Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 31:1—24

Амонӕгӕн. Давиды зарӕг. 31  О Йегъовӕ, ӕз де уазӕг бакодтон мӕхи+. Ма бауадз, цӕмӕй фӕхудинаг уон+. Фервӕзын мӕ кӕн дӕ рӕстдзинадмӕ гӕсгӕ+.   Дӕ хъус мӕм ӕрдар+. Тагъддӕр, фервӕзын мӕ кӕн+. У мын къӕдзӕхыл ӕвӕрд фидар мӕсыг+, Фидар хӕдзар, цӕмӕй фервӕзон+.   Ды дӕ мӕ айнӕг къӕдзӕх ӕмӕ мӕ фидар мӕсыг+, Ды мын амондзынӕ фӕндаг+ ӕмӕ мӕ кӕндзынӕ дӕ номы тыххӕй+.   Мӕ разы мын цы хыз сӕвӕрдтой, уымӕй мӕ фервӕзын кӕндзынӕ+, Уымӕн ӕмӕ ды дӕ мӕ фидар мӕсыг+.   Дӕ къухтӕм дӕттын мӕ уд*+. Ды мӕ фервӕзын кодтай+, о Йегъовӕ, рӕстдзинады* Хуыцау+.   Ницӕйаг, мӕнг хуыцӕуттӕн чи табу кӕны, уыдонӕй ме сӕфт уынын+. Ӕз та мӕ зӕрдӕ дарын Йегъовӕйыл+.   Мӕ зӕрдӕ цинӕй райдзӕн ӕмӕ цин кӕндзынӕн де ’нувыд уарзтыл+, Уымӕн ӕмӕ мын федтай мӕ мӕстытӕ+, Базыдтай мын мӕ уды хъизӕмар+   Ӕмӕ мӕ знаджы къухмӕ нӕ радтай+. Мӕ къах мын сӕвӕрдтай уӕрӕх ран+.   Батӕригъӕд мын кӕн, о Йегъовӕ, мӕ бон нал у+. Мастӕй бакуырм дӕн+, мӕ уд удыл нал хӕцы, мӕ мидӕг хъару нал ис+. 10  Мӕ цард мастимӕ йӕ кӕронмӕ фӕцӕуы+, Мӕ азтӕ мыл дзыназгӕйӕ фӕивгъуыйынц+. Мӕ тӕригъӕды тыххӕй мӕ хъару фӕцудыдта+ Ӕмӕ ме стджытӕ слӕмӕгъ сты+. 11  Ме знӕгтӕн+ сдӕн фидиссаг+, Мӕ сыхӕгтӕ мыл худӕгӕй мӕлынц+, Мӕ зонгӕтӕ мӕ тӕрсынц+. Уынджы мӕ куы фенынц, уӕд лидзынмӕ фӕвӕййынц+. 12  Мард куыд ферох вӕййы, афтӕ ферох кодтой мӕн дӕр+. Саст мигӕнӕны хуызӕн сдӕн+, 13  Уымӕн ӕмӕ бирӕтӕй хъусын мӕ фыдкой+, Алырдыгӕй дӕр у тӕссаг+. Иумӕ куы ӕрӕмбырд вӕййынц, цӕмӕй мӕ ныхмӕ рацӕуой+, Уӕд фӕуынаффӕ кӕнынц мӕ амарыныл+. 14  Фӕлӕ ӕз мӕ зӕрдӕ дӕуыл дарын, о Йегъовӕ+. Ӕз загътон: «Ды дӕ мӕ Хуыцау»+. 15  Мӕ царды бонтӕ дӕ къухы сты+. Фервӕзын мӕ кӕн ме знӕгты къухӕй ӕмӕ мӕ фӕдыл чи зилы, уыдонӕй+. 16  Дӕ цӕсгомы рухс кӕлӕд дӕ лӕггадгӕнӕгмӕ+. Фервӕзын мӕ кӕн де ’нувыд уарзты фӕрцы+. 17  О Йегъовӕ, ма бауадз, цӕмӕй фӕхудинаг уон, уымӕн ӕмӕ дӕумӕ сидын ӕххуысмӕ+. Фӕхудинаг уӕнт фыдгӕнджытӕ+, Ингӕны* ӕмырӕй лӕууӕнт+. 18  Мӕнг ӕвзӕгтӕ багомыг уӕнт+. Уыдон уыцы сӕрбӕрзондӕй ӕмӕ ӕнӕрвӕссонӕй+ дзурынц рӕстгӕнӕджы ныхмӕ+. 19  Куыд стыр у дӕ хорздзинад!+ Ды йӕ ӕвӕрдӕй дарыс, чи дӕ тӕрсы, уыдонӕн+. Йӕхи де уазӕг чи бакодта, уыдонӕн дзы хай кӕныс Адӕймаджы фыртты цӕстыты раз+. 20  Ды сӕ де ’мбӕхсӕн бынаты* бааууон кӕндзынӕ+, Иумӕ фыдвӕндтӕ чи кӕны, уыдонӕй+. Дӕ халагъуды сӕ бамбӕхсдзынӕ, сӕ ныхмӕ чи дзуры, уыдоны ӕвзӕгтӕй+. 21  Табу Йегъовӕйӕн+. Диссаджы ӕнувыд уарзт мӕм равдыста+, бӕллӕхы чи бахауд, уыцы горӕты+. 22  Ӕз та мӕ фыртыхстӕй загътон+: «Фесафдзысты мӕ дӕ цӕстыты разӕй»+. Фӕлӕ мын ды мӕ лӕгъстӕтӕ фехъуыстай, ӕххуысмӕ дӕм куы дзынӕзтон, уӕд+. 23  Уарзут Йегъовӕйы, иузӕрдион ыл чи у, уыдон уе ’ппӕт дӕр+. Йегъовӕ хъахъхъӕны, ӕнувыд ыл чи у, уыдоны+, Сӕрбӕрзонд чи у, уыдонӕн та ӕххӕстӕй ратты, цы сын ӕмбӕлы, уый+. 24  Йегъовӕмӕ чи ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уыдон уе ’ппӕт дӕр+, Хъӕбатыр ут ӕмӕ уӕ зӕрдӕтӕ фидар уӕнт+.

Фиппаинӕгтӕ

Дзут. ру́ах. Кӕс Уӕлӕмх. 7.
Кӕнӕ «ӕцӕгдзинады».
Комк. «Шеолы». Кӕс Уӕлӕмх. 8.
Кӕнӕ «сусӕг бынаты».