Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 43:1—5

43  Тӕрхон мын кӕн+, о Хуыцау, Мӕ хъуыддаг мын дӕхимӕ райс+ ӕмӕ, мӕнгард чи у, уыцы адӕммӕ ӕркӕс. Фӕлитой чи у ӕмӕ фыдхъуыддӕгтӕ чи кӕны, уыцы адӕймагӕй мӕ фервӕзын кӕн+.   Ды дӕ мӕ Хуыцау, мӕ фидар мӕсыг+. Дӕхицӕй мӕ цӕмӕн аппӕрстай? Ме знаг мӕ цӕмӕн ӕфхӕры, ӕмӕ ӕнкъардӕй цӕмӕн рацу-бацу кӕнын?+   Рарвит дӕ рухс ӕмӕ дӕ рӕстдзинад*+. Уыдон мын амонӕнт фӕндаг+. Ӕмӕ мӕ ӕркӕнӕнт дӕ сыгъдӕг хохмӕ ӕмӕ дӕ кадджын цатырмӕ+.   Ӕмӕ ӕз ӕрбацӕудзынӕн Хуыцауы нывондхӕссӕнмӕ+, Хуыцаумӕ – уый у ме стыр цин+. Ӕмӕ дӕ кадджын кӕндзынӕн, дыууадӕстӕнон фӕндырыл цӕгъдгӕйӕ, о Хуыцау, мӕ Хуыцау+.   Ӕрдуйӕ нарӕгдӕр цӕмӕн сдӕ, мӕ уд+, Цӕуыл катай кӕныс мӕ мидӕг? Хуыцаумӕ ӕнхъӕлмӕ кӕс+. Ӕз ӕй нырма кадджын кӕндзынӕн – ме стыр ирвӕзынгӕнӕджы ӕмӕ мӕ Хуыцауы+.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕнӕ «ӕцӕгдзинад».