Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Райдиан 17:1—27

17  Аврамыл нӕуӕдз фараст азы куы цыди, уӕд ӕм Йегъовӕ фӕзынд ӕмӕ йын загъта+: «Ӕз дӕн Ӕппӕтхъомысджын Хуыцау+. Ӕдзухдӕр мӕ фӕндонмӕ гӕсгӕ цӕр ӕмӕ у ӕнаипп+.  Ӕмӕ ӕз демӕ скӕндзынӕн бадзырд+ ӕмӕ дын ратдзынӕн тынг бирӕ байзӕддаг»+.  Уӕд Аврам дӕлгоммӕ ӕрхауд+, Хуыцау та йемӕ дарддӕр ныхас кодта ӕмӕ йын загъта:  «Ӕз демӕ скодтон бадзырд+, ӕмӕ ды суыдзынӕ бирӕ адӕмты фыд+.  Ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ дӕ ном Аврам* нал уыдзӕн, фӕлӕ Авраам*, уымӕн ӕмӕ дӕ ӕз скӕндзынӕн бирӕ адӕмты фыд.  Ратдзынӕн дын тынг бирӕ байзӕддаг, ӕмӕ дӕуӕй рацӕудзӕн адӕмтӕ. Дӕуӕй рацӕудзӕн паддзӕхтӕ дӕр+.  Ӕз сӕххӕст кӕндзынӕн, демӕ+ ӕмӕ дӕ байзӕддӕгтимӕ ӕнустӕм, фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цы бадзырд скодтон+, уый – ӕз уыдзынӕн дӕ Хуыцау ӕмӕ дӕ байзӕддаджы Хуыцау+.  Ӕмӕ ныртӕккӕ ӕрцӕуӕггаг+ цы зӕххыл дӕ, уыцы Ханааны зӕхх ӕнӕхъӕнӕй дӕр ӕнустӕм ратдзынӕн дӕуӕн ӕмӕ дӕ байзӕддӕгтӕн, ӕмӕ ӕз уыдзынӕн сӕ Хуыцау»+.  Дарддӕр Хуыцау Авраамӕн загъта: «Ӕххӕст кӕн, демӕ цы бадзырд скодтон, уый, ӕххӕст ӕй кӕнут дӕхӕдӕг дӕр ӕмӕ дӕ байзӕддӕгтӕ дӕр фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ+. 10  Демӕ ӕмӕ дӕ байзӕддӕгтимӕ кӕй скодтон ӕмӕ кӕй хъуамӕ ӕххӕст кӕнат, уыцы бадзырд у ахӕм+: алы нӕлгоймаг* дӕр уӕм хъуамӕ ӕрцӕуа сунӕтгонд+. 11  Хъуамӕ-иу лыг ӕрцӕуа уе ’фсӕрмыйаг уӕнджы цармы кӕрон – уый уыдзӕн нысан, уемӕ цы бадзырд скодтон, уымӕн+. 12  Алы ноггуырд лӕппу дӕр ӕстӕм бон хъуамӕ сунӕтгонд+ ӕрцӕуа: дӕ хӕдзары чи райгуырд, уый дӕр ӕмӕ, дӕ байзӕддаг чи нӕу, фӕлӕ ӕндӕрбӕстагӕй кӕй балхӕдтай, уый дӕр. Афтӕ кӕнут фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. 13  Дӕ хӕдзары чи райгуырд, уый дӕр ӕмӕ, кӕй балхӕдтай, уый дӕр хъуамӕ ӕнӕмӕнг сунӕтгонд ӕрцӕуа+. Ӕмӕ уӕ буарыл цы бадзырды нысан хӕссат, уыцы бадзырд уыдзӕн ӕнустӕм+. 14  Сунӕтгонд чи нӕ уа, йе ’фсӕрмыйаг уӕнджы цармы кӕрон лыг кӕмӕн нӕ уа, уыцы нӕлгоймаджы та йӕ адӕмы ’хсӕнӕй хъӕуы фесафын+. Уый мын мӕ бадзырд фехӕлдта». 