Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 119:1—176

119  Амондджын сты, ӕнаипп чи у+,Йегъовӕйы закъонмӕ гӕсгӕ чи цӕры, уыдон+.   Амондджын сты, йӕ амындтӕ* йын чи ӕххӕст кӕны, уыцы адӕм+.Уыдон ӕй агурынц ӕппӕт зӕрдӕйӕ+.   Уыдон фыдхъуыддӕгтӕ нӕ кӕнынц+.Уыдон цӕуынц йӕ фӕндӕгтыл+.   Ды нын бафӕдзӕхстай,Цӕмӕй дын дӕ бардзырдтӕ иууылдӕр ӕххӕст кӕнӕм+.   Ӕндӕр мӕ ницы хъӕуы, ӕрмӕст мӕ фӕндагыл фидар къахдзӕфтӕй цӕуон+,Цӕмӕй фидар хӕцон дӕ уагӕвӕрдтыл!+   Уӕд мӕм худинаг нӕ кӕсдзӕн+,Де ’ппӕт фӕдзӕхстытыл хъуыды кӕнгӕйӕ+.   Дӕ раст тӕрхӕттӕ дын куы базонон+,Уӕд дӕ сыгъдӕгзӕрдӕйӕ кадджын кӕндзынӕн+.   Ӕз фидар хӕцын дӕ уагӕвӕрдтыл+.Курын дӕ, ма мӕ ныууадз+. ב [Бет]   Ӕрыгон лӕппуйӕн+ йӕ фӕндаг сыгъдӕг кӕд уыдзӕн?Йӕхи куы хъахъхъӕна ӕмӕ дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ куы цӕра, уӕд+.  10  Ӕз дӕ агурын ӕппӕт зӕрдӕйӕ+.Ма бауадз, цӕмӕй дын дӕ фӕдзӕхстытӕ ныууадзон+.  11  Дӕ ныхӕстӕ дын мӕ зӕрдӕйы нывӕрдтон+,Цӕмӕй дӕ разы тӕригъӕд ма саразон+.  12  Кадджын дӕ ды, о Йегъовӕ.Амон мын дӕ уагӕвӕрдтӕ+.  13  Ӕз хъусын кӕнын+,Дӕ дзыхӕй цы тӕрхӕттӕ рацыд, уыдон иууылдӕр+.  14  Дӕ амындтыл цин кӕнын+,Адӕм сӕ хӕзнатыл куыд фӕцин кӕнынц, афтӕ+.  15  Ӕз хъуыды кӕндзынӕн дӕ бардзырдтыл+,Мӕ хъус дардзынӕн дӕ фӕндӕгтӕм+.  16  Ӕз уарздзынӕн дӕ закъӕттӕ+.Дӕ ныхас дын нӕ ферох кӕндзынӕн+. ג [Ги́мел]  17  Дӕ лӕггадгӕнӕгмӕ хорз цӕстӕй ракӕс, цӕмӕй цӕрон+Ӕмӕ дын дӕ ныхас ӕххӕст кӕнон+.  18  Байгом мын кӕн мӕ цӕстытӕ, цӕмӕй уынон+,Дӕ закъоны цы диссӕгтӕ ис, уыдон+.  19  Ӕз ацы зӕххыл дӕн ӕрцӕуӕггаг+.Ма мӕ басусӕг кӕн дӕ фӕдзӕхстытӕ+.  20  Мӕ уд сфӕлмӕцыд+Дӕ тӕрхӕттӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ+.  21  Ды бафхӕрдтай, йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыцы ӕлгъыст адӕмы+,Дӕ фӕдзӕхстытӕ дын чи ныууагъта, уыдоны+.  22  Фервӕзын мӕ кӕн худинаг ӕмӕ ӕгаддзинадӕй+,Уымӕн ӕмӕ ӕз фидар хӕцын дӕ амындтыл+.  23  Кънйӕзтӕ ӕрбадтысты, мӕ ныхмӕ фыдвӕндтӕ кӕнынц+.Дӕ лӕггадгӕнӕг та хъуыды кӕны дӕ уагӕвӕрдтыл+.  24  Ӕз тынг уарзын дӕ амындтӕ+,Уыдон мӕнӕн сты уынаффӕгӕнджытӕ+. ד [Да́лет]  25  Мӕ уд ингӕны былыл лӕууы+.Фервӕзын мӕ кӕн дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+.  