Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 55:1—23

Амонӕгӕн. Хъисфӕндыртыл. Маскил*. Давиды псалом. 55  О Хуыцау, фехъус мын мӕ куывд+, Дӕ хорзӕх дӕ курын, ӕмӕ дӕхи ма бамбӕхс+.   Дӕ хъус мӕм ӕрдар ӕмӕ мын дзуапп ратт+. Фыртыхстӕй мӕхицӕн бынат нал арын+, Ӕнцой мын нӕй   Ме знаджы ныхӕсты тыххӕй, фыдгӕнӕг мӕ кӕй ссӕнды, уый тыххӕй+. Бӕллӕхты хай мӕ кӕнынц+ Ӕмӕ мӕстӕй судзынц, сӕ зӕрдӕты мӕм маст хӕссынц+.   Мӕ зӕрдӕ фӕйнӕрдӕм тоны+, Мӕлӕтӕй тас мын ме уӕнгтӕ сбаста+.   Тас, стыр тас мӕ бацыд+, Иууылдӕр ризын.   Ӕмӕ мӕхицӕн дзурын: «Тӕхуды, ӕмӕ мыл бӕлонау базыртӕ куы уаид!+ Искуыдӕм атӕхин ӕмӕ уым ӕрцӕрин+.   Дард алидзин+, Цӕрин ӕдзӕрӕг быдыры+. (Села́)   Тыхдымгӕйӕ, уадӕй Мӕхи ӕмбӕхсӕн бынатмӕ айсин»+.   Схӕццӕ сӕ кӕн, о Йегъовӕ, кӕрӕдзийы ӕвзаг куыд нал ӕмбарой+, Уымӕн ӕмӕ горӕты федтон тыхми, кӕрӕдзи хӕрынц+. 10  Ӕхсӕвӕй-бонӕй рацу-бацу кӕнынц горӕты къултыл+. Йӕ мидӕг – фыдвӕндтӕ ӕмӕ бӕллӕхтӕ+. 11  Йӕ мидӕг – ӕнамонд хабӕрттӕ. Горӕты фӕзы ӕдзух ӕфхӕрынц ӕмӕ сайынц+. 12  Знаг мыл нӕ калдта цъыф+ – Уымӕн ныффӕрӕзтаин. Йе сӕфт мӕ чи уыдта, уый мӕм нӕ каст уӕлейӕ дӕлӕмӕ+ – Уымӕй мӕхи бамбӕхстаин+. 13  Фӕлӕ уый уыдтӕ ды – мӕхицӕй дӕлдӕр кӕй не ’вӕрдтон, уыцы адӕймаг+, Ме ’мбал, ме ’рдхорд+. 14  Мах уыдыстӕм адджын хӕлӕрттӕ+. Бирӕ адӕмимӕ-иу цыдыстӕм Хуыцауы хӕдзармӕ+. 15  Бабын уӕнт ме знӕгтӕ!+ Удӕгасӕй ныццӕуӕнт ингӕнмӕ*+, Уымӕн ӕмӕ, кӕмфӕнды ма цӕрой, сӕ зӕрдӕйы ис ӕвзӕрдзинад+. 16  Ӕз та Хуыцаумӕ ӕххуысмӕ фӕсиддзынӕн+, Ӕмӕ мӕ Йегъовӕ фервӕзын кӕндзӕн+. 17  Мӕхицӕн ӕнцой нӕ арын нӕ изӕрӕй, нӕ райсомӕй, нӕ бонӕй, хъӕрзын+, Ӕмӕ мын уый хъусы мӕ хъӕлӕс+. 18  Уый мын мӕ уд фервӕзын кӕндзӕн, мемӕ чи тох кӕны, уыдонӕй ӕмӕ мын ратдзӕн удӕнцой+, Уымӕн ӕмӕ тынг бирӕйӕ рацыдысты мӕ ныхмӕ+. 19  Раджы замантӕй паддзахбадӕныл чи бады, Уыцы Хуыцау+ мӕ фехъусдзӕн ӕмӕ сын дзуапп ратдзӕн+ (села́), Дзуапп ратдзӕн, чи нӕ ивы+ Ӕмӕ Хуыцауӕй чи нӕ тӕрсы, уыдонӕн+. 20  Уый* йӕ къух систа, йемӕ хӕларӕй чи цӕры, уыдонмӕ+, Йӕ бадзырд фехӕлдта+. 21  Йӕ дзыхы ныхас – царвӕй лӕгъздӕр+, Йӕ зӕрдӕ та – хӕстмондаг+. Йӕ ныхӕстӕ – сойӕ фӕлмӕндӕр+, Фӕлӕ сты ӕлвӕст хъаматӕ+. 22  Дӕ уаргъ Йегъовӕйыл сӕвӕр*+, Ӕмӕ дын уый баххуыс кӕндзӕн+. Никуы бауадздзӕн рӕстгӕнӕджы фӕцудын+. 23  Уыдоны та, о Хуыцау, ды ныххизын кӕндзынӕ арф ингӕнмӕ+. Ӕнаххос туг чи калы ӕмӕ фӕлитой чи у, уыдон сӕ царды бонтӕн се ’мбис дӕр нӕ фӕцӕрдзысты+. Ӕз та мӕ зӕрдӕ дардзынӕн дӕуыл+.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕс Пс 32:разн., фип.
Комк. «шеолмӕ». Кӕс Уӕлӕмх. 8.
Ӕвӕц., хауы псаломзарӕггӕнӕджы раздӕры ӕмбалмӕ, 12–14 ст. кӕй кой цӕуы, уымӕ.
Комк. «баппар».