Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Иов 28:1—28

28  Ис ахӕм бынат, ӕмӕ дзы ссарынц ӕвзист.Кӕнӕ ахӕм бынат, ӕмӕ дзы ис, сыгъдӕг кӕнын кӕй хъӕуы, ахӕм сызгъӕрин+.   Зӕххы ӕфсӕйнаг къахынц+,Дурӕй исынц ӕрхуы.   Адӕймаг талынгӕн скодта кӕрон.Зӕххы алы къуымты агуры+ дуртӕ,Талынг ӕмӕ саудалынг кӕм у, уым.   Адӕм кӕм цӕрынц, уырдыгӕй дард ӕрзӕткъахӕн* скӕны+,Йӕ къах дӕр кӕм ничи ӕрӕвӕры, рох дӕр кӕй фӕкодтой, ахӕм рӕтты.Зӕххон адӕмӕй чидӕртӕ уырдӕм бӕндӕнӕй бастӕй ныххизынц ӕмӕ афтӕмӕй бӕндӕныл ауыгъдӕй фӕкусынц.   Зӕхх дӕтты хӕринаг+.Зӕххы хуылф иууылдӕр у къахт, раст ӕй цыма арт бахордта, уыйау.   Йӕ дуртӕ кӕм сты, уым ис сапфиртӕ+,Ис дзы сызгъӕрин змис.   Уыцы фӕндаг тугдзых маргъ+ нӕ зоны,Никуы йӕ федта сау цъиусуры+ цӕст дӕр.   Нӕ йӕ ныннадтой тыхджын хъӕддаг сырдтӕ,Никуы йыл ацыд ӕвзонг домбай дӕр.   Адӕймагӕн йӕ къух баххӕссы ӕхсондурмӕ,Афӕлдахы хӕхтӕ, сӕ бындзӕфхӕдтӕй сӕ фӕхицӕн кӕны. 10  Къӕдзӕхты бакъахы донцӕуӕнтӕ+,Ӕмӕ йӕ цӕст фены алыхуызон хӕзнатӕ. 11  Цӕугӕдӕттӕ кӕцӕй кӕлынц, уыцы бынӕттӕ ӕрӕхгӕны+,Ӕмӕ, ӕмбӕхст цы у, уый рухсмӕ рахӕссы. 12  Фӕлӕ зонд та кӕм ис ссарӕн?+Ӕмӕ кӕм ис йӕ бынат ӕмбарындзинадӕн? 13  Зӕххон адӕймаг ын йӕ аргъ нӕ базыдта+,Удӕгӕсты зӕххыл ӕй ссарӕн нӕй. 14  Арф дон зӕгъы:„Мӕ мидӕг нӕй!“Денджыз дӕр дзуры: „Мӕнмӕ нӕй!“+ 15  Уый сыгъдӕг сызгъӕриныл дӕр нӕ баивдзынӕ+,Ӕвзистӕй дӕр ӕй нӕ балхӕндзынӕ. 16  Нӕй йын бафидӕн нӕдӕр офираг+ сызгъӕринӕй,Нӕдӕр зынаргъ ониксӕй, нӕдӕр сапфирӕй. 17  Уымӕн нӕй абарӕн сызгъӕринимӕ ӕмӕ авгимӕ,Нӕй йӕ баивӕн сыгъдӕг сызгъӕринӕй конд мигӕнӕныл дӕр. 18  Коралл+ ӕмӕ дзӕнхъа* йӕ разы ницы сты,Зонд у налхъуыттӕй* йедзаг дзӕкъулӕй дӕр зынаргъдӕр+. 19  Уымӕн нӕй абарӕн Кушӕй* ласт топазтимӕ+,Нӕй йын бафидӕн суанг сыгъдӕг сызгъӕринӕй дӕр. 20  Фӕлӕ зонд кӕцӕй цӕуы?+Ӕмӕ кӕм ис йӕ бынат ӕмбарындзинадӕн? 21  Уый ӕмбӕхст у, удӕгас чидӕриддӕр у, уыдоны цӕстӕй+,Сусӕг у уӕларвон мӕргътӕй. 22  Сау сыджыт* ӕмӕ мӕлӕт загътой:„Йӕ кой нӕ хъустыл ӕрцыд“. 23  Ӕрмӕст Хуыцау ӕмбары зондӕн йӕ фӕндаг+,Ӕрмӕст ын уый зоны йӕ бынат, 24  Уымӕн ӕмӕ йӕ цӕст ӕххӕссы суанг зӕххы кӕрӕттӕм дӕр+.Ӕнӕхъӕн арвы бын цыдӕриддӕр ис, уый уыны, 25  Цӕмӕй дымгӕйӕн тых ратта+.Уый дӕттӕ дӕр барӕнӕй абарста+. 26  Къӕвдайӕн закъон куы радта+,Тӕрккъӕвдайы мигътӕн ӕмӕ арвнӕрдӕн фӕндаг куы скодта, 27  Уӕд федта зонд ӕмӕ зонды тыххӕй радзырдта,Ӕрцӕттӕ йӕ кодта ӕмӕ йӕ раиртӕста. 28  Ӕмӕ адӕймагӕн загъта:„Йегъовӕйӕ тӕрсын у зонд+,Ӕмӕ ӕвзӕрдзинадӕй дӕхи хизай – уый у ӕмбарындзинад“»+.

Фиппаинӕгтӕ

Пайдайаг згъӕртӕ ӕмӕ зынаргъ дуртӕ кӕм къахынц, ахӕм бынат; уырыс. «рудник».
Уырыс. «хрусталь».
Кӕнӕ «дзындзытӕй»; уырыс. «жемчуг».
Кӕнӕ Ефиопийӕ.
Комк. «сӕфты бынат».