Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Райдиан 27:1—46

27  Исахъ куы базӕронд ӕмӕ цӕстӕй куы нал уыдта+, уӕд иу бон йӕ хистӕр фырт Исавмӕ фӕдзырдта ӕмӕ йын загъта+: «Мӕ хъӕбул!» Уый йын дзуапп радта: «Мӕнӕ дӕн».  Ӕмӕ йын Исахъ загъта: «Ӕз ныр зӕронд дӕн+. Нӕ зонын, цас ма фӕцӕрдзынӕн+.  Ӕмӕ дӕ курӕг дӕн, райс дӕ фатдон ӕмӕ де ’рдын, ацу цуаны ӕмӕ мын сырды фыд ӕрхӕсс+.  Ӕмӕ мын дзы скӕн, ӕз кӕй уарзын, уыцы хӕринаг, ӕрбахӕсс мын ӕй, ӕмӕ дзы бахӕрон ӕмӕ, цалынмӕ нӕ амардтӕн, уӕдмӕ дын раарфӕ кӕнон»+.  Ревеккӕ фехъуыста, Исахъ йӕ фырт Исавӕн цы дзырдта, уый. Ӕмӕ Исав цуаны куы ацыд, цӕмӕй сырды фыд ӕрбахастаид+,  уӕд Ревеккӕ йӕ лӕппу Иаковӕн загъта+: «Ныртӕккӕ фехъуыстон, дӕ фыд де ’фсымӕр Исавимӕ куыд ныхас кодта ӕмӕ йын куыд загъта, зӕгъгӕ,  сырды фыд мын ӕрбахӕсс, хӕрзад хӕринаг мын дзы скӕн, ӕмӕ дзы бахӕрон ӕмӕ, цалынмӕ нӕ амардтӕн, уӕдмӕ дын Йегъовӕйы раз раарфӕ кӕнон+.  Гъемӕ, мӕ хъӕбул, байхъус мӕ ныхасмӕ ӕмӕ дын куыд зӕгъон, афтӕ бакӕн+.  Дзугмӕ ауай ӕмӕ мын дыууӕ дзӕбӕх сӕныччы ӕрбахӕсс, ӕмӕ ӕз дӕ фыдӕн, цы хӕринаг уарзы, уый скӕнон. 10  Стӕй йӕ дӕ фыдӕн бахӕсдзынӕ, цӕмӕй дзы бахӕра ӕмӕ дын йӕ мӕлӕты размӕ раарфӕ кӕна». 11  Фӕлӕ Иаков йӕ мад Ревеккӕйӕн загъта: «Ме ’фсымӕр Исавӕн йӕ буар иууылдӕр хъуынджын у, мӕнӕн та – нӕ+. 12  Ӕмӕ мӕ мӕ фыд къухӕй куы басгара+, уӕд афтӕ нӕ ахъуыды кӕндзӕн, ӕмӕ дзы хынджылӕг кӕнын?+ Ӕмӕ уӕд арфӕйы бӕсты мӕхи ӕлгъысты хай фӕкӕндзынӕн»+. 13  Йӕ мад та йын загъта: «Мӕ хъӕбул, уӕд уыцы ӕлгъыст дӕуыл нӕ, фӕлӕ мӕныл уыдзӕн+. Ды мӕ ныхасмӕ байхъус: ацу ӕмӕ дын цы загътон, уый мын ӕрбахӕсс»+. 14  Ӕмӕ уӕд уый дӕр ацыд, ӕрбахаста сӕ, ӕмӕ мад скодта, фыд цы хӕринаг уарзта, уый. 15  Уый фӕстӕ Ревеккӕ райста, хӕдзары йӕ хистӕр фырт Исавӕн+ дзаумайы+ хуыздӕрӕй цы уыди, уыдон ӕмӕ сӕ йӕ кӕстӕр фырт Иаковыл скодта+. 16  Йӕ къухтыл ӕмӕ йын йӕ лӕгъз хъуырыл та стыхта сӕныччыты цӕрмттӕ+. 17  Стӕй, цы хӕрзад хӕринаг ӕмӕ цы дзул скодта, уыдон йӕ фырт Иаковмӕ радта+. 18  Иаков йӕ фыдмӕ бацыд ӕмӕ йӕм бадзырдта: «Мӕ фыд!» Уый йын загъта: «О, мӕ хъӕбул. Кӕцы дӕ, кӕ?» 19  Уӕд Иаков йӕ фыдӕн загъта: «Дӕ хистӕр фырт Исав+. Куыддӕриддӕр мын загътай, афтӕ бакодтон. Дӕ хорзӕхӕй, сыст, бахӕр сырды фыдӕй, ӕмӕ мын раарфӕ кӕн»+. 