26  Ӕз дын раргом кодтон мӕ хъуыддӕгтӕ иууылдӕр, цӕмӕй мын дзуапп раттай+.Бацамон мын дӕ уагӕвӕрдтӕ+.  27  Бамбарын мын кӕн, дӕ бардзырдтӕм гӕсгӕ куыд хъуамӕ цӕрон, уый+,Цӕмӕй дӕ диссаджы хъуыддӕгтыл хъуыды кӕнон+.  28  Мӕ уд мастӕй ӕгъуыссӕг фӕци+.Мӕ къахыл мӕ слӕууын кӕн дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+.  29  Мӕнгдзинады фӕндагӕй мӕ бахъахъхъӕн+.Ахӕм хорздзинад мын ракӕн, ӕмӕ мын дӕ закъон амон+.  30  Ӕз равзӕрстон иузӕрдиондзинады фӕндаг+.Дӕ тӕрхӕттӕ дын нымайын растыл+.  31  Ӕз фидар хӕцын дӕ амындтыл+.О Йегъовӕ, ма мӕ фӕхудинаг кӕн+.  32  Ӕз цӕудзынӕн, дӕ фӕдзӕхстытӕ цы фӕндаг амонынц, ууыл+,Уымӕн ӕмӕ мын мӕ зӕрдӕ кӕныс ӕмбарынхъом+. ה [Хе]  33  О Йегъовӕ, сараз мӕ, дӕ уагӕвӕрдтӕ цы фӕндаг амонынц, ууыл+,Цӕмӕй йыл цӕуон, цалынмӕ мӕ цӕст ӕрттива, уӕдмӕ+.  34  Ратт мын ӕмбарындзинад, цӕмӕй дӕ закъонмӕ гӕсгӕ цӕрон+Ӕмӕ йӕ ӕппӕт зӕрдӕйӕ ӕххӕст кӕнон+.  35  Кӕн мӕ, дӕ фӕдзӕхстытӕ цы фӕндаг амонынц, ууыл+,Уымӕн ӕмӕ мын ӕхсызгон у уыцы фӕндагыл цӕуын+.  36  Мӕ зӕрдӕ мын сараз дӕ амындтӕм+,Пайда агурынмӕ нӕ, фӕлӕ+.  37  Ницӕйаг цы у, ахӕмӕй мӕ мацӕмӕ бауадз кӕсын+.Кӕн мӕ дӕ фӕндагыл, цӕмӕй цӕрон+.  38  Сӕххӕст кӕн, дӕ лӕггадгӕнӕгӕн цы ныхас загътай, уый+.Уыцы ныхасы фӕрцы дӕ тӕрсы дӕ лӕггадгӕнӕг+.  39  Фервӕзын мӕ кӕн худинагӕй, ӕнцой мын нӕ дӕтты+,Уымӕн ӕмӕ дӕ тӕрхӕттӕ сты раст+.  40  Ӕз зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кастӕн дӕ бардзырдтӕм+.Бахъахъхъӕн мын мӕ цард дӕ рӕстдзинадмӕ гӕсгӕ+. ו [Вав]  41  О Йегъовӕ, бахай мын кӕн де ’нувыд уарзтӕй+,Фервӕзын мӕ кӕн дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+,  42  Цӕмӕй дзуапп раттон, чи мӕ ӕфхӕры, уымӕн+,Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕууӕндын дӕ ныхасыл+.  43  Рӕстдзинады* ныхас ме ’взагӕй ма айс+,Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын, цы тӕрхон рахӕсдзынӕ, уымӕ+.  44  Ӕз дын дӕ закъон ӕххӕст кӕндзынӕн алкӕддӕр+,Ӕнусӕй-ӕнусмӕ, мыггагмӕ+.  45  Мӕ къахӕн уыдзӕн уӕрӕх бынат+,Уымӕн ӕмӕ ӕз архайын дӕ бардзырдтӕ ӕххӕст кӕныныл+.  46  Дӕ амындты тыххӕй дзурдзынӕн паддзӕхты раз+,Ӕфсӕрмы нӕ кӕндзынӕн+.  47  Ӕз дын уарздзынӕн дӕ фӕдзӕхстытӕ+,Тынг зынаргъ мын сты+.  