Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Нымӕцтӕ 6:1—27

6  Уый фӕстӕ Йегъовӕ Моисейӕн загъта:  «Израилы фырттӕн афтӕ зӕгъ: „Исчи, нӕлгоймаг уа ӕви сылгоймаг, сӕрмагонд дзырд куы ратта, Йегъовӕйы раз уыдзынӕн назорей*+, зӕгъгӕ,  уӕд хъуамӕ йӕхи хиза сӕн ӕмӕ карз нозтӕй. Ма нуазӕд нӕдӕр сӕнӕй конд дзмари*, нӕдӕр карз нозтӕй конд дзмари, нӕдӕр, сӕнӕфсирӕй цы нуазинӕгтӕ кӕнынц, уыдон+. Ма хӕрӕд сӕнӕфсир, хус сӕнӕфсир дӕр.  Цалынмӕ назорей уа, уӕдмӕ йын, сӕнӕфсирӕй цы аразынц, уыдӕттӕй ницы ис хӕрӕн, фӕнды цъӕх сӕнӕфсир уӕд, фӕнды йӕ цъӕрттӕ.  Назорей йӕ дзырд куы ӕххӕст кӕна, уыцы рӕстӕг йӕ сӕрыл сӕрдасӕн хъуамӕ ма андзӕва+. Йегъовӕйӕн хибаргонд цы рӕстӕгмӕ у, уыцы рӕстӕг цалынмӕ нӕ фӕуа, уӕдмӕ хъуамӕ йӕ сӕрыхъуынтӕ ма ӕлвына+ ӕмӕ уымӕй ӕвдиса, Хуыцауы сӕрмагонд лӕггадгӕнӕг кӕй у, уый.  Йегъовӕйӕн хибаргонд цы рӕстӕгмӕ у, уыцы рӕстӕг хъуамӕ мардмӕ* хӕстӕг ма цӕуа+.  Йӕ фыд амӕла ӕви йӕ мад, йе ’фсымӕр ӕви йӕ хо, уӕддӕр хъуамӕ йӕхи ма фӕчъизи кӕна+, уымӕн ӕмӕ йӕ сӕрыл ис, Хуыцауы раз назорей кӕй у, уый нысан.  Цалынмӕ назорей уа, уӕдмӕ Йегъовӕйы цӕсты уыдзӕн сыгъдӕг.  Фӕлӕ йӕ разы исчи ӕвиппайды куы амӕла+, ӕмӕ, назорей уӕвгӕйӕ, йӕ сӕр куы фӕчъизи кӕна, уӕд хъуамӕ, цы бон ӕй сыгъдӕг кӕной, уыцы бон йӕ сӕр адаса+. Хъуамӕ йӕ адаса ӕвдӕм бон. 10  Ӕстӕм бон та ӕмбырды цатыры бахизӕны размӕ сауджынмӕ хъуамӕ ӕрбахӕсса дыууӕ ӕхсинӕджы кӕнӕ дыууӕ лӕппын бӕлоны+. 11  Ӕмӕ дзы сауджын иуы ӕрхӕсдзӕн тӕригъӕды тыххӕй нывондӕн+, иннӕйы та – судзинаг нывондӕн+, ӕмӕ уыцы адӕймаджы тӕригъӕдӕй ссыгъдӕг кӕндзӕн, уымӕн ӕмӕ, мардмӕ* кӕй бавнӕлдта, уый тыххӕй фӕаххосджын. Ӕмӕ уыцы бон хъуамӕ йӕхи* ссыгъдӕг кӕна. 12  Ӕмӕ ногӕй суыдзӕн Йегъовӕйы раз назорей+, ӕмӕ аххосы тыххӕй нывондӕн хъуамӕ ӕрбакӕна, афӕдз кӕуыл нӕма цӕуы, ахӕм фыркъа+. Уый размӕ назорей цас уыд, уыцы рӕстӕг нымад нал цӕудзӕн, уымӕн ӕмӕ, назорей уӕвгӕйӕ, йӕхи фӕчъизи кодта. 13  Ай у закъон назорейы тыххӕй. Цы рӕстӕгӕй загъта, уыдзынӕн назорей, зӕгъгӕ, уыцы рӕстӕг цы бон фӕуа+, уыцы бон ӕй ӕрбакӕндзысты ӕмбырды цатыры бахизӕны размӕ. 