Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Йезекил 4:1—17

4  Адӕймаджы фырт, райс агуыридур, дӕ разы йӕ ӕрӕвӕр ӕмӕ йыл сныв кӕн горӕт Иерусалим+.  Стӕй уыцы горӕтыл ӕртыхс+, йӕ алыварс ын самай къул+, скӕн сыджытӕй обау+, сӕвӕр цатыртӕ ӕмӕ йын йӕ алыварс ӕрӕвӕр къулпырхгӕнӕн хӕцӕнгӕрзтӕ+.  Райс ӕфсӕйнаг тебӕ ӕмӕ, цыма ӕфсӕйнаг къул у, афтӕ йӕ дӕхи ӕмӕ горӕты ’хсӕн сӕвӕр, ӕмӕ йӕм дӕ цӕсгом разил. Афтӕмӕй равдисдзынӕ, горӕтыл куыд ӕртыхсдзысты, уый. Уый уыдзӕн нысан Израилы адӕмӕн+.  Дӕхӕдӕг та схуысс дӕ галиу фарсыл, цыма йыл Израилы адӕмы фыдракӕндтӕ сӕвӕрдтай, афтӕ+. Дӕ фарсыл цал боны хуыссай, уал боны сын хӕсдзынӕ сӕ фыдракӕндтӕ.  Фыдракӕндтӕ цал азы фӕкодтой+, уымӕ гӕсгӕ дын снысан кӕндзынӕн ӕртӕсӕдӕ нӕуӕдз боны+, ӕмӕ ды хӕсдзынӕ Израилы адӕмы фыдракӕндтӕ,  цалынмӕ уыцы бонтӕ иууылдӕр нӕ фӕуой, уӕдмӕ. Уый фӕстӕ та схуысс дӕ рахиз фарсыл ӕмӕ цыппор боны хӕсс Иудӕйы адӕмы фыдракӕндтӕ+. Ӕз дын снысан кодтон иу бонӕн аз, о, иу бонӕн аз+.  Дӕ цӕсгом азил, кӕуыл ӕртыхстӕ, уыцы Иерусалимы ’рдӕм+, дӕ цонг байгом кӕн ӕмӕ пехуымпариуӕг кӕн, йӕ ныхмӕ дзур.  Ӕз дӕу бӕттӕнтӕй сбӕтдзынӕн+, цӕмӕй дӕ бон иннӕрдӕм азилын ма уа, цалынмӕ, Иерусалимы алыварс цы бонтӕ лӕууай, уыдон нӕ фӕуой, уӕдмӕ.  Райс мӕнӕу+, хъӕбӕрхор, хъӕдур+, тъӕпӕн хъӕдур*+, еуу* ӕмӕ ӕндӕр мӕнӕу*+ ӕмӕ сӕ иу мигӕнӕны ныккӕн. Уымӕй кӕндзынӕ дзул, дӕ фарсыл цал боны хуыссай, уал боны. Уый хӕрдзынӕ ӕртӕсӕдӕ нӕуӕдз боны+. 10  Дӕ дзул хӕрдзынӕ барстӕй – бон дыууын сиклы*+. Хӕрдзынӕ йӕ рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ. 11  Дон дӕр нуаздзынӕ барстӕй – гины ӕхсӕзӕм хай*. Нуаздзынӕ йӕ рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ. 12  Уыцы дзул хӕрдзынӕ, хъӕбӕрхорӕй+ конд тымбыл дзул куыд хӕрай, афтӕ, ӕмӕ йӕ адӕмы цӕстыты раз фыцдзынӕ адӕймаджы фаджысыл»+. 13  Уый фӕстӕ Йегъовӕ загъта: «Раст афтӕ Израилы фырттӕ дӕр хӕрдзысты чъизи дзул+, цы адӕмты ’хсӕн сӕ ныххӕлиу кӕндзынӕн, уыцы адӕмты ’хсӕн»+. 14  Ӕмӕ ӕз загътон: «О Дунедарӕг Хуыцау Йегъовӕ! Ӕз мӕ уд никуы ницӕмӕй фӕчъизи кодтон+. Мӕ гыццылӕй фӕстӕмӕ суанг абоны онг дӕр никуы бахордтон нӕдӕр хӕдмӕл дзидза, нӕдӕр, хъӕддаг сырд кӕй бахордта, ахӕм фосы дзидза+. Ӕз мӕ дзыхмӕ ӕлгъаг дзидза никуы схастон»+. 15  Уӕд мын уый загъта: «Омӕ хорз, дӕ бон у адӕймаджы фаджысы бӕсты стуры фаджыс райсын. Ӕмӕ-иу дӕ дзул ууыл сфыц». 16  Ӕмӕ мын уый фӕстӕ загъта: «Адӕймаджы фырт, ӕз Иерусалимы ныссӕтдзынӕн, сӕ гуылтӕ* цы хъилтыл ауыгъд вӕййынц, уыдон+, ӕмӕ адӕм дзул хӕрдзысты барстӕй, мӕт кӕнгӕйӕ+, ӕмӕ дон дӕр нуаздзысты барстӕй, тӕрсгӕ-ризгӕйӕ+. 17  Ӕмӕ сӕм дзул дӕр ӕмӕ дон дӕр нал уыдзӕн, ӕмӕ кӕрӕдзимӕ джихкаст кӕндзысты, ӕмӕ сӕ фыдракӕндты тыххӕй удхарӕй мӕлдзысты+.

Фиппаинӕгтӕ

Уырыс. «чечевица».
Хоры мыггаг; уырыс. «просо».
Дзут. тексты цы дзырд ис, уый цы мӕнӕумӕ амоны, уый ахӕм хорз мыггаг нӕу, сагътой йӕ рагон Египеты; уырыс. «полба».
Иу сикл у 11,4 г.
Литры ӕрдӕджы бӕрц.
Кӕс Рц 29:2, фип.