48  Кувдзынӕн дӕм, мӕ къухтӕ дӕм иваздзынӕн, уымӕн ӕмӕ мын дӕ фӕдзӕхстытӕ зынаргъ сты+.Хъуыды кӕндзынӕн дӕ уагӕвӕрдтыл+. ז [За́йин]  49  Ӕрхъуыды кӕн, дӕ лӕггадгӕнӕгӕн цы загътай, уый+,Уымӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+.  50  Мӕ фыдӕвзарӕны ууыл лӕууы мӕ уд+,Уымӕн ӕмӕ дӕ ныхасы фӕрцы дӕн удӕгас+.  51  Йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыдон мӕ ӕдзух хынджылӕг кӕнынц+,Фӕлӕ ӕз фидар хӕцын дӕ закъоныл+.  52  О Йегъовӕ, ӕз нӕ рох кӕнын дӕ рагон тӕрхӕттӕ+,Ӕмӕ мын уый хӕссы удӕнцой+.  53  Фыдгӕнджытӕм кӕсгӕйӕ мӕ маст рафыцы+ –Уыдон сӕ къух систой дӕ закъоныл+.  54  Мӕ зарджытӕ сты дӕ уагӕвӕрдтыл+,Ӕрцӕуӕггаг кӕм дӕн, уыцы ран+.  55  О Йегъовӕ, ӕхсӕв дӕр мӕ рох нӕу дӕ ном+,Уымӕн ӕмӕ мӕн фӕнды дӕ закъон ӕххӕст кӕнын+.  56  Уыдӕттӕ ӕз бавзӕрстон мӕхиуыл,Уымӕн ӕмӕ ӕххӕст кӕнын дӕ бардзырдтӕ+. ח [Хет]  57  Йегъовӕ у мӕ хай+.Ӕз дзырд радтон, дӕ ныхӕстӕ дын кӕй ӕххӕст кӕндзынӕн+.  58  Ӕппӕт зӕрдӕйӕ архайдтон дӕ хорзӕх ссарыныл*+.Бахай мын кӕн дӕ хорзӕхӕй дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+.  59  Ӕз ахъуыды кодтон мӕ фӕндӕгтыл+,Цӕмӕй раздӕхтаин дӕ амындтӕм+.  60  Архайдтон ӕвӕстиатӕй, абон-райсом нӕ кодтон+Дӕ фӕдзӕхстытӕ ӕххӕст кӕныныл+.  61  Фыдгӕнджыты бӕндӕнтӕ мыл ӕртыхстысты+,Фӕлӕ дын ӕз дӕ закъон нӕ ферох кодтон+.  62  Ӕмбисӕхсӕв дӕр сыстын, цӕмӕй дын бузныг зӕгъон+Дӕ раст тӕрхӕтты тыххӕй+.  63  Ӕз дӕн, чи дӕ тӕрсы+Ӕмӕ дын дӕ бардзырдтӕ чи ’ххӕст кӕны, уыдоны ӕмбал+.  64  О Йегъовӕ, де ’нувыд уарзтӕй байдзаг зӕхх+.Амон мын дӕ уагӕвӕрдтӕ+. ט [Тет]  65  О Йегъовӕ, ды дӕ лӕггадгӕнӕгӕн хорздзинад ракодтай+Дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+.  66  Сахуыр мӕ кӕн хорздзинад+ ӕмӕ ӕмбаргӕдзинадыл+, ратт мын зонындзинӕдтӕ+,Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕууӕндын дӕ фӕдзӕхстытыл+.  67  Уӕззау уавӕры куы нӕма бахаудтӕн, уӕд рӕдыдтӕн+,Фӕлӕ ныр фидар хӕцын дӕ ныхасыл+.  68  Ды дӕ хӕларзӕрдӕ*, ды аразыс хорздзинад+.Амон мын дӕ уагӕвӕрдтӕ+.  69  Йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыдон мыл цъыф калынц+.Ӕз та ӕппӕт зӕрдӕйӕ ӕххӕст кӕндзынӕн дӕ бардзырдтӕ+.  