14  Ӕмӕ Йегъовӕйӕн хъуамӕ ӕрхӕсса йӕ кувинаг: афӕдз кӕуыл нӕма цӕуы, ахӕм ӕнӕсахъат фыркъа судзинаг нывондӕн+, афӕдз кӕуыл нӕма цӕуы, ахӕм сыл уӕрыкк тӕригъӕды тыххӕй нывондӕн+ ӕмӕ иу ӕнӕсахъат фыр фарны нывондӕн+, 15  стӕй чыргъӕд соимӕ конд+ донгонд гуылтимӕ*, ӕппӕты хуыздӕр ссадӕй+, ӕмӕ сойӕ сӕрст донгонд лауызтимӕ+, семӕ ма хъуамӕ уа хоры кувинаг+ ӕмӕ кувинаг нозт дӕр+. 16  Сауджын сӕ сӕвӕрдзӕн Йегъовӕйы раз ӕмӕ нывондӕн ӕрхӕсдзӕн йӕ тӕригъӕды тыххӕй нывонд ӕмӕ йӕ судзинаг нывонд+. 17  Уый фӕстӕ сауджын фыры ӕрхӕсдзӕн Йегъовӕйӕн фарны нывондӕн+ донгонд гуылты чыргъӕдимӕ иумӕ. Стӕй ӕрхӕсдзӕн хоры кувинаг+ ӕмӕ кувинаг нозт дӕр. 18  Назорей ӕмбырды цатыры бахизӕны раз йӕ сӕр адасдзӕн+ ӕмӕ йӕ сӕрыхъуынтӕ – назорей кӕй уыд, уый нысан – фарны нывонды бынмӕ цы арт судзы, уым баппардзӕн. 19  Назорей йӕ сӕр куы адаса, уӕд сауджын райсдзӕн доныфых+ фыры уӕн, чыргъӕдӕй сисдзӕн донгонд гуыл ӕмӕ донгонд лауыз+ ӕмӕ йын сӕ йӕ къухтыл ӕрӕвӕрдзӕн. 20  Сауджын сӕ Йегъовӕйы раз дыууӕрдӕм атилдзӕн – уый у, кӕй батилынц, ахӕм кувинаг+. Уыцы кувинаг у табуйаг ӕмӕ у сауджыны, дыууӕрдӕм кӕй атилынц, уыцы риуыгуыдыр+ ӕмӕ рахиз агъд куыд сты, афтӕ+. Уый фӕстӕ, назорей чи уыди, уымӕн йӕ бон уыдзӕн сӕн нуазын+. 21  Назорейӕн йӕ бон куы уа, закъонмӕ гӕсгӕ+ йӕ цы кувинӕгтӕ хъӕуы ӕрхӕссын, уыдонӕй уӕлдай Йегъовӕйӕн ӕндӕр кувинӕгтӕ ӕрхӕссын ӕмӕ уый тыххӕй дзырд куы ратта, уӕд хъуамӕ, цы загъта, уый бакӕна. Уый у закъон назорейы тыххӕй“». 22  Уый фӕстӕ Йегъовӕ Моисейӕн загъта: 23  «Аарон ӕмӕ йӕ фырттӕн зӕгъ: „Израилы фырттӕн-иу арфӕ кӕнут+ афтӕ: 24  „Йегъовӕ дын раарфӕ кӕнӕд+ ӕмӕ дӕ йӕ базыры бын бакӕнӕд+. 25  Йегъовӕйы цӕсгомы рухс дӕм кӕлӕд+ ӕмӕ дын йӕ хорзӕхӕй бахай кӕнӕд+. 26  Йегъовӕ дӕм йе ’ргом раздахӕд+ ӕмӕ дын раттӕд фарн*+. 27  Израилы фырттӕн хъуамӕ арфӕ кӕной мӕ номӕй+, цӕмӕй сын ӕз арфӕ кӕнон»+.

Фиппаинӕгтӕ

Нысан кӕны «хибаргонд; нывондгонд; хицӕнгонд».
Кӕнӕ «уксус».
Комк. «мард удмӕ» – дзут. не́феш. Кӕс Уӕлӕмх. 6.
Комк. «удмӕ» – дзут. не́феш. Кӕс Уӕлӕмх. 6.
Комк. «йӕ сӕр».
Уыцы гуылтӕ астӕуӕй уыдысты хуынкъ.
Кӕнӕ «сабырдзинад».