Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Дыккаг закъон 16:1—22

16  Дӕ зӕрдыл дар авивы мӕй+. Бӕрӕг кӕн Куадзӕн дӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл+, уымӕн ӕмӕ дӕ дӕ Хуыцау Йегъовӕ авивы мӕйы ӕхсӕвы ракодта Египетӕй+.  Дӕ лыстӕг фосӕй ӕмӕ де стуртӕй+ ӕрхӕсс Куадзӕны нывонд дӕ Хуыцау Йегъовӕйӕн+, Йегъовӕ цы бынат равзара, цӕмӕй йӕ ном уым уа, уыцы бынаты+.  Уыцы нывондимӕ, ӕнхъизӕн цӕуыл ис, ахӕмӕй мацы хӕр. Авд боны+ хъуамӕ хӕрай донгонд дзултӕ, удхайраг дзул, уымӕн ӕмӕ Египеты зӕххӕй куы цыдтӕ, уӕд тагъд кодтай+. Афтӕмӕй цӕрӕнбонтӕм дӕ зӕрдыл дардзынӕ, Египеты зӕххӕй куы рацыдтӕ, уыцы бон+.  Кӕм цӕрай, уым дӕм авд боны ӕнхъизӕн хъуамӕ макуы уа+. Ӕмӕ фыццаг бон изӕрӕй цы нывонд ӕрхӕссай, уымӕн йӕ дзидзайӕ райсоммӕ мацы ныууадз+.  Дӕ Хуыцау Йегъовӕ дын кӕй дӕтты, уыцы горӕттӕй дын иуы дӕр нӕй Куадзӕны нывонд хӕссӕн.  Фӕлӕ Куадзӕны нывонд хъуамӕ ӕрхӕссай, дӕ Хуыцау Йегъовӕ цы бынат равзара, цӕмӕй йӕ ном уым уа, уыцы бынаты+ изӕрӕй, хур куы аныгуыла, уӕд+, Египетӕй цы нысангонд рӕстӕгыл рацыдтӕ, уыцы рӕстӕг.  Ӕрцӕттӕ йӕ кӕн ӕмӕ йӕ бахӕр+, дӕ Хуыцау Йегъовӕ кӕй равзара, уыцы бынаты+. Райсомӕй та аздӕхдзыстут уӕ цатыртӕм.  Ӕхсӕз боны хӕрдзынӕ донгонд дзултӕ, ӕвдӕм бон та дын уыдзӕн сӕрмагонд ӕмбырд дӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл+. Уыцы бон мацы кус.  Хъуамӕ анымайай авд къуырийы. Авд къуырийы анымайын хъӕудзӕн, кӕрдинаг хуымтыл ӕхсырф фыццаг хатт куы рауадзай, уыцы бонӕй+. 10  Уый фӕстӕ бӕрӕг кӕндзынӕ Къуыриты бӕрӕгбон дӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл+, ӕрбахӕсдзынӕ-иу нывонд дӕ зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ, дӕ Хуыцау Йегъовӕ дын куыд раарфӕ кодта, уымӕ гӕсгӕ дӕ бон цас у, уыйбӕрц+. 11  Ӕмӕ, дӕ Хуыцау Йегъовӕ цы бынат равзара, цӕмӕй йӕ ном уым уа, уыцы бынаты-иу+ цин кӕн дӕ Хуыцау Йегъовӕйы раз+: дӕхӕдӕг дӕр, дӕ фырт дӕр, дӕ чызг дӕр, дӕ цагъар-нӕлгоймаг дӕр ӕмӕ дӕ цагъар-сылгоймаг дӕр, дӕ горӕты чи цӕры, уыцы левит дӕр, стӕй уе ’хсӕн чи цӕры, уыцы ӕрцӕуӕггаг+, сидзӕр+ ӕмӕ идӕдз+ дӕр. 12  Рох дӕ ма уӕд, дӕхӕдӕг дӕр Египеты цагъар кӕй уыдтӕ+. Уымӕ гӕсгӕ ӕххӕст кӕн ацы уагӕвӕрдтӕ ӕмӕ уыдонмӕ гӕсгӕ архай+. 13  Дӕ найгӕнӕн мусы тыллӕг ӕфснайыны куыстытӕ куы фӕуай, дӕ сойлӕмарӕны сой куы ныллӕмарай ӕмӕ дӕ сӕндуцӕны сӕн куы ’рдуцай, уӕд авд боны бӕрӕг кӕндзынӕ Халагъудты бӕрӕгбон+. 14  Ӕмӕ-иу бӕрӕгбоны рӕстӕг цин кӕн+: дӕхӕдӕг дӕр, дӕ фырт дӕр, дӕ чызг дӕр, дӕ цагъар-нӕлгоймаг дӕр ӕмӕ дӕ цагъар-сылгоймаг дӕр, стӕй, дӕ горӕты чи цӕры, уыцы левит, ӕрцӕуӕггаг, сидзӕр ӕмӕ идӕдз дӕр. 15  Йегъовӕ кӕй равзара, уыцы бынаты авд боны бӕрӕг кӕндзынӕ ацы бӕрӕгбон+ дӕ Хуыцау Йегъовӕйы номыл, уымӕн ӕмӕ дын дӕ Хуыцау Йегъовӕ дӕтдзӕн тыллӕджы бӕркад ӕмӕ арфӕ кӕндзӕн+, цыдӕриддӕр аразай, уымӕн. Ӕмӕ-иу цин кӕн+. 16  Афӕдз-иу ӕртӕ хатты уӕ нӕлгоймӕгтӕ иууылдӕр хъуамӕ ӕрбацӕуой дӕ Хуыцау Йегъовӕйы размӕ, кӕй равзара, уыцы бынатмӕ+ – Донгонд дзулты бӕрӕгбоны+, Къуыриты бӕрӕгбоны+ ӕмӕ Халагъудты бӕрӕгбоны рӕстӕджы+. Йегъовӕйы размӕ-иу афтидкъухӕй мачи ӕрбацӕуӕд+. 17  Алчидӕр йӕ къухы цы лӕвар ӕрбахӕсдзӕн, уый хъуамӕ уа, дӕ Хуыцау Йегъовӕ дын куыд раарфӕ кӕна, уымӕ гӕсгӕ+. 18  Дӕ Хуыцау Йегъовӕ дын дӕ мыггӕгтӕм гӕсгӕ кӕй дӕтты, уыцы горӕттӕй алкӕцыйы дӕр сӕвӕр тӕрхонгӕнджытӕ+ ӕмӕ хицӕуттӕ+. Уыдон хъуамӕ адӕмӕн кӕной раст тӕрхон. 19  Рӕстдзинад ма зыгъуыммӕ кӕн+. Макӕй хъулон кӕн+ ӕмӕ гӕртӕмттӕ ма ис – гӕртам зондджын адӕймаджы дӕр бакуырм кӕны+ ӕмӕ раст тӕрхонгӕнӕгӕн дӕр йӕ уынаффӕ аивын кӕны. 20  Хъуамӕ архайай рӕстӕй, ӕрмӕстдӕр рӕстӕй+, цӕмӕй цӕрай ӕмӕ бацахсай, дӕ Хуыцау Йегъовӕ дын кӕй дӕтты, уыцы зӕхх+. 21  Дӕ Хуыцау Йегъовӕйӕн кӕй сараздзынӕ, уыцы нывондхӕссӕны раз ма ныссадз, кӕмӕн кувай, ахӕм бӕлас+. 22  Ма сӕвӕр кувӕн дур дӕр+ – уый дӕ Хуыцау Йегъовӕйӕн ӕнад у+.

Фиппаинӕгтӕ