70  Сӕ зӕрдӕтӕм ницы хъары, фиуӕй сын бӕзджын цъар сӕвӕрдтой+.Ӕз та тынг уарзын дӕ закъон+.  71  Ӕфхӕрд кӕй ӕййафын, уый хорз у+,Цӕмӕй дын дӕ уагӕвӕрдтӕ бамбарон+.  72  Дӕ закъон+ мын у пайда+.Уый у бирӕ сызгъӕрин ӕмӕ ӕвзистӕй дӕр хуыздӕр+. י [Йод]  73  Дӕ къухтӕ мӕ скодтой ӕмӕ мӕ сӕвӕрдтой фидар+.Ратт мын ӕмбарындзинад, цӕмӕй дын дӕ фӕдзӕхстытӕ ӕххӕст кӕнон+.  74  Чи дӕ тӕрсы, уыдон мӕ уынынц ӕмӕ цин кӕнынц+,Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын дӕ ныхасмӕ+.  75  Ӕз ӕй зонын, о Йегъовӕ, дӕ тӕрхӕттӕ раст кӕй сты+.Зонын ӕй, ды кӕй дӕ иузӕрдион, ӕмӕ мӕ уый тыххӕй кӕй бафхӕрдтай+.  76  Де ’нувыд уарзт мын удӕнцойы хос фӕуӕд+,Дӕ лӕггадгӕнӕгӕн куыд загътай, уымӕ гӕсгӕ+.  77  Фӕлмӕнзӕрдӕдзинад мӕм равдис, цӕмӕй цӕрон+,Уымӕн ӕмӕ ӕз тынг уарзын дӕ закъон+.  78  Йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыдон фӕхудинаг уӕнт, уымӕн ӕмӕ сын ницы кодтон, афтӕмӕй мӕ сайынц+.Ӕз та хъуыды кӕнын дӕ бардзырдтыл+.  79  Уадз ӕмӕ мӕм раздӕхӕнт, чи дӕ тӕрсы+Ӕмӕ дын дӕ амындтӕ чи зоны, уыдон+.  80  Ӕххуыс мын кӕн дӕ уагӕвӕрдтӕ ӕппӕт зӕрдӕйӕ ӕххӕст кӕнынӕн+,Цӕмӕй ма фӕхудинаг уон+. כ [Каф]  81  Мӕ уд сфӕлмӕцыд, кӕд мӕ фервӕзын кӕндзынӕ, уымӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ+.Ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын дӕ ныхасмӕ+.  82  Дӕ ныхасмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ мӕ цӕстырухс батад+.Ӕз дзурын: «Мӕ зӕрдӕ мын кӕд ӕрсабыр кӕндзынӕ?»+  83  Ӕз сдӕн, лалым+ фӕздӕгмӕ куыд свӕййы, афтӕ,Фӕлӕ дын уӕддӕр дӕ уагӕвӕрдтӕ нӕ ферох кодтон+.  84  Цас ма хъуамӕ ӕнхъӕлмӕ кӕса дӕ лӕггадгӕнӕг?+Кӕд бафхӕрдзынӕ, мӕ фӕдыл чи зилы, уыдоны?+  85  Йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыдон дзыхъхъытӕ скъахтой, цӕмӕй мӕ ӕрцахсой+.Уыдон нӕ цӕрынц дӕ закъонмӕ гӕсгӕ+.  86  Дӕ фӕдзӕхстытӕ иууылдӕр раст сты+.Ницы сын кодтон, афтӕмӕй мӕ фӕдыл зилынц. Курын дӕ, баххуыс мын кӕн+.  87  Гыццыл ма бахъӕуа, ӕмӕ мӕ зӕххы цъарӕй фесӕфтаиккой+,Фӕлӕ дын ӕз дӕ бардзырдтыл мӕ къух нӕ систон+.  88  Бахъахъхъӕн мын мӕ цард де ’нувыд уарзтмӕ гӕсгӕ+,Цӕмӕй дын дӕ амындтӕ ӕххӕст кӕнон+. ל [Ла́мед]  89  Дӕ ныхас, о Йегъовӕ+,Ӕнустӕм фидар лӕудзӕн уӕлӕрвты+.  