Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Левит 11:1—47

11  Йегъовӕ ма Моисей ӕмӕ Ааронӕн загъта:  «Израилы фырттӕн зӕгъут: „Зӕххыл цыдӕриддӕр цӕрӕгойтӕ ис, уыдонӕй уӕ бон хӕрын у+ мӕнӕ адон:  йӕ сӕфтӕг дих кӕмӕн у ӕмӕ дзы зыхъхъыр кӕмӕн ис, сынӕр чи цӕгъды, уыцы цӕрӕгойты – адон уӕ бон у хӕрын+.  Сынӕр чи цӕгъды ӕмӕ йӕ сӕфтӕг дих кӕмӕн у, уыдонӕй уын хӕрӕн нӕй ӕрмӕстдӕр мӕнӕ ацы цӕрӕгойты: теуа, уымӕн ӕмӕ сынӕр цӕгъды, фӕлӕ йӕ сӕфтӕг дих нӕу. Уый сымахӕн у чъизи цӕрӕгой+.  Хӕххон зыгъарӕг*+, уымӕн ӕмӕ сынӕр цӕгъды, фӕлӕ йын дих сӕфтӕг нӕй. Уый сымахӕн у чъизи цӕрӕгой.  Тӕрхъус+, уымӕн ӕмӕ сынӕр цӕгъды, фӕлӕ йын дих сӕфтӕг нӕй. Уый сымахӕн у чъизи цӕрӕгой.  Хӕрӕн уын нӕй хуы+ дӕр: йӕ сӕфтӕг дих у ӕмӕ дзы зыхъхъыр ис, фӕлӕ сынӕр нӕ цӕгъды. Уый сымахӕн у чъизи цӕрӕгой.  Сӕ дзидза сын ма хӕрут ӕмӕ сын сӕ мӕрдтӕм ма ӕвналут+. Уыдон сымахӕн сты чъизи цӕрӕгойтӕ+.  Дӕтты цы цӕрӕгойтӕ ис, уыдонӕй уын хӕрӕн ис мӕнӕ адон+: уӕ бон у хӕрын, дӕтты, денджызты ӕмӕ цӕугӕдӕтты цӕрӕг цӕрӕгойтӕй ленкгӕнӕн базыртӕ ӕмӕ хӕрв+ кӕуыл ис, уыдон. 10  Дӕттӕ, денджызтӕ ӕмӕ цӕугӕдӕттӕ йедзаг кӕмӕй сты, уыцы цӕрӕгойтӕй, дӕтты цыдӕриддӕр цӕрӕг удтӕ ис, уыдонӕй ленкгӕнӕн базыртӕ ӕмӕ хӕрв кӕуыл нӕй, уыдон сымахӕн сты ӕлгъаг. 11  О, уыдон сымахӕн уыдзысты ӕлгъаг. Сӕ дзидза сын ма хӕрут+ ӕмӕ ахӕм цӕрӕгойты мӕрдтыл ӕлгъ кӕнут. 12  Дӕтты цыдӕриддӕр цӕрӕгойтӕ ис, уыдонӕй ленкгӕнӕн базыртӕ ӕмӕ хӕрв кӕуыл нӕй, уыдон сымахӕн сты ӕлгъаг. 13  Мӕргътӕй кӕуыл хъуамӕ ӕлгъ кӕнат ӕмӕ кӕй хъуамӕ ма хӕрат, ӕлгъаг уын чи хъуамӕ уа, уыдон сты+: цӕргӕс+, кӕсагхор хъӕрццыгъа, лӕгуынсӕр стыр хъӕрццыгъа*, 14  сырх цъиусуры ӕмӕ сау цъиусуры+ алы мыггӕгтӕ, 15  халоны+ алы мыггӕгтӕ, 16  страус+, уыг, денджызы уари ӕмӕ уарийы алы мыггӕгтӕ, 17  сидахъхъ, баклан* ӕмӕ хъусджын уыг+, 18  доныхъаз, пеликан ӕмӕ лӕгуынсӕр хъӕрццыгъа+, 19  къадз, кӕсагласы алы мыггӕгтӕ, дыгоппон ӕмӕ хӕлынбыттыр+. 20  Ӕмӕ, цыппар къахыл чи цӕуы, уыцы базырджын лыстӕг цӕрӕгойтӕ дӕр иууылдӕр сымахӕн сты ӕлгъаг+. 