Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 66:1—20

Амонӕгӕн. Зарӕг, псалом. 66  Зӕххыл цӕрӕг адӕм, иууылдӕр фырцинӕй хъӕр кӕнут ӕмӕ Хуыцауӕн зарут+.   Зарут йӕ номы кадӕн+. Йӕ кад ын бӕрзонд сисут+.   Зӕгъут Хуыцауӕн: «Дӕ хъуыддӕгтӕ адӕймагыл тас ӕфтауынц!+ Дӕ хъару афтӕ стыр у, ӕмӕ де знӕгтӕ дӕ разы кӕндзысты зӕрдӕлхӕнӕн митӕ+.   Зӕххыл цӕрӕг адӕм дын иууылдӕр бакувдзысты+ Ӕмӕ дын зардзысты, зардзысты дӕ номӕн»+. (Села́)   Ӕрцӕут ӕмӕ фенут Хуыцауы хъуыддӕгтӕ+. Адӕймаджы фыртты ’хсӕн цы хъуыддӕгтӕ аразы, уыдон адӕймагыл тас ӕфтауынц+.   Уый денджыз сур зӕхх фестын кодта+, Уыдон цӕугӕдоны сӕрты фистӕгӕй ахызтысты+. Ӕмӕ уым цин кодтам, цы нын сарӕзта, уыдӕттыл+.   Уый йӕ хъомысӕй разамынд дӕтты ӕнустӕм+. Йӕ цӕст дары адӕмтӕм+. Хивӕнд чи у, уыдон та сӕхи ма бӕрзонд кӕнӕнт+. (Села́)   Адӕмтӕ, раарфӕ кӕнут нӕ Хуыцауӕн+. Уадз ӕмӕ хъуысӕд, куыд ӕй кадджын кӕнут, уый+.   Уый нын хъахъхъӕны нӕ уд+, Нӕ къах нын цудын нӕ уадзы+. 10  Ды нын ныккастӕ нӕ зӕрдӕтӕм, о Хуыцау+, Ӕвзист куыд ссыгъдӕг кӕнынц, афтӕ нӕ ссыгъдӕг кодтай+. 11  Цуаноны хызмӕ нӕ бакодтай+, Уӕззау уаргъ ныл* сӕвӕрдтай. 12  Ды бауагътай, цӕмӕй зӕххон адӕймаджы бӕхуӕрдӕттӕ нӕ сӕрыл атылдаиккой+. Мах ахызтыстӕм арт ӕмӕ доныл+, Ӕмӕ нын ды ӕнцой ӕрхастай+. 13  Ӕз дӕ хӕдзармӕ ӕрцӕудзынӕн судзинаг нывӕндтимӕ+, Ӕмӕ дӕ разы сӕххӕст кӕндзынӕн мӕ сомытӕ+, 14  Мӕ дзыхӕй чи рацыд+, Мӕ тыхсты сахат ме ’взаг кӕй загъта, уыдон+. 15  Судзинаг нывондӕн дын ӕрхӕсдзынӕн хӕрзхаст фос+ Нывондӕн хаст фырыты фӕздӕгимӕ. Нывондӕн ӕрхӕсдзынӕн гал ӕмӕ сӕгътӕ+. (Села́) 16  Хуыцауӕй чи тӕрсы, уе ’ппӕт дӕр ӕрцӕут ӕмӕ мӕм байхъусут, ӕз уын радзурдзынӕн+, Мӕ удӕн цы хорздзинӕдтӕ сарӕзта, уый тыххӕй+. 17  Ӕз ӕм куывтон+, Ме ’взагӕй йӕ кадджын кодтон+. 18  Кӕд мӕ зӕрдӕйы исты фыдвӕнд уыди, Уӕд мӕ Йегъовӕ нӕ фехъусдзӕн+. 19  Фӕлӕ мӕ Хуыцау фехъуыста+. Йӕ хъус ӕрдардта мӕ куывдмӕ+. 20  Табу Хуыцауӕн, мӕ куывдӕй йе ’ргом чи нӕ аздӕхта Ӕмӕ мӕ йе ’нувыд уарзтӕй ӕнӕхай чи нӕ фӕкодта+.

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «нӕ синтыл».