90  Дӕ иузӕрдиондзинад у фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ+.Ды фидар сӕвӕрдтай зӕхх, цӕмӕй лӕууа+.  91  Дӕ тӕрхӕттӕм гӕсгӕ лӕууынц суанг абоны онг дӕр+.Цыдӕриддӕр скодтай, уыдон иууылдӕр сты дӕ лӕггадгӕнджытӕ+.  92  Дӕ закъон дын куы нӕ уарзтаин+,Уӕд мӕ афонмӕ мӕ фыдӕвзарӕнтӕ ингӕнмӕ батардтаиккой+.  93  Дӕ бардзырдтӕ дын ӕнустӕм дӕр нӕ ферох кӕндзынӕн+,Уымӕн ӕмӕ мын ды уыдоны фӕрцы бахъахъхъӕдтай мӕ цард+.  94  Ӕз дӕу дӕн. Курын дӕ, фервӕзын мӕ кӕн+,Уымӕн ӕмӕ ӕз архайын дӕ бардзырдтӕ ӕххӕст кӕныныл+.  95  Фыдгӕнджытӕ мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсынц, цӕмӕй мӕ фесафой+,Фӕлӕ ӕз мӕ хъус лӕмбынӕг дарын дӕ амындтӕм+.  96  Ӕз федтон, цыфӕнды ӕххӕстдзинадӕн дӕр кӕй ис кӕрон+,Дӕ фӕдзӕхстытӕ та ӕххӕссынц дардыл. מ [Мем]  97  Куыд тынг дын уарзын дӕ закъон!+Ӕнӕхъӕн бон ууыл сты мӕ хъуыдытӕ+.  98  Дӕ фӕдзӕхстыты фӕрцы сдӕн ме знӕгтӕй зондджындӕр+,Уымӕн ӕмӕ дӕ фӕдзӕхстытӕ ӕнустӕм сты мӕ цӕстыты раз+.  99  Ӕз сдӕн мӕ ахуыргӕнджытӕй се ’ппӕтӕй дӕр ӕмбаргӕдӕр+,Уымӕн ӕмӕ мӕ хъуыдытӕ ӕдзухдӕр сты дӕ амындтыл+. 100  Ӕз дӕн зӕрӕдтӕй дӕр ӕмбаргӕдӕр+,Уымӕн ӕмӕ ӕххӕст кӕнын дӕ бардзырдтӕ+. 101  Алы ӕвзӕр фӕндагӕй дӕр мӕхи хъахъхъӕнын+,Цӕмӕй дын дӕ ныхас ӕххӕст кӕнон+. 102  Ӕз дын дӕ тӕрхӕттӕй иуварс нӕ ахызтӕн+,Уымӕн ӕмӕ мын ды дӕхӕдӕг амоныс зонд+. 103  Дӕ ныхӕстӕ мӕ дзыхы куыд адджын сты,Мыдӕй дӕр адджындӕр!+ 104  Ӕз дӕ бардзырдты фӕрцы архайын ӕмбаргӕйӕ+.Уый тыххӕй ме сӕфт уынын алы рӕдыд фӕндагӕй дӕр+. נ [Нун] 105  Дӕ ныхас у цырагъ мӕ къахӕн+Ӕмӕ рухс – мӕ фӕндагӕн+. 106  Ӕз расомы кодтон, дӕ тӕрхӕттӕ дын кӕй ӕххӕст кӕндзынӕн+,Ӕмӕ мӕ ныхас нӕ фӕсайдзынӕн+. 107  Бирӕ мӕстытӕ ӕвзарын+.О Йегъовӕ, бахъахъхъӕн мын мӕ цард дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+. 108  О Йегъовӕ, ӕхсызгон дын уӕнт, зӕрдиагӕй дын цы нывӕндтӕ хӕссын, уыдон – мӕ кады ныхӕстӕ+,Ӕмӕ мын дӕ тӕрхӕттӕ бацамон+. 109  Ӕз ӕдзух кӕсын мӕлӕты цӕстытӕм*+,Фӕлӕ дын дӕ закъон нӕ ферох кодтон+. 110  Фыдгӕнджытӕ мын сӕвӕрдтой къӕппӕг+,Фӕлӕ ӕз дӕ бардзырдтӕй нӕ адзӕгъӕл дӕн+. 111  Дӕ амындтӕ дын мӕхи бакодтон ӕнустӕм+,Уымӕн ӕмӕ уыдон сты мӕ зӕрдӕйы цин+. 