Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

Данел 1:1—21

1  Иоаким+ Иудӕйы паддзах ӕртыккаг аз куы уыд, уӕд Вавилоны паддзах Навуходоносор Иерусалиммӕ ӕрцыд ӕмӕ йын йӕ алыварс йе ’фсӕдтӕ ӕрлӕууын кодта+.  Ӕмӕ Йегъовӕ Иудӕйы+ паддзах Иоакимы радта Вавилоны паддзахы къухмӕ, стӕй ма йын йӕ къухмӕ радта, ӕцӕг Хуыцауы хӕдзары цы мигӕнӕнтӕ+ уыди, уыдонӕй цасдӕр. Уыцы мигӕнӕнтӕ уый ӕрхаста Сеннаары+ зӕхмӕ, йӕ хуыцауы кувӕндонмӕ, ӕмӕ сӕ бахаста йӕ хуыцауы кувӕндоны хӕзнадонмӕ+.  Уый фӕстӕ паддзах йӕ хистӕр фӕсдзӕуин+ Асфеназӕн загъта, цӕмӕй Израилы фырттӕй, паддзахы мыггагӕй ӕмӕ кънйӕзтӕй ӕрбакодтаид+,  иунӕг хъӕндзинад дӕр кӕмӕ нӕ уыд+, ахӕм лӕппуты, бакастӕй рӕсугъд чи уыд, ӕмбаргӕ ӕмӕ зондджын+ чи уыди, зонындзинӕдтӕ кӕмӕ уыд, ахуырмӕ зӕрдӕргъӕвд чи уыд+ ӕмӕ йӕ бон паддзахы галуаны лӕггад кӕнын кӕмӕн уыдаид+, ахӕмты, ӕмӕ сӕ цӕмӕй сахуыр кодтаид халдейагау фыссын ӕмӕ дзурын.  Паддзах ма бардзырд радта, цӕмӕй сын алы бон дӕр паддзахы хӕринӕгтӕй+ ӕмӕ сӕнӕй лӕвӕрдтаиккой ӕмӕ сӕм ӕртӕ азы сӕ хъус дардтаиккой, цӕмӕй уый фӕстӕ сӕ бон уыдаид паддзахӕн лӕггад кӕнын.  Се ’хсӕн бахаудысты Иудӕйы фырттӕй дӕр чидӕртӕ: Данел+, Ананийӕ, Мисаил ӕмӕ Азари+.  Фӕсдзӕуинты хистӕр сын радта ӕндӕр нӕмттӕ+. Данелы схуыдта Валтасар+, Ананийӕйы – Седрах, Мисаилы – Мисах, Азарийы та – Авденаго+.  Фӕлӕ Данел йӕхицӕн фидарӕй загъта, паддзахы хӕринӕгтӕй ӕмӕ сӕнӕй йӕхи кӕй нӕ фӕчъизи кӕндзӕн+. Ӕмӕ фӕсдзӕуинты хистӕрӕй ӕдзух куырдта уый бар, цӕмӕй йӕхи ма фӕчъизи кодтаид+.  Ӕмӕ уӕд ӕцӕг Хуыцау афтӕ бакодта, ӕмӕ Данел фӕсдзӕуинты хистӕры ӕнувыд уарзтӕй схайджын ис ӕмӕ йын йӕ хорзӕх ссардта+. 10  Ӕмӕ фӕсдзӕуинты хистӕр Данелӕн загъта: «Тӕрсын мӕ хицауӕй, паддзахӕй. Уый йӕхӕдӕг загъта, сымахӕн цавӕр хӕринаг ӕмӕ нозт хъуамӕ дӕттӕм, уый+. Ӕмӕ, уе ’мгӕрттимӕ абаргӕйӕ сымах ӕнкъардхуыз кӕй стут, уый куы фена, уӕд куыд уыдзӕн? Сымах тыххӕй паддзахы раз цӕмӕн хъуамӕ фӕаххосджын уон?» 11  Фӕлӕ уӕд, фӕсдзӕуинты хистӕр+ Данелы, Ананийӕйы, Мисаилы ӕмӕ Азарийы кӕй бар бакодта, уыцы хъахъхъӕнӕгӕн Данел загъта: 12  «Курӕг дӕ дӕн, дӕс боны-ма дӕ цагъарты бафӕлвар: хӕрынӕн нын дӕттӕнт халсартӕ+, нуазынӕн та – дон, 13  ӕмӕ-иу стӕй бакӕс мах хуызмӕ дӕр ӕмӕ, паддзахы хӕринӕгтӕй чи хӕры, уыцы лӕппуты хуызмӕ дӕр, ӕмӕ цы фенай, уымӕ гӕсгӕ бакӕн дӕ цагъартӕн». 14  Хъахъхъӕнӕг сӕм байхъуыста ӕмӕ сӕ дӕс боны бафӕлвӕрдта. 15  Ӕмӕ дӕс боны фӕстӕ, паддзахы хӕринӕгтӕй чи хордта, уыцы лӕппутӕй се ’ппӕтӕй дӕр хӕрзхуыздӕр разындысты+. 16  Ӕмӕ сын уӕд хъахъхъӕнӕг уымӕй фӕстӕмӕ дӕр паддзахы хӕринӕгтӕ ӕмӕ сӕны бӕсты лӕвӕрдта халсартӕ+. 17  Ӕцӕг Хуыцау уыцы цыппар лӕппуйӕн радта зонындзинӕдтӕ, схайджын сӕ кодта алыхуызон чингуытӕ ӕмбарыны хъомысӕй ӕмӕ зондӕй+. Данелӕн та ма йӕ бон уыд алыхуызон цӕстылуайӕнтӕ ӕмӕ фынтӕ халын+ дӕр. 18  Паддзахы ныхасмӕ гӕсгӕ йӕм лӕппуты кӕд хъуамӕ ӕрбакодтаиккой, уыцы рӕстӕг куы ’рхӕццӕ+, уӕд сӕ фӕсдзӕуинты хистӕр бакодта Навуходоносормӕ. 19  Паддзах семӕ ныхас кӕнын райдыдта, ӕмӕ се ’хсӕн Данел, Ананийӕ, Мисаил ӕмӕ Азарийы+ хуызӕн ничи разынд, ӕмӕ уыдон райдыдтой паддзахӕн лӕггад кӕнын+. 20  Ӕмӕ-иу сӕ паддзах, зонд ӕмӕ ӕмбаргӕдзинад+ кӕм хъуыд, ахӕм хъуыддӕгты фӕдыл цӕмӕйфӕнды ма бафарстаид, уӕддӕр-иу, йӕ паддзахады цыдӕриддӕр кӕлӕнгӕнӕг дзуарылӕгтӕ+ ӕмӕ кӕлӕнгӕнджытӕ+ уыд, уыдонӕй се ’ппӕтӕй дӕр дӕс хатты хуыздӕр разындысты. 21  Данел уым фӕци паддзах Киры хицаудзинады фыццаг азы онг+.

Фиппаинӕгтӕ