Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 144:1—15

Давиды псалом. 144  Табу Йегъовӕйӕн, мӕ Къӕдзӕхӕн+,Мӕ къух мын тох кӕнын чи ахуыр кӕны+,Ме ’нгуылдзтӕ – хӕцын.   Уый мӕ уарзы ӕнувыд уарзтӕй, уый у мӕ фидар мӕсыг+,Мӕ бӕрзонд хох, мӕ Ирвӕзынгӕнӕг+Ӕмӕ мӕ уарт+. Йе уазӕг бакодтон мӕхи+.Уый мын адӕмты кӕны мӕ дӕлбар+.   О Йегъовӕ, цы у адӕймаг, ӕмӕ йӕ ды уынай?+Цы у адӕймаджы фырт+, ӕмӕ йӕм де ’ргом здахай?   Адӕймаг комулӕфтӕй уӕлдай нӕу+,Йӕ царды бонтӕ аууонау ацӕуынц+.   О Йегъовӕ, ӕртасын кӕн дӕ арв ӕмӕ ӕрхиз+.Бавнал хӕхтӕм, ӕмӕ сӕ фӕздӕг ссӕуа+.   Арв ферттивын кӕн, цӕмӕй ме знӕгтӕ алырдӕмты ныххӕлиу уой+.Рауадз дӕ фаттӕ, цӕмӕй сдзӕгъӕлтӕ уой+.   Ӕрдар дӕ къух бӕрзондӕй+Ӕмӕ мӕ ссӕрибар кӕн, фервӕзын мӕ кӕн бирӕ дӕттӕй+,Ӕндӕрбӕстӕгты къухӕй+,   Йӕ дзыхӕй мӕнг ныхас кӕмӕн цӕуы+Ӕмӕ йӕ рахиз къух мӕнгдзинады рахиз къух кӕмӕн у, уыдонӕй+.   О Хуыцау, ӕз дын зардзынӕн ног зарӕг+.Зардзынӕн дын дӕстӕнон фӕндыры цагъдмӕ+, 10  Уымӕн ӕмӕ ды дӕттыс ирвӕзындзинад паддзӕхтӕн+,Дӕ лӕггадгӕнӕг Давиды ирвӕзын кӕныс ӕгъатыр кардӕй+. 11  Ссӕрибар мӕ кӕн ӕмӕ мӕ фервӕзын кӕн ӕндӕрбӕстӕгты къухӕй+,Йӕ дзыхӕй мӕнг ныхас кӕмӕн цӕуы+Ӕмӕ йӕ рахиз къух мӕнгдзинады рахиз къух кӕмӕн у, уыдонӕй+. 12  Уыдон дзурынц: «Нӕ фырттӕ сты, чи сыстыр, уыцы талаты хуызӕн+.Нӕ чызджытӕ сты галуаны фисыны цӕджындзтау рӕсугъд. 13  Нӕ хордӕттӕ сты сӕ тӕккӕ дзаг, цы нӕ дзы ис, ахӕм нӕй+.Ӕддейӕ нӕ дзугтӕ фылдӕрӕй-фылдӕр кӕнынц, ӕфты сыл минтӕ, иу свӕййы дӕс мины. 14  Нӕ заинаг стуртӕ сты ӕнӕфыдбылыз, нӕ фефтауынц+.Нӕ уынгты ӕрдиаг нӕ хъуысы+. 15  Амондджын сты, уыдӕттӕй хайджын чи у, уыцы адӕм!»Амондджын сты уыцы адӕм, сӕ Хуыцау Йегъовӕ кӕмӕн у!+

Фиппаинӕгтӕ