112  Ӕз мӕ зӕрдӕ уымӕ сарӕзтон, цӕмӕй дын дӕ уагӕвӕрдтӕ ӕххӕст кӕнон+ ӕнустӕм,Цалынмӕ мӕ цӕст ӕрттива, уӕдмӕ+. ס [Са́мех] 113  Уазалзӕрдӕ* адӕмӕй ме сӕфт уынын+,Дӕ закъон та дын тынг уарзын+. 114  Ды дӕ ме ’мбӕхсӕн бынат ӕмӕ мӕ уарт+.Ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын дӕ ныхасмӕ+. 115  Ацӕут мӕ разӕй, фыдгӕнджытӕ+,Цӕмӕй ӕххӕст кӕнон мӕ Хуыцауы фӕдзӕхстытӕ+. 116  Ӕххуыс мын кӕн дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ, цӕмӕй цӕрон+.Дӕуыл дарын мӕ ныфс, ӕмӕ ма бауадз, цӕмӕй фӕхудинаг уон+. 117  Фидар мӕ кӕн, цӕмӕй фервӕзон+.Ӕмӕ ӕз алкӕддӕр лӕмбынӕг хъуыды кӕндзынӕн дӕ уагӕвӕрдтыл+. 118  Дӕ уагӕвӕрдтӕ дын чи ныууагъта, уыдоны се ’ппӕты дӕр дӕхицӕй аппӕрстай+,Уымӕн ӕмӕ сты хинӕйдзаг ӕмӕ мӕнгард+. 119  Зӕххыл цыдӕриддӕр фыдгӕнджытӕ ис, уыдоны сафыс ӕнӕпайда сыгъдонау*+.Уый тыххӕй дын уарзын дӕ амындтӕ+. 120  Тас мӕ уадзыс, ӕмӕ мӕ буар ризы+,Дӕ тӕрхӕттӕ мыл тас ӕфтауынц+. ע [А́йин] 121  Ӕз кӕнын раст тӕрхон ӕмӕ архайын рӕстӕй+.Курын дӕ, сайдӕй мыл чи цӕуы, уыдоны къухмӕ мӕ ма ратт!+ 122  Дӕ лӕггадгӕнӕгыл дӕ арм дар+.Ма бауадз, цӕмӕй, йӕхиуыл чи фервӕссыд, уыдон мыл сайдӕй рацӕуой+. 123  Мӕ цӕстырухс батад, кӕд мӕ фервӕзын кӕндзынӕ, уымӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ+Ӕмӕ дӕ раст ныхасмӕ бӕлгӕйӕ+. 124  Дӕ лӕггадгӕнӕгӕн цы аразыс, уый уӕд де ’нувыд уарзтмӕ гӕсгӕ+,Ӕмӕ мын амон дӕ уагӕвӕрдтӕ+. 125  Ӕз дӕн дӕ лӕггадгӕнӕг+. Ратт мын ӕмбарындзинад+,Цӕмӕй дын дӕ амындтӕ ӕмбарон+. 126  Рӕстӕг ӕрцыд, цӕмӕй Йегъовӕ хъуыддӕгтӕм ӕркӕса+.Уыдон дын халынц дӕ закъон+. 127  Ӕз дын дӕ фӕдзӕхстытӕ уарзын+Сызгъӕринӕй дӕр фылдӕр, суанг сыгъдӕг сызгъӕринӕй дӕр+. 128  Дӕ бардзырдтӕ дын иууылдӕр нымайын растыл, дӕ алы бардзырд дӕр+.Ӕз ме сӕфт уынын алы рӕдыд фӕндагӕй+. פ [Пе] 129  Дӕ амындтӕ диссаг сты+,Ӕмӕ сӕ уый тыххӕй ӕххӕст кӕнын+. 130  Дӕ ныхӕстӕ кӕй ӕргом кӕныс, уый дӕтты рухс+,Ӕмӕ ӕвӕлтӕрд свӕййы ӕмбаргӕ+. 131  Ӕз мӕ дзых байгом кодтон ӕмӕ уӕлдӕф зыдӕй улӕфын+,Уымӕн ӕмӕ бӕллын дӕ фӕдзӕхстытӕм+. 132  Де ’ргом мӕм раздах ӕмӕ мын дӕ хорзӕхӕй бахай кӕн+,Дӕ ном дын чи уарзы, уыдонӕн дӕм цы закъон ис, уымӕ гӕсгӕ+. 133  Мӕ къахдзӕфтӕ мын сфидар кӕн, цӕмӕй дын дӕ ныхас ӕххӕст кӕнон+,Ӕмӕ мыл мацы ӕвзӕрдзинад фӕтых уӕд+. 