20  Ӕмӕ уӕд Исахъ йӕ фырты бафарста: «Мӕ хъӕбул, ӕмӕ афтӕ тагъд куыд бафтыд дӕ къухы?» Уый та йын дзуапп радта: «Дӕ Хуыцау Йегъовӕ мын ӕй мӕ размӕ рарвыста». 21  Уӕд Исахъ Иаковӕн загъта: «Хӕстӕг-ма мӕм ӕрбацу, мӕ хъӕбул, ӕз дӕ басгарон ӕмӕ йӕ базонон, ӕцӕгдӕр мӕ фырт Исав дӕ ӕви нӕ»+. 22  Иаков дӕр йӕ фыд Исахъмӕ бацыд, уый йӕ ӕрӕсгӕрста ӕмӕ стӕй загъта: «Хъӕлӕс Иаковы хъӕлӕс у, къухтӕ та – Исавы къухтӕ»+. 23  Ӕмӕ йӕ нӕ базыдта, уымӕн ӕмӕ йӕ къухтӕ уыдысты йе ’фсымӕр Исавы къухты хуызӕн хъуынджын. Ӕмӕ йын раарфӕ кодта+. 24  Ӕмӕ йӕ уый фӕстӕ бафарста: «Ӕцӕгдӕр мӕ фырт Исав дӕ?» Уый йын дзуапп радта: «О, Исав дӕн»+. 25  Ӕмӕ йын уӕд загъта: «Ӕри-ма, мӕ фырт кӕй ӕрбахаста, уыцы сырды фыдӕй бахӕрон, ӕмӕ дын раарфӕ кӕнон»+. Ӕмӕ йын Иаков хӕринаг йӕ разы ӕрӕвӕрдта ӕмӕ дзы бахордта, радта йын сӕн дӕр ӕмӕ уымӕй дӕр банызта. 26  Ӕмӕ йын уый фӕстӕ йӕ фыд Исахъ загъта: «Хӕстӕгдӕр-ма мӕм ӕрбацу, мӕ хъӕбул, ӕмӕ мын апъа кӕн»+. 27  Уый дӕр ӕм бацыд ӕмӕ йын апъа кодта, ӕмӕ Исахъы фындзыл ауад йӕ дарӕсы тӕф+. Ӕмӕ йын уӕд раарфӕ кодта: «Мӕ фыртӕй цӕуы, Йегъовӕ кӕмӕн раарфӕ кодта, уыцы быдырты тӕф. 28  Ӕцӕг Хуыцау дын раттӕд ӕртӕх уӕларвӕй+ ӕмӕ сойджын зӕххытӕ+, хор ӕмӕ ног сӕн парахатӕй+. 29  Адӕмтӕ дын лӕггад кӕнӕнт, ӕмӕ дын адӕмыхӕттытӕ бакувӕнт+. Де ’фсымӕртӕн у хицау ӕмӕ дын дӕ мадызӕнӕг бакувӕнт+. Чи дӕ ралгъита, уыдон ӕлгъыст фӕуыдзысты, чи дын арфӕ кӕна, уыдон та уыдзысты арфӕгонд»+. 30  Куыддӕр Исахъ Иаковӕн раарфӕ кодта ӕмӕ Иаков йӕ фыды цурӕй ацыд, афтӕ йе ’фсымӕр Исав цуанӕй ӕрбаздӕхт+. 31  Ӕмӕ уый дӕр хӕрзад хӕринаг ацӕттӕ кодта, йӕ фыдӕн ӕй бахаста ӕмӕ йӕм бадзырдта: «Мӕ фыд, сыст, ӕмӕ дын дӕ фырт цы сырды фыд ӕрбахаста, уымӕй бахӕр, ӕмӕ мын раарфӕ кӕн»+. 32  Уӕд ӕй йӕ фыд Исахъ бафарста: «Кӕцы дӕ?» Ӕмӕ йын уый дзуапп радта: «Дӕ хистӕр фырт дӕн, Исав»+. 33  Исахъ уый куы фехъуыста, уӕд фыркатайӕ ныззыр-зыр кодта ӕмӕ загъта: «Ӕмӕ уӕд цуаны та чи уыди ӕмӕ мын сырды фыд чи ӕрбахаста? Де ’рбацыды размӕ дзы куы бахордтон ӕмӕ уымӕн куы раарфӕ кодтон. Уый уыдзӕн арфӕгонд!»