Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Псалом 109:1—31

Амонӕгӕн. Давиды псалом. Зарӕг. 109  О Хуыцау, кӕй кадджын кӕнын, уыцы Хуыцау+, хъусӕй ма лӕуу+,   Уымӕн ӕмӕ фыдгӕнӕг ӕмӕ фӕлитой се ’взаг мӕ ныхмӕ сарӕзтой+,Мӕнг ныхӕстӕ мӕ кӕнынц+,   Се сӕфт мӕ уынынц ӕмӕ алырдыгӕй мӕ ныхмӕ дзурынц+,Ницы сын кодтон, афтӕмӕй мемӕ тох кӕнынц+.   Мӕ ныхмӕ цӕуынц, ӕмӕ мын мӕ уарзт уымӕй фидынц+,Фӕлӕ ӕз уӕддӕр кувын+.   Мӕ хорздзинад мын фидынц ӕвзӕрдзинадӕй+,Ӕмӕ мӕ уарзт – фыдӕхӕй+.   Фыдгӕнӕджы йын хицауӕй сӕвӕр+,Ныхмӕ чи цӕуы, уый ӕрлӕууӕд йӕ рахиз фарс.   Тӕрхон ын куы кӕной, уӕд йӕхӕдӕг нымад ӕрцӕуӕд фыдгӕнӕгыл,Йӕ куывд та – тӕригъӕдыл+.   Йӕ царды бонтӕ бирӕ ма уӕнт+,Йӕ цӕстдарӕджы хӕстӕ лӕвӕрд ӕрцӕуӕнт ӕндӕр искӕмӕн+.   Йӕ фырттӕ сидзӕртӕй баззайӕнт+,Йӕ ус та – идӕдзӕй+. 10  Йӕ фырттӕ хауӕггаг фӕуӕнт+,Мӕгуыргур цӕуӕнт,Сӕ хӕлддзӕгтӕй рацӕуӕнт ӕмӕ къӕбӕрагурӕг зилӕнт+. 11  Ӕфстау кӕмӕй райста, уый йын йӕ мулк иууылдӕр хинӕй байсӕд+,Ӕмӕ йӕхи фыдӕбонӕй цы самал кодта+, уый йын ӕцӕгӕлӕттӕ+ фӕхӕссӕнт. 12  Мачи йӕ барӕвдауӕд ӕнувыд уарзтӕй+Ӕмӕ йын йӕ сидзӕртӕн мачи батӕригъӕд кӕнӕд. 13  Йӕ байзӕддӕгтӕ цагъды фӕуӕнт+,Иннӕ фӕлтӕры сӕ кой дӕр мауал уӕд+. 14  Йегъовӕ йын ма ферох кӕнӕд йӕ фыдӕлты фыдхъуыддӕгтӕ+,Ӕмӕ йӕ мады тӕригъӕдтӕ+ ӕхсад макуы ӕрцӕуӕнт+. 15  Ӕдзухдӕр уӕнт Йегъовӕйы раз+,Фыдгӕнджытӕн зӕххӕй сӕ кой дӕр фесафӕд+, 16  Уымӕн ӕмӕ фыдгӕнӕг ферох кодта ӕнувыд уарзтӕй уарзын+.Ӕфхӕрд ӕмӕ мӕгуыр адӕймагӕн+,Зӕрдӕсаст адӕймагӕн йӕ фӕдыл зылд, цӕмӕй йӕ амардтаид+. 17  Уый уарзта ӕлгъитын+, ӕмӕ йе ’лгъыст йӕхиуыл ӕрцыд+.Арфӕдзинад та йӕ цӕст нӕ уарзта+,Ӕмӕ дзы адард+. 18  Уӕлӕдарӕсау йӕ уӕлӕ скодта ӕлгъыст+.Йӕ хуылфы ахъардта донау+Ӕмӕ йе стджыты – сойау. 19  Уыцы ӕлгъыст ын суӕд, йӕхи кӕмӕй ӕрбатухы, уыцы уӕлӕдарӕсау+Ӕмӕ ӕдзух йӕ астӕуыл баст чи вӕййы, уыцы ронау+. 20  Афтӕ бакӕндзӕн Йегъовӕ, мӕ ныхмӕ чи цӕуы, уымӕн+,Мӕнӕй ӕвзӕртӕ чи дзуры, уыдонӕн+. 21  Фӕлӕ ды дӕ Дунедарӕг+ Хуыцау, Йегъовӕ.Дӕ номы тыххӕй мын батӕригъӕд кӕн+.Фервӕзын мӕ кӕн, уымӕн ӕмӕ стыр у де ’нувыд уарзт+. 22  Ӕз дӕн ӕфхӕрд ӕмӕ мӕгуыр адӕймаг+,Цыма мын исчи мӕ зӕрдӕ барӕхуыста+, афтӕ дӕн. 23  Аууон куыд аивгъуыйы, ӕз дӕр афтӕ хъуамӕ аивгъуыйон+.Мӕтыхау мӕ ӕрцагътой. 24  Ком дарынӕй мӕ уӕрджытӕ зыр-зыр кӕнынц+,Мӕ царм мӕ уӕлӕ ныххус, мӕ буарыл сойы мур нал ис+. 25  Фидиссаг сын сдӕн+,Куы мӕ фенынц, уӕд сӕ сӕртӕ батилынц+. 26  Баххуыс мын кӕн, о Йегъовӕ, мӕ Хуыцау+,Фервӕзын мӕ кӕн де ’нувыд уарзтмӕ гӕсгӕ+. 27  Ӕмӕ йӕ зонӕнт, уый дӕ къух кӕй у+,Ӕмӕ ды, о Йегъовӕ, кӕй бакодтай уыцы хъуыддаг+. 28  Уадз ӕмӕ мӕ уыдон ӕлгъитӕнт+,Ды та мын арфӕ кӕн+.Мӕ ныхмӕ сыстадысты, фӕлӕ ныххудинаг уӕнт+,Ӕмӕ дӕ лӕггадгӕнӕг цин кӕнӕд+. 29  Мӕ ныхмӕ чи цӕуы, уыдон сӕ уӕлӕ ӕгаддзинад дарӕсау ӕрбакӕнӕнт+,Худинаг сӕ уӕлӕ ӕнӕдыс къабайау скӕнӕнт+. 30  Ӕз зӕрдиагӕй бӕрзонд кӕндзынӕн Йегъовӕйы+,Бирӕ адӕмы ’хсӕн ӕй кадджын кӕндзынӕн+, 31  Уымӕн ӕмӕ уый лӕудзӕн мӕгуыр лӕджы рахиз фарс+,Цӕмӕй йӕ фервӕзын кӕна, чи йын тӕрхон кӕны, уыдонӕй.

Фиппаинӕгтӕ