134  Фервӕзын мӕ кӕн, иннӕтыл сайдӕй чи цӕуы, уыдонӕй+,Ӕмӕ дын дӕ бардзырдтӕ ӕххӕст кӕндзынӕн+. 135  Дӕ цӕсгомы рухс кӕлӕд дӕ лӕггадгӕнӕгмӕ+,Ӕмӕ мын амон дӕ уагӕвӕрдтӕ+. 136  Мӕ цӕссыг суадонау фемӕхст+,Уымӕн ӕмӕ дын уыдон дӕ закъон не ’ххӕст кӕнынц+. צ [Ца́де] 137  Ды дӕ рӕстаг Хуыцау, о Йегъовӕ+,Ӕмӕ дӕ тӕрхӕттӕ сты раст+. 138  Ды нын бафӕдзӕхстай дӕ амындтӕ ӕххӕст кӕнын+ дӕ рӕстдзинадмӕ гӕсгӕӔмӕ дӕ диссаджы иузӕрдиондзинадмӕ гӕсгӕ+. 139  Мӕ зӕрдӕйы мӕт мӕ амардта+,Уымӕн ӕмӕ ме знӕгтӕ ферох кодтой дӕ ныхӕстӕ+. 140  Дӕ ныхасӕй сыгъдӕгдӕр нӕй+,Ӕмӕ йӕ дӕ лӕггадгӕнӕг тынг уарзы+. 141  Ӕз иннӕты цӕсты ницы дӕн, ӕгад+,Фӕлӕ дын дӕ бардзырдтӕ нӕ ферох кодтон+. 142  Дӕ рӕстдзинад у ӕнусон рӕстдзинад+.Дӕ закъон у ӕцӕгдзинад+. 143  Бирӕ маст ӕмӕ зындзинӕдтӕ бавзӕрстон+,Фӕлӕ дын уӕддӕр дӕ фӕдзӕхстытӕ уарзтон+. 144  Дӕ амындтӕ ӕнустӕм дӕр раст сты+.Ратт мын ӕмбарындзинад, цӕмӕй цӕрон+. ק [Коф] 145  Ӕппӕт зӕрдӕйӕ дӕм сидын+. Дзуапп мын ратт, о Йегъовӕ+.Ӕз фидар хӕцдзынӕн дӕ уагӕвӕрдтыл+. 146  Дӕумӕ дзыназын. Курын дӕ, фервӕзын мӕ кӕн!+Ӕз дын ӕххӕст кӕндзынӕн дӕ амындтӕ+. 147  Райсомӕй боныцъӕхтыл сыстын+, цӕмӕй дӕ ӕххуыс курон+.Ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын дӕ ныхӕстӕм+. 148  Ӕмбисӕхсӕв райхъал вӕййын+Ӕмӕ фӕхъуыды кӕнын дӕ ныхӕстыл+. 149  Курын дӕ, фехъус мӕ де ’нувыд уарзтмӕ гӕсгӕ+.О Йегъовӕ, бахъахъхъӕн мын мӕ цард дӕ уынаффӕмӕ гӕсгӕ+. 150  Хӕлд митӕ ӕнӕфсисӕй чи кӕны+, уыдон ӕрбаввахс сты.Уыдон дын дӕ закъоныл сӕ къух систой+. 151  Ды хӕстӕг дӕ, о Йегъовӕ+,Дӕ фӕдзӕхстытӕ иууылдӕр сты раст*+. 152  Ӕз рагӕй зонын дӕ амындтӕ+,Ды сӕ радтай, цӕмӕй уой ӕнустӕм+. ר [Реш] 153  Куыд хъизӕмар кӕнын, уымӕ ӕркӕс ӕмӕ мӕ фервӕзын кӕн+.Ӕз дын дӕ закъон нӕ ферох кодтон+. 154  Мӕ хъуыддаг мын дӕхимӕ райс ӕмӕ мын баххуыс кӕн+.Бахъахъхъӕн мын мӕ цард дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+. 155  Ирвӕзындзинад фыдгӕнджытӕй дард у+,Уымӕн ӕмӕ уыдон дӕ уагӕвӕрдтӕм гӕсгӕ нӕ цӕрынц+. 156  Куыд стыр у дӕ фӕлмӕнзӕрдӕдзинад, о Йегъовӕ!+Бахъахъхъӕн мын мӕ цард дӕ тӕрхӕттӕм гӕсгӕ+. 157  Бирӕ сты ме знӕгтӕ ӕмӕ, мӕ фӕдыл чи зилы, уыдон+,Фӕлӕ ӕз фидар хӕцын дӕ амындтыл+. 