+ 34  Исав йӕ фыды ныхӕстӕ куы фехъуыста, уӕд йӕ хъӕлӕсыдзаг ныббогъ кодта ӕмӕ йӕ фыдӕн загъта+: «Мӕнӕн дӕр раарфӕ кӕн, мӕ фыд, мӕнӕн дӕр!»+ 35  Фӕлӕ йын уый загъта: «Де ’фсымӕр мыл хинӕй рацыд, цӕмӕй дын дӕ арфӕ байстаид»+. 36  Уӕд Исав загъта: «Уӕдӕ Иаков дзӕгъӕлы хуыйны? Ныр дыууӕ хатты фӕци мӕ разӕй+. Фыццаг мын хистӕр фырты бартӕ байста+, ныр та мӕ арфӕдзинад дӕр!»+ Ӕмӕ ма ноджыдӕр загъта: «Мӕнӕн дӕм ницы арфӕдзинад баззад?» 37  Фӕлӕ йын Исахъ дзуапп радта: «Дӕуӕн ӕй хицауӕй сӕвӕрдтон+ ӕмӕ йын загътон, йе ’фсымӕртӕ йын се ’ппӕт дӕр лӕггадгӕнджытӕ кӕй уыдзысты+. Хор ӕмӕ ног сӕны бӕркад дӕр уымӕн радтон+. Ӕмӕ ма дӕуӕн та цы акӕнон, мӕ хъӕбул?» 38  Уӕд Исав йӕ фыдӕн загъта: «Ау, иу арфӕдзинад йеддӕмӕ дӕм нӕ уыди? Мӕнӕн дӕр раарфӕ кӕн, мӕ фыд, мӕнӕн дӕр!»+ Ӕмӕ тынг ныккуыдта+. 39  Йӕ фыд Исахъ та йын дзуапп радта: «Ды уӕларвон ӕртӕхӕй ӕмӕ сойджын зӕххытӕй цӕрдзынӕ дард+. 40  Цӕрдзынӕ дӕ хъамайы фӕрцы+ ӕмӕ де ’фсымӕрӕн лӕггад кӕндзынӕ+. Фӕлӕ иу бон йӕ ныхмӕ сыстдзынӕ ӕмӕ йын йе ’фсондз дӕ бӕрзӕйӕ раппардзынӕ»+. 41  Ӕмӕ Исав Иаковмӕ йӕ зӕрдӕйы маст хӕссын райдыдта, йӕ фыд уымӕн кӕй раарфӕ кодта+, уый тыххӕй, ӕмӕ йӕхицӕн дзырдта+: «Мӕ фыд бирӕ нал ахӕсдзӕн ӕмӕ уал ӕй бавӕрон*+. Ӕмӕ уӕд амардзынӕн ме ’фсымӕр Иаковы»+. 42  Ныр Ревеккӕйӕн радзырдтой йӕ хистӕр фырт Исавы ныхӕстӕ. Ӕмӕ уайтагъд йӕ кӕстӕр фырт Иаковмӕ арвыста, ӕмӕ йӕм куы ’рбацыд, уӕд ын загъта: «Де ’фсымӕр Исав дӕуӕй афтӕ зӕгъы, амардзынӕн, дам, ӕй+. 43  Гъемӕ, мӕ хъӕбул, мӕ ныхасмӕ байхъус: фӕлидз+ Харранмӕ, ме ’фсымӕр Лаванмӕ+. 44  Ӕмӕ уал уым ацӕрдзынӕ, цалынмӕ де ’фсымӕр не ’рсабыр уа+ 45  ӕмӕ йӕ маст не ссӕуа ӕмӕ йын цы сарӕзтай, уый дзы нӕ ферох уа, уӕдмӕ+. Ӕмӕ дӕм уӕд ӕз арвитдзынӕн ӕмӕ дӕ уырдыгӕй ӕркӕндзынӕн. Уӕ дыууӕйӕ дӕр иу бон ӕнӕхай цӕмӕн хъуамӕ фӕуон?» 46  Уый фӕстӕ Ревеккӕ Исахъӕн загъта: «Хеты чызджыты тыххӕй мын мӕ цард сӕнад+. Ӕмӕ ма Иаков дӕр ардыгӕттӕй, хеттаг чызджытӕй, мӕнӕ адоны хуызӕттӕй, искӕй куы ракура, уӕд ма мӕ цард цы у?»+

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «Бирӕ нал хъӕуы мӕ фыдыл хъыг кӕныны бонтӕм».