Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 7:1—17

Давиды ӕнкъард зарӕг. Вениамины байзӕддаг Кушы ныхӕсты фӕстӕ Йегъовӕйӕн кӕй зарыд, уый. 7  О Йегъовӕ, мӕ Хуыцау+, де уазӕг бакодтон мӕхи+. Мӕ фӕдыл чи зилы, уыдонӕй мӕ бахиз ӕмӕ мӕ фервӕзын кӕн+,   Цӕмӕй мын мӕ уд домбайау мачи акъабӕзтӕ кӕна+, Ма мӕ аныхъуыра, ирвӕзынгӕнӕг мын куы нӕ уа, уӕд+.   О Йегъовӕ, мӕ Хуыцау, кӕд ӕвзӕрӕй исты ракодтон+, Кӕд мӕ къухтӕй хӕрам хъуыддаг сарӕзтон+,   Кӕд искӕмӕн йӕ хорздзинад ӕвзӕрӕй бафыстон+, Кӕнӕ кӕд, мемӕ чи тох кӕны ӕмӕ кӕмӕн ницы уайы, уыдонӕй искӕмӕн йӕ исбон байстон+,   Уӕд знаг мӕ фӕдыл зилӕд+, Ӕрцахсӕд мӕ ӕмӕ мын мӕ цард зӕххы ныннӕмӕд, Мӕ кад мын рыджы сӕвдулӕд. (Села́)   Сыст, о Йегъовӕ, мӕстӕй судзгӕйӕ+, Сыст, мемӕ чи тох кӕны ӕмӕ мыл йӕ масты цӕхӕртӕ чи калы, уыдоны ныхмӕ+. Райхъал у мӕн тыххӕй+, уымӕн ӕмӕ ды загътай, раст тӕрхон кӕй сӕххӕст уыдзӕн+.   Адӕмтӕ ӕрӕмбырд уӕнт ӕмӕ дыл ӕртыхсӕнт, Ды та раздӕх дӕ бӕрзонд бынатмӕ ӕмӕ сӕ ныхмӕ рацу.   Йегъовӕ адӕмтӕн тӕрхон рахӕсдзӕн+. О Йегъовӕ, тӕрхон мын кӕн мӕ рӕстдзинадмӕ гӕсгӕ+ Ӕмӕ, куыд рӕстӕй цӕрын*, уымӕ гӕсгӕ+.   Курын дӕ, фыдадӕмы ӕвзӕрдзинадӕн кӕрон скӕн+, Рӕстгӕнӕджы та ӕрфидар кӕн+. Рӕстаг+ Хуыцау фӕлвары зӕрдӕ+ ӕмӕ уыргтӕ*+. 10  Мӕ уарт ис Хуыцаумӕ+, рӕстзӕрдӕ адӕмы+ Ирвӕзынгӕнӕгмӕ. 11  Хуыцау у раст Тӕрхонгӕнӕг+, Хуыцау алы бон дӕр хӕссы тӕрхон. 12  Адӕймаг йе ’взӕрдзинад куы нӕ ныууадза+, уӕд Хуыцау йӕ хъама сцыргъ кӕндзӕн+, Йе ’рдын ӕрбакъӕдз кӕндзӕн, ӕрцӕттӕ йӕ кӕндзӕн, цӕмӕй дзы фехса+. 13  Ӕрцӕттӕ кӕндзӕн мӕлӕтхӕссӕг хӕцӕнгӕрзтӕ+, Йӕ фаттӕ фестын кӕндзӕн судзгӕ арт+. 14  Мӕнӕ, адӕймаг йӕ хуылфы хӕссы ӕвзӕрдзинад+, Йӕ хуылфы сӕвзӕрд фыддзинад ӕмӕ мӕнӕ-мӕнӕ ныййардзӕн мӕнгдзинад+. 15  Дзыхъхъ къахта, арф ӕй ныкъкъахта+. Фӕлӕ, кӕй скъахта, уыцы дзыхъхъы йӕхӕдӕг ныххаудзӕн+. 16  Йӕ фыддзинад йӕхи сӕр баййафдзӕн+, Йӕ фыдмитӕ ӕрцӕудзысты йӕхиуыл+. 17  Ӕз кадджын кӕндзынӕн Йегъовӕйы йӕ рӕстдзинады тыххӕй+, Иунӕг Стыр Хуыцау+ Йегъовӕйы номӕн+ зардзынӕн.

Фиппаинӕгтӕ

Дзут. тексты цы дзырд ис (том), уый нысан кӕны «хӕрзӕгъдау, ӕфсармджын, ӕнаипп, зӕрдӕйӕ ӕнӕхъӕн».
Кӕнӕ «арфӕмбӕхст хъуыдытӕ».