Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 4:1—8

Амонӕгӕн. Хъисфӕндыртыл+. Давиды зарӕг. 4  О мӕ рӕстаг Хуыцау+, куы дӕм сдзыназон, уӕд-иу мын дзуапп ратт. Уынгӕджы куы уон, уӕд-иу мӕ фервӕзын кӕн. Дӕ хорзӕх мӕ уӕд+ ӕмӕ мын мӕ куывд фехъус.   Адӕймаджы фырттӕ, мӕ кад+ мын дӕлӕмӕ кӕдмӕ кӕндзыстут? Кӕдмӕ уарздзыстут ӕнӕпайда хъуыддӕгтӕ? Кӕдмӕ кӕндзыстут гӕдыныхӕстӕ? (Села́)   Зонут ӕй, Йегъовӕ скадджын кӕндзӕн йӕ иузӕрдион лӕггадгӕнӕджы+, Йегъовӕ мӕ фехъусдзӕн, куы йӕм сдзыназон, уӕд+.   Куы смӕсты уат, уӕддӕр-иу тӕригъӕд ма саразут+. Уӕ зӕгъинӕгтӕ-иу уӕхицӕн уӕ зӕрдӕты радзурут, уӕ хуыссӕныл хуысгӕйӕ+, ӕмӕ-иу мацыуал зӕгъут. (Села́)   Хӕссут рӕстдзинады нывӕндтӕ+ Ӕмӕ уӕ зӕрдӕ дарут Йегъовӕйыл+.   Бирӕтӕ дзурынц: «Чи нын фенын кӕндзӕн хорздзинад?» О Йегъовӕ, раздах нӕм дӕ цӕсгомы рухс*+.   Ды мын мӕ зӕрдӕ цинӕй+ байдзаг кӕндзынӕ, Уыдон хор ӕмӕ ног сӕны бӕркадыл куыд цин кодтой, уымӕй стырдӕр уыдзӕн мӕ циндзинад+.   Ӕнӕмӕтӕй схуысдзынӕн ӕмӕ фынӕй кӕндзынӕн+, Уымӕн ӕмӕ ӕрмӕст дӕ фӕрцы, о Йегъовӕ, цӕрын ӕдасӕй+.

Фиппаинӕгтӕ

Ома, дӕ хорзӕх нӕ уӕд.