158  Ӕз уынын, иннӕтыл гадзрахатӕй чи цӕуы, уыдоны+,Ӕмӕ мын ахӕм адӕм сты ӕнад, уымӕн ӕмӕ дын дӕ ныхас не ’ххӕст кӕнынц+. 159  Ӕркӕс ӕмӕ фен, дӕ бардзырдтӕ дын кӕй уарзын+.О Йегъовӕ, бахъахъхъӕн мын мӕ цард де ’нувыд уарзтмӕ гӕсгӕ+. 160  Дӕ ныхас ӕнӕхъӕнӕй дӕр у ӕцӕгдзинад+.Ӕмӕ дӕ раст тӕрхӕттӕй алкӕцы дӕр у ӕнустӕм+. ש [Син] кӕнӕ [Шин] 161  Кънйӕзтӕ мӕ фӕдыл зилынц, ницы сын кодтон, афтӕмӕй+,Фӕлӕ мӕ зӕрдӕ тӕрсы дӕ ныхасӕй+. 162  Ӕз цин кӕнын дӕ ныхасыл+,Бирӕ хӕзнатӕ чи ссары, уый куыд фӕцин кӕны, афтӕ+. 163  Мӕнгдзинадӕй ме сӕфт уынын+, ӕнад мын у+,Дӕ закъон та дын уарзын+. 164  Бон дӕ авд хатты кадджын кӕнын+Дӕ раст тӕрхӕтты тыххӕй+. 165  Дӕ закъон дын чи уарзы, уыдон хайджын сты бирӕ фарнӕй+,Ӕмӕ сын нӕй цӕлхдур+. 166  О Йегъовӕ, ӕз ӕнхъӕлмӕ кӕсын, кӕд мӕ фервӕзын кӕндзынӕ, уымӕ+,Ӕмӕ дын дӕ фӕдзӕхстытӕ ӕххӕст кӕнын+. 167  Мӕ уд фидар хӕцы дӕ амындтыл+,Тынг сӕ уарзын+. 168  Ӕз фидар хӕцын дӕ бардзырдтыл ӕмӕ дӕ амындтыл+,Уымӕн ӕмӕ мӕ фӕндӕгтӕ иууылдӕр дӕ разы сты+. ת [Тав] 169  О Йегъовӕ, фехъуысӕд дӕм мӕ дзыназын+.Ратт мын ӕмбарындзинад дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+. 170  Фехъуысӕд дӕм мӕ лӕгъстӕ+.Фервӕзын мӕ кӕн дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ+. 171  Ме ’взаг дӕ ӕнӕрынцойӕ кадджын кӕндзӕн+,Уымӕн ӕмӕ мын ды амоныс дӕ уагӕвӕрдтӕ+. 172  Ме ’взаг дын дӕ ныхас зарӕгау зардзӕн+,Уымӕн ӕмӕ дӕ фӕдзӕхстытӕ иууылдӕр сты раст+. 173  Дӕ къух мын ӕххуысгӕнӕг уӕд+,Уымӕн ӕмӕ ӕз равзӕрстон дӕ бардзырдтӕ+. 174  О Йегъовӕ, ӕз зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсын, кӕд мӕ фервӕзын кӕндзынӕ, уымӕ+.Тынг дын уарзын дӕ закъон+. 175  Хъахъхъӕн мын мӕ цард, цӕмӕй дӕ кадджын кӕнон+,Дӕ тӕрхӕттӕ мын ӕххуыс кӕнӕнт+. 176  Ӕз сӕфт фысау фӕдзӕгъӕл дӕн+. Курын дӕ, бацагур дӕ лӕггадгӕнӕджы+,Уымӕн ӕмӕ дын ӕз дӕ фӕдзӕхстытӕ нӕ ферох кодтон+.

Фиппаинӕгтӕ

Ацы псаломы «амындтӕ»-й цы дзут. дзырд у тӕлмац, уый комкоммӕ нысан кӕны «зӕрдыл цы ’рлӕууын кӕны, уыдон».
Кӕнӕ «Ӕцӕгдзинады».
Комк. «дӕ цӕсгом ӕрфӕлмӕн кӕныныл».
Кӕс Пс 25:8, фип.
Комк. «мӕ уд хӕссын мӕ къухы».
Комк. «ӕрдӕгзӕрдӕ».
«Сыгъдон» у, ӕвзист кӕнӕ сызгъӕрин куы батайын кӕнынц, уӕд дзы цы чъизитӕ рахицӕн вӕййы, уый.
Кӕнӕ «ӕцӕгдзинад».