Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 142:1—7

Маскил*. Давиды псалом. Лӕгӕты куы ’мбӕхст, уӕд+. Куывд. 142  Йегъовӕмӕ дзынӕзтон ӕххуысмӕ+, Йегъовӕйӕн лӕгъстӕ кодтон, куырдтон дзы йӕ хорзӕх+.   Уымӕн фӕкодтон мӕ зӕрдӕйы сагъӕстӕ+, Уымӕн дзырдтон, цы маст ӕвзарын, уый тыххӕй+,   Мӕ бон куы нал уыди+, уӕд. Ды мын зыдтай мӕ фӕндаг+. Цы фӕндагыл цӕуын+, Ууыл мын мӕ размӕ сӕвӕрдтой къӕппӕг+.   Рахизырдӕм куы акӕсай, уӕд фендзынӕ, Иу дӕр мӕ кӕй ницӕмӕ дары+. Кӕдӕм ма алидзон, уый нӕ зонын+. Ничи мӕ фӕрсы, никӕй хъӕуын+.   О Йегъовӕ, дӕумӕ дзынӕзтон ӕххуысмӕ+. Ӕз загътон: «Ды дӕ ме ’мбӕхсӕн+. Ды дӕ мӕ хай+ удӕгӕсты зӕххыл»+.   Фехъус мын мӕ дзыназын+, Уымӕн ӕмӕ мӕм тыхы мур нал баззад+. Фервӕзын мӕ кӕн, мӕ фӕдыл чи зилы, уыдонӕй+, Уымӕн ӕмӕ мӕнӕй тыхджындӕр сты+.   Мӕ уд мын ракӕн талынг ахӕстонӕй+, Цӕмӕй дын дӕ ном кадджын кӕнон+. Рӕстгӕнджытӕ ӕрбалӕууӕнт мӕ алыварс+, Уымӕн ӕмӕ дӕ хорздзинадӕй цух нӕ дӕн+.

Фиппаинӕгтӕ

Кӕс Пс 32:разн., фип.