Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Йезекил 48:1—35

48  «Адон сты мыггӕгты нӕмттӕ. Зӕххӕй иу хай у Данӕн+. Райдайдзӕн цӕгатаг кӕронӕй ӕмӕ цӕудзӕн, Хетлонмӕ+ чи цӕуы, уыцы фӕндаджы рӕзты Хаматы+ арӕнты онг, стӕй Гацар-Енаны+ онг, Дамаскы арӕнӕй цӕгатырдӕм, ӕмӕ Хаматы размӕ. Уыдзӕн ын скӕсӕйнаг ӕмӕ ныгуылӕйнаг арӕн.  Даны арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Асирӕн+.  Асиры арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Неффалимӕн+.  Неффалимы арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Манассийӕн+.  Манассийы арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Ефремӕн+.  Ефремы арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Рувимӕн+.  Рувимы арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг – иу хай Иудӕйӕн+.  Иудӕйы арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕны онг уыдзӕн, кӕй хъуамӕ рахицӕн кӕнат, уыцы зӕххы хай: йӕ уӕрх – дыууын фондз мин ӕлмӕрины+, йӕ арӕнты дӕргъ та – йӕ фарсмӕ цы мыггӕгты зӕххытӕ ис, уыдоны дӕргъы йас. Йӕ арӕнтӕ ӕххӕссынц скӕсӕнӕй ныгуылӕнмӕ. Йӕ астӕу та хъуамӕ уа кувӕндон+.  Йегъовӕйӕн цы хай рахицӕн кӕндзыстут, уымӕн йӕ дӕргъ уыдзӕн дыууын фондз мин ӕлмӕрины, йӕ уӕрх та – дӕс мин ӕлмӕрины. 10  Уый уыдзӕн сауджынты табуйаг хай+. Цӕгатырдыгӕй уыдзӕн дыууын фондз мин ӕлмӕрины, ныгуылӕнырдыгӕй йӕ уӕрх – дӕс мин ӕлмӕрины ӕмӕ скӕсӕнырдыгӕй дӕр йӕ уӕрх – дӕс мин ӕлмӕрины, хуссарырдыгӕй йӕ дӕргъ – дыууын фондз мин ӕлмӕрины. Ӕмӕ уыцы хайы астӕу уыдзӕн Йегъовӕйы кувӕндон+. 11  Уый уыдзӕн сауджынты хай, Садокы+ фырттӕй кӕй ссыгъдӕг кодтой, уыцы сауджынты хай. Уыдон ӕххӕст кодтой, мӕ разы сыл цы хӕстӕ ис, уыдон, ӕмӕ левиттау нӕ адзӕгъӕл сты, Израилы фырттӕ куы адзӕгъӕл сты, уӕд+. 12  Уыдонӕн левитты арӕны раз, кӕй рахицӕн кӕндзыстут, уыцы хайӕ лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн хай. Ӕмӕ уый уыдзӕн уӕлдай табуйаг хай+. 13  Левиттӕн+ сауджынты зӕххы фарсмӕ цы хай уыдзӕн, уымӕн йӕ дӕргъ хъуамӕ уа дыууын фондз мин ӕлмӕрины, йӕ уӕрх та – дӕс мин ӕлмӕрины. Йӕ дӕргъ ӕнӕхъӕнӕй дӕр хъуамӕ уа дыууын фондз мин ӕлмӕрины, йӕ уӕрх та – дӕс мин ӕлмӕрины+. 14  Ӕмӕ сын уымӕй ницы ис нӕдӕр уӕй кӕнӕн, нӕдӕр ивӕн, ӕмӕ хуыздӕр зӕхх хъуамӕ макӕмӕн дӕттой, уымӕн ӕмӕ уый Йегъовӕйы цӕсты у табуйаг+. 15  Уӕрхырдӕм ма дзы цы фондз мин ӕлмӕрины баззайа, дӕргъырдӕм та – дыууын фондз мин ӕлмӕрины, уый уыдзӕн, табуйаг чи нӕу, уыцы хай горӕтӕн+ – цӕрынӕн ӕмӕ хизӕнтӕн. Горӕт хъуамӕ уа йӕ астӕу+. 16  Мӕнӕ цӕйас уыдзӕн горӕт: йӕ цӕгатаг арӕн – цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины, йӕ хуссайраг арӕн – цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины, йе скӕсӕйнаг арӕн – цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины ӕмӕ йӕ ныгуылӕйнаг арӕн – цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины. 17  Горӕтӕн хъуамӕ уа хизӕнтӕ+: цӕгатырдыгӕй – дыууӕсӕдӕ фӕндзай ӕлмӕрины, хуссарырдыгӕй – дыууӕсӕдӕ фӕндзай ӕлмӕрины, скӕсӕнырдыгӕй – дыууӕсӕдӕ фӕндзай ӕлмӕрины ӕмӕ ныгуылӕнырдыгӕй дӕр – дыууӕсӕдӕ фӕндзай ӕлмӕрины. 