21  Цыппар къахыл чи цӕуы, уыцы базырджын лыстӕг цӕрӕгойтӕй уын ӕрмӕстдӕр хӕрӕн ис, сӕ къӕхты сӕрмӕ зӕххыл гӕпп кӕнынӕн гӕпгӕнӕн къӕхтӕ кӕмӕн ис, уыдон. 22  Уӕ бон хӕрын у мӕнӕ адон: мӕтыхы+ алы мыггӕгтӕ, цъысцъысаджы+ алы мыггӕгтӕ ӕмӕ цъырцъыраджы+ алы мыггӕгтӕ. 23  Иннӕ базырджын лыстӕг цӕрӕгойтӕ та, цыппар къахыл чи цӕуы, уыдон, сымахӕн сты ӕлгъаг+. 24  Уыдонӕй куы бахӕрат, уӕд уӕхи фӕчъизи кӕндзыстут. Сӕ мӕрдтӕм сын чи бавнала, уый изӕрмӕ уыдзӕн чъизи+. 25  Ӕмӕ сын сӕ мӕрдтӕ чи ахӕсса, уый хъуамӕ йӕ уӕлӕдарӕс ныхса+, ӕмӕ изӕрмӕ уыдзӕн чъизи. 26  Йӕ сӕфтӕг дих кӕмӕн у, фӕлӕ дзы зыхъхъыр кӕмӕн нӕй ӕмӕ сынӕр чи нӕ цӕгъды, уыцы цӕрӕгойтӕ сымахӕн сты чъизи. Чи сӕм бавнала, уый фӕчъизи уыдзӕн+. 27  Цыппӕркъахыг цӕрӕгойтӕй дзӕмбытыл чи цӕуы, уыдон сымахӕн сты чъизи цӕрӕгойтӕ. Ахӕм цӕрӕгойы мардмӕ чи бавнала, уый изӕрмӕ уыдзӕн чъизи. 28  Ӕмӕ сын сӕ мӕрдтӕ чи ахӕсса+, уый хъуамӕ йӕ уӕлӕдарӕс ныхса+, ӕмӕ изӕрмӕ уыдзӕн чъизи. Уыдон сымахӕн сты чъизи цӕрӕгойтӕ. 29  Зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы цӕрӕгойтӕй та уын чъизи сты мӕнӕ адон+: куырм мыст, уыры*+ ӕмӕ гӕккуырийы алы мыггӕгтӕ, 30  геккон, стыр гӕккуыри, тритон, змисы гӕккуыри ӕмӕ хамелеон. 31  Зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы цӕрӕгойтӕй адон сымахӕн сты чъизи+. Ахӕм цӕрӕгойы мардмӕ чи бавнала, уый изӕрмӕ уыдзӕн чъизи+. 32  Ахӕм цӕрӕгойы мард цӕуылфӕнды ма ӕрхауа, уый уыдзӕн чъизи,– фӕнды хъӕдын мигӕнӕн уӕд+, фӕнды уӕлӕдарӕс, фӕнды сӕрак+, фӕнды хъисын+. Архайгӕ цы мигӕнӕнӕй кӕнат, уый хъӕудзӕн доны нывӕрын, ӕмӕ изӕрмӕ уыдзӕн чъизи, уый фӕстӕ та уыдзӕн сыгъдӕг. 33  Уыцы цӕрӕгойтӕй искӕцы ӕлыг мигӕнӕны куы ныххауа+, уӕд, йӕ мидӕг цы ис, уый фӕчъизи уыдзӕн, ӕмӕ мигӕнӕн хъӕудзӕн ныппырх кӕнын+. 34  Ахӕм мигӕнӕнӕй доны ӕртах цы хӕринагыл ӕрхауа, уый фӕчъизи уыдзӕн, ӕмӕ ахӕм мигӕнӕны цы нуазинаг уа, уый дӕр фӕчъизи уыдзӕн. 