Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 147:1—20

147  Кадджын кӕнут Йагъы!+ Хорз у нӕ Хуыцауӕн зарын+, Уый у зӕрдӕйӕн ӕхсызгон. Хуыцауы ӕмбӕлы кадджын кӕнын+.   Йегъовӕ аразы Иерусалим+. Ӕмбырд кӕны, Израилы адӕмӕй алырдӕмты чи ныппырх, уыдоны+.   Уый дзӕбӕх кӕны+, зӕрдӕсаст чи у, уыдоны+, Бӕтты сын сӕ хъӕдгӕмттӕ+.   Стъалытӕ йын иууылдӕр нымад сты+, Алкӕцы дӕр дзы хоны йӕ номӕй+.   Нӕ Хицау у стыр Хуыцау, стыр у йӕ тых+, Йӕ зондыл лӕджы зонд не ’ххӕссы+.   Йегъовӕ ӕххуыс кӕны сабыр адӕмӕн+, Уый фегад кӕны фыдгӕнджыты+.   Йегъовӕйӕн кӕнут арфӕйы зарӕг+, Дыууадӕстӕнон фӕндыры цагъдмӕ зарут нӕ Хуыцауӕн+.   Уый арв бамбӕрзы мигътӕй+, Зӕххӕн къӕвда ӕрцӕттӕ кӕны+, Хӕхтыл сзайын кӕны цъӕх кӕрдӕг+.   Дӕтты хӕринаг сырдтӕн+ Ӕмӕ халоны лӕппынтӕн, хӕринаг куы фӕагурынц, уӕд+. 10  Уый нӕ кӕсы бӕхты хъарумӕ+, Нӕдӕр адӕймагӕн йӕ къӕхты цӕрдӕгдзинадмӕ – йӕ зӕрдӕйӕн циндзинад уый нӕ хӕссы+. 11  Йегъовӕйы зӕрдӕйӕн циндзинад хӕссынц, чи дзы тӕрсы, уыдон+, Йе ’нувыд уарзтмӕ йын чи ’нхъӕлмӕ кӕсы, уыцы адӕм+. 12  Ӕппӕл Йегъовӕйӕ+, о Иерусалим. Кадджын кӕн дӕ Хуыцауы, о Сион+. 13  Уый дын дӕ дуарӕхгӕнӕн хъӕдтӕ сфидар кодта, Раарфӕ дын кодта дӕ фырттӕн+. 14  Дӕ зӕххыл дын фарн ӕрцӕрын кодта+, Мӕнӕуы хуыздӕрӕй* дӕ ӕфсады+. 15  Зӕхмӕ ӕрвиты йӕ ныхас+, Йӕ дзырд тынг тагъд тӕхы. 16  Уый дӕтты къуымбилы хуызӕн мит+, Халас ныппырх кӕны фӕныкау+. 17  Дзулы муртау дӕлӕмӕ калы их+. Йӕ уазалӕн чи бафӕраздзӕн?+ 18  Рарвиты йӕ ныхас+, ӕмӕ атайынц. Дымгӕ радымын кӕны+, Ӕмӕ дӕттӕ цыхцырӕг фестынц. 19  Йӕ ныхас дзуры Иаковӕн+, Йӕ уагӕвӕрдтӕ+ ӕмӕ йӕ тӕрхӕттӕ – Израилӕн+. 20  Ӕндӕр никӕцы адӕмӕн дзуры уыдӕттӕ+, Иннӕ адӕмтӕ йын нӕ зонынц йӕ тӕрхӕттӕ+. Кадджын кӕнут Йагъы!+

Фиппаинӕгтӕ

Комк. «мӕнӕуы фиуӕй».