18  Дӕргъырдӕм ма дзы цы баззайа, уый уыдзӕн табуйаг хайы йас+, скӕсӕнырдӕм – дӕс мин ӕлмӕрины ӕмӕ ныгуылӕнырдӕм дӕр – дӕс мин ӕлмӕрины. Хъуамӕ уа табуйаг хайы йас. Ӕмӕ йын йӕ тыллӕг хӕрдзысты, горӕты чи лӕггад кӕна, уыдон+. 19  Уыцы зӕхх кусдзысты, Израилы ӕппӕт мыггӕгтӕй дӕр горӕты чи лӕггад кӕна, уыцы адӕм+. 20  Ӕнӕхъӕн хайӕн йӕ дӕргъ у дыууын фондз мин ӕлмӕрины ӕмӕ йӕ уӕрх дӕр – дыууын фондз мин ӕлмӕрины. Табуйаг хайӕн ӕмӕ горӕты зӕххӕн рахицӕн кӕнут, йӕ цыппар фарсы дӕр ӕмиӕстӕ кӕмӕн сты, ахӕм зӕххы хай. 21  Иннӕ хай та уыдзӕн сӕргълӕууӕджы+ – табуйаг хайӕн ӕмӕ горӕты зӕххӕн йӕ иу фарс ӕмӕ йӕ иннӕ фарс чи ис, уыцы зӕхх+. Уый уыдзӕн, кӕй рахицӕн кӕндзыстут, уыцы зӕххы хайӕн йӕ иу фарсӕй, дыууын фондз мин ӕлмӕрины чи у, уымӕй, скӕсӕйнаг арӕны онг, ӕмӕ ныгуылӕнырдыгӕй та – зӕххы хайӕн йӕ иннӕ фарсӕй, дыууын фондз мин ӕлмӕрины чи у, уымӕй, ныгуылӕйнаг арӕны онг+. Сӕргълӕууӕджы зӕхх уыдзӕн мыггӕгты зӕххыты хуызӕн. Табуйаг хай ӕмӕ Хӕдзары кувӕндон та уыдзысты йӕ астӕу. 22  Левитты зӕхх ӕмӕ горӕты зӕхх уыдзысты сӕргълӕууӕджы зӕххы астӕу. Сӕргълӕууӕджы зӕхх уыдзӕн Иудӕйы+ арӕны ӕмӕ Вениамины арӕны ’хсӕн. 23  Дарддӕр иннӕ мыггӕгты зӕхх уыдзӕн афтӕ: скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕнмӕ – иу хай Вениаминӕн+. 24  Вениамины арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕнмӕ – иу хай Симеонӕн+. 25  Симеоны арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕнмӕ – иу хай Иссахарӕн+. 26  Иссахары арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕнмӕ – иу хай Завулонӕн+. 27  Завулоны арӕны раз скӕсӕйнаг арӕнӕй ныгуылӕйнаг арӕнмӕ – иу хай Гадӕн+. 28  Гады арӕныл хуссайраг фарсыл, хуссарырдыгӕй, арӕн цӕудзӕн Фамарӕй+ Мериваф-Кадисы+ дӕтты онг, стӕй Египеты дӕлвӕзмӕ+ ӕмӕ суанг Стыр денджызы онг+. 29  Ацы зӕхх бынӕн байуардзыстут Израилы мыггӕгтыл+, ӕмӕ уыдон уыдзысты сӕ зӕххы хӕйттӕ+,– зӕгъы Дунедарӕг Хуыцау Йегъовӕ.– 30  Адон та уыдзысты горӕты рахизӕнтӕ. Цӕгатаг арӕн уыдзӕн цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины+. 31  Горӕты кулдуӕрттӕ уыдзысты Израилы мыггӕгты нӕмттӕм гӕсгӕ. Ӕртӕ кулдуары уыдзӕн цӕгаты: Рувимы кулдуар, Иудӕйы кулдуар ӕмӕ Левийы кулдуар. 32  Скӕсӕйнаг арӕн уыдзӕн цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины. Ӕмӕ дзы уыдзӕн ӕртӕ кулдуары: Иосифы кулдуар, Вениамины кулдуар ӕмӕ Даны кулдуар. 33  Хуссайраг арӕн уыдзӕн цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины. Ӕмӕ дзы уыдзӕн ӕртӕ кулдуары: Симеоны кулдуар, Иссахары кулдуар ӕмӕ Завулоны кулдуар. 34  Ныгуылӕйнаг арӕн уыдзӕн цыппар мин фондзсӕдӕ ӕлмӕрины. Ӕмӕ дзы уыдзӕн ӕртӕ кулдуары: Гады кулдуар, Асиры кулдуар ӕмӕ Неффалимы кулдуар. 35  Арӕнтӕ кӕрӕй-кӕронмӕ уыдзысты ӕстдӕс мин ӕлмӕрины. Ӕмӕ уыцы бонӕй фӕстӕмӕ горӕт хуындзӕн „Йегъовӕ уым ис“»+.

Фиппаинӕгтӕ