӕмӕ Йегъовӕ Хуыцау загъта: «Ныр адӕймаг сси мах хуызӕн – зоны, хорз ӕмӕ ӕвзӕр цы у, уый+. Ӕмӕ цӕмӕй царды бӕласы+ дыргътӕй дӕр ма ’ртона, ма дзы бахӕра ӕмӕ ӕнустӕм ма цӕра...». 23  Ӕмӕ йӕ Йегъовӕ Хуыцау рарвыста Едемы цӕхӕрадонӕй+, цӕмӕй, кӕмӕй конд уыди, уыцы зӕхх куыстаид+. 24  Хуыцау ратардта адӕймаджы ӕмӕ Едемы цӕхӕрадоны+ скӕсӕнырдыгӕй сӕвӕрдта херувимты+ ӕмӕ, ӕппынӕдзух чи зылди ӕмӕ пиллон арт чи уагъта, ахӕм хъама, цӕмӕй царды бӕласмӕ бацӕуӕн ма уыдаид.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕнӕ «куы фӕсатӕг, уӕд».
Кӕнӕ «усы».
Комк. «дӕ мыггаг». Дзут. зе́ра, иу. ным., фӕлӕ йӕ ахӕссӕн ис къордмӕ дӕр.
Ома сылгоймаджы байзӕддаг.
Комк. «дӕ рыстытыл дын бафтаудзынӕн».
Нысан кӕны «чи цӕры, уый».