15  Уый фӕстӕ Хуыцау Авраамӕн загъта: «Дӕ ус Сарӕйы та Сарӕ* мауал хон, уымӕн ӕмӕ ныр йӕ ном уыдзӕн Саррӕ*+. 16  Ӕз ын раарфӕ кӕндзынӕн ӕмӕ дын уымӕй ратдзынӕн фырт+. Раарфӕ йын кӕндзынӕн, ӕмӕ уымӕй рацӕудзӕн бирӕ адӕмыхӕттытӕ+ ӕмӕ адӕмты паддзӕхтӕ»+. 17  Уӕд Авраам дӕлгоммӕ ӕрхауд, ныххудт ӕмӕ йӕхинымӕр загъта+: «Сӕдӕ азы кӕуыл цӕуы, уымӕй ма сывӕллон рацӕудзӕн? Ӕмӕ ма Саррӕ дӕр, нӕуӕдз азы кӕуыл цӕуы, уый, сывӕллон ныййардзӕн?»+ 18  Уый фӕстӕ Авраам ӕцӕг Хуыцауӕн загъта: «Измаил куы уаид дӕ арфӕйӕ хайджын!»+ 19  Фӕлӕ йын Хуыцау загъта: «Дӕ ус Саррӕ дын ныййардзӕн лӕппу, ӕмӕ-иу ӕй схон Исахъ+. Ӕз йемӕ скӕндзынӕн бадзырд, уый уыдзӕн бадзырд ӕнустӕм йӕ байзӕддагимӕ дӕр+. 20  Измаилы тыххӕй цы загътай, уый дӕр фехъуыстон. Ӕз ын раарфӕ кӕндзынӕн ӕмӕ йын ратдзынӕн бирӕ зӕнӕг ӕмӕ йын йӕ байзӕддӕгты сбирӕ кӕндзынӕн+. Уымӕй рацӕудзысты дыууадӕс мыггаджы хистӕры ӕмӕ дзы рауадздзынӕн стыр адӕм+. 21  Фӕлӕ бадзырд скӕндзынӕн Исахъимӕ+, иннӕ аз дын ацафон Саррӕ кӕй ныййардзӕн, уыцы фыртимӕ»+. 22  Уыйадыл Хуыцау Авраамимӕ йӕ ныхас фӕци ӕмӕ ацыд+. 23  Ӕмӕ уӕд Авраам йӕ фырт Измаилӕн, стӕй, йӕ хӕдзары чи райгуырд ӕмӕ, ӕлхӕнгӕ кӕй бакодта, уыцы нӕлгоймӕгтӕн се ’ппӕтӕн дӕр – йӕ хӕдзары цы нӕлгоймӕгтӕ уыди, уыдонӕй алкӕмӕн дӕр тӕккӕ уыцы бон сунӕт скодта, ралыг сын кодта се ’фсӕрмыйаг уӕнджы цармы кӕрон, Хуыцау ын куыддӕриддӕр загъта, афтӕ+. 24  Авраам сунӕтгонд куы ’рцыд, уӕд ыл цыди нӕуӕдз фараст азы+. 25  Йӕ фырт Измаил сунӕтгонд куы ’рцыд, уӕд ууыл та цыди ӕртындӕс азы+. 26  Тӕккӕ уыцы бон ӕрцыдысты сунӕтгонд Авраам дӕр ӕмӕ йӕ фырт Измаил дӕр+. 27  Авраамимӕ сунӕтгонд ӕрцыдысты, йӕ хӕдзары цы нӕлгоймӕгтӕ уыди, уыдон иууылдӕр: йӕ хӕдзары чи райгуырд, уыдон дӕр ӕмӕ, ӕндӕрбӕстӕгтӕй кӕй балхӕдта, уыдон дӕр+.

Фиппаинӕгтӕ

Нысан кӕны «кады фыд».
Нысан кӕны «бирӕ адӕмты фыд».
Хауынц ӕм гыццыл лӕппутӕ дӕр.
Нысан кӕны «хъуырхъуыргӕнаг».
Уыцы ном нысан кӕны, паддзахы бинонтӕй кӕй уыдзӕн.