Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Екклесиаст 8:1—17

8  Кӕй ис абарӕн зондджын адӕймагимӕ?+ Кӕй бон у ӕппӕт дӕр бамбарын кӕнын?+ Зондӕй адӕймаджы цӕсгом ныррухс вӕййы, ӕмӕ йӕ тызмӕг цӕстӕнгас дӕр фӕфӕлмӕн вӕййы+.  Ӕз афтӕ зӕгъдзынӕн: «Паддзахы бардзырд ӕххӕст кӕн+, ӕмӕ уый араз, Хуыцауы раз кӕй расомы кодтай, уый тыххӕй+.  Йӕ разӕй рацӕуыныл тагъд ма кӕн+. Фыдхъуыддаг ма сараз+. Паддзахы цыдӕриддӕр фӕнда, уый бакӕндзӕн+,  уымӕн ӕмӕ паддзахы ныхас у закъон+, ӕмӕ йын чи зӕгъдзӕн, уый цы кусыс, зӕгъгӕ».  Паддзахы бардзырд чи ӕххӕст кӕны, уый хызт уыдзӕн бӕллӕхтӕй+. Зондджыны зӕрдӕ зоны, алцӕмӕн дӕр кӕй ӕрцӕудзӕн йӕ рӕстӕг ӕмӕ тӕрхон+.  О, алы хъуыддагӕн дӕр ис йӕхи рӕстӕг ӕмӕ алы хъуыддагӕн дӕр уыдзӕн тӕрхон+, адӕмы та бирӕ бӕллӕхтӕ ӕййафы+.  Цы уыдзӕн, уый ничи зоны+. Чи зӕгъдзӕн адӕймагӕн, куыд ӕмӕ цы уыдзӕн, уый?  Иу адӕймагӕн дӕр йӕ бар нӕ цӕуы царды тыхыл, йӕ бон нӕу царды тых бауромын+. Никӕй бар цӕуы мӕлӕты боныл дӕр+, ӕмӕ уыцы тохӕй сӕрибар ничи у+. Фыддзинадыл чи бафтыд, уыдоны дӕр сӕ фыддзинад нӕ фервӕзын кӕндзӕн+.  Ӕз федтон ӕппӕт адӕттӕ, мӕ хъус лӕмбынӕг дардтон, хуры бын цы хъуыддӕгтӕ аразынц, уыдонмӕ. Алкӕддӕр уыд афтӕ: адӕймаг адӕймагӕн хицау кӕй у, уый йын хӕссы зиан+. 10  Ӕмӕ кӕд афтӕ у, уӕддӕр федтон уый дӕр, ӕмӕ фыдгӕнджытӕ дӕр уӕлӕуыл кӕй нӕ баззайынц+. Федтон, сыгъдӕг бынатмӕ-иу куыд бацыдысты ӕмӕ-иу куыд рацыдысты+, ӕмӕ-иу куыд ферох сты, сӕ фыдхъуыддӕгтӕ кӕм кодтой, уыцы горӕты+. Ӕмӕ уый дӕр у дзӕгъӕлы. 11  Адӕймаг йӕ фыдхъуыддӕгты тыххӕй ӕфхӕрд уайтагъд нӕ баййафы+, ӕмӕ уый тыххӕй йӕ зӕрдӕ ныддур вӕййы ӕмӕ бынтондӕр бафты ӕвзӕрдзинадыл+. 12  Кӕд афтӕ вӕййы, ӕмӕ тӕригъӕдджын адӕймаг сӕдӕ хатты саразы ӕвзӕрдзинад+, фӕлӕ йӕ уды дзӕбӕхӕн бирӕ фӕцӕры, уӕддӕр ӕй ӕз зонын: хорз уыдзӕн, ӕцӕг Хуыцауӕй чи тӕрсы, уыдонӕн+, уымӕн ӕмӕ уыдон тӕрсынц Хуыцауӕй+. 13  Фыдгӕнӕгӕн та хорз нӕ уыдзӕн+ ӕмӕ йӕ царды бонтыл дӕр нӕ бафтаудзӕн – аууонау аивгъуыйдзысты+, уымӕн ӕмӕ Хуыцауӕй нӕ тӕрсы+. 14  Зӕххыл ис ахӕм ницӕйаг хъуыддаг дӕр: фыдгӕнджытӕм цы ’мбӕлы, уый рӕстгӕнджыты хай бавӕййы+, рӕстгӕнджытӕм цы ’мбӕлы, уый та бавӕййы фыдгӕнджыты хай+. Ӕмӕ ӕз загътон: уый дӕр у дзӕгъӕлы. 15  Ӕмӕ ӕз раппӕлыдтӕн циндзинадӕй+, уымӕн ӕмӕ хуры бын адӕмӕн уымӕй хуыздӕр ницы ис, цӕмӕй хӕрой ӕмӕ нуазой ӕмӕ цин кӕной. Ӕмӕ сын ӕцӕг Хуыцау хуры бын кӕй радта+, уыцы царды бонты фыдӕбон кӕнгӕйӕ циндзинад хъуамӕ уа се ’мбал+. 16  Уый тыххӕй ӕз мӕ зӕрдӕ уымӕ сарӕзтон+, цӕмӕй базыдтаин зонд ӕмӕ федтаин, зӕххыл цы хъуыддӕгтӕ кӕнынц, уыдон+ – уыцы хъуыддӕгты тыххӕй адӕймаг, хуыссӕг цы у, уый нӕ зоны, нӕ йын ӕхсӕв ис, нӕ – бон+. 17  Ӕмӕ ӕцӕг Хуыцауы хъуыддӕгтӕ иууылдӕр куы федтон+, уӕд бамбӕрстон: адӕймагӕн йӕ бон нӕу, хуры бын цы хъуыддӕгтӕ цӕуы, уыдон раиртасын+. Куыдфӕнды ма архайа, уӕддӕр сӕ нӕ раиртасдзӕн+. Ӕмӕ исчи афтӕ куы зӕгъа, уыдӕттӕ бамбарынӕн мӕм фаг зонд ис+, зӕгъгӕ, уӕддӕр сӕ йӕ бон нӕ бауыдзӕн раиртасын+.

Фиппаинӕгтӕ