35  Ӕмӕ ахӕм цӕрӕгойы мард цӕуылдӕриддӕр ӕрхауа, уый фӕчъизи уыдзӕн. Пец уа ӕви дурынӕвӕрӕн,– хъӕуы йӕ ныппырх кӕнын. Уыдон сты чъизи, ӕмӕ сымахӕн дӕр хъуамӕ уой чъизи. 36  Ӕрмӕст суадон ӕмӕ донӕмбырдгӕнӕн дзыхъхъ баззайдзысты сыгъдӕгӕй. Ахӕм цӕрӕгойы мардмӕ чи бавнала, уый та фӕчъизи уыдзӕн. 37  Цӕрӕгойы мард тауинаг мыггӕгтыл куы ’рхауа, уӕд уыдзысты сыгъдӕг. 38  Фӕлӕ мыггӕгтӕ доны удӕст куы уой ӕмӕ сыл уыцы цӕрӕгойты мӕрдтӕй исты куы ’рхауа, уӕд сымахӕн уыдзысты чъизи. 39  Хӕрӕн уын кӕй ис, ахӕм цӕрӕгой куы фӕхӕдмӕл уа, уӕд ын йӕ мардмӕ чи бавнала, уый изӕрмӕ уыдзӕн чъизи+. 40  Ӕмӕ хӕдмӕл дзидзайӕ чи бахӕра+, уый хъуамӕ йӕ уӕлӕдарӕс ныхса, ӕмӕ изӕрмӕ уыдзӕн чъизи. Ӕмӕ йын йӕ мард чи ахӕсса, уый дӕр хъуамӕ йӕ уӕлӕдарӕс ныхса, ӕмӕ изӕрмӕ уыдзӕн чъизи. 41  Зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы лыстӕг цӕрӕгойтӕ иууылдӕр сты ӕлгъаг+. Хӕрӕн сӕ нӕй. 42  Зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы цӕрӕгойтӕй йӕ гуыбыныл чи быры+, цыппар къахыл чи цӕуы кӕнӕ ноджы фылдӕр къӕхтӕ кӕмӕн ис, уыдон ма хӕрут, уымӕн ӕмӕ сты ӕлгъаг+. 43  Зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы цӕрӕгойтӕй уӕхи ма фелгъаг кӕнут, уӕхи сӕ ма фӕчъизи кӕнут+. 44  Уымӕн ӕмӕ ӕз дӕн Йегъовӕ, уӕ Хуыцау+. Хъуамӕ уӕхи сыгъдӕг кӕнат ӕмӕ уат сыгъдӕг адӕм+, уымӕн ӕмӕ ӕз дӕн сыгъдӕг+. Уӕдӕ зӕххыл цы цӕрӕгойтӕ змӕлы, уыдонӕй иуӕй дӕр уӕхи ма фӕчъизи кӕнут. 45  Ӕз дӕн Йегъовӕ. Ӕз уӕ ракодтон Египеты зӕххӕй, цӕмӕй уон уӕ Хуыцау+. Ӕмӕ хъуамӕ уат сыгъдӕг+, уымӕн ӕмӕ ӕз дӕн сыгъдӕг+. 46  Ай у закъон цӕрӕгойтӕ, мӕргътӕ, доны чи змӕлы+, уыцы цӕрӕг удтӕ ӕмӕ, зӕхх йедзаг кӕмӕй у, уыцы лыстӕг цӕрӕгойты* тыххӕй, 47  цӕмӕй, сыгъдӕг цы у ӕмӕ цы нӕу, цӕрӕгойтӕй кӕцытӕ ис хӕрӕн ӕмӕ кӕцытӕ нӕй, уый кӕрӕдзийӕ хицӕн кӕнат“»+.

Фиппаинӕгтӕ

Цӕмӕйдӕр у тӕрхъусы хуызӕн, цӕры къӕдзӕхджын рӕтты. Хонынц ма йӕ «даман» дӕр.
Уырыс. «гриф».
Доны маргъ, у стыр, йӕ къӕхтӕ сты бабызы къӕхты хуызӕн, цуан кӕны кӕсӕгтыл.
Кӕнӕ «зӕххы тӕрхъус»; уырыс. «тушканчик».
Комк. «удты» – дзут. не́феш. Кӕс Уӕлӕмх. 6.