Перейти к основным материалам

Перейти к содержанию

 8 ФАРСТА

Тухмиуи туххӕй ци гъӕуама зонон?

Тухмиуи туххӕй ци гъӕуама зонон?

УОЙ ЗОНУН ЦӔМӔН ГЪӔУЙ?

Алли анз дӕр милиуангай адӕнӕн тухмиуӕ бакӕнунцӕ. Еци бӕллӕх арӕхдӕр ӕригӕнттӕбӕл ӕрцӕуй.

ДУ БА КУД БАКОДТАЙСӔ?

Аннетт ӕй лӕдӕргӕ дӕр нӕ ракодта, еу лӕг ӕй зӕнхӕмӕ куд фесхуста, уой. Аннетт зӕгъуй: «Мӕ бон ци адтӕй, уой кодтон, цӕмӕй си феййервазтайнӕ. Ницъцъӕхахст кӕнунмӕ гъавтон, фал мӕ бон не ’ссӕй. Ӕсхустон ӕй, къахӕй-къохӕй ӕй надтон, мӕ нихтӕй ӕй тудтон, фал удта ӕвваст карз рист ралӕдӕрдтӕн – кардӕй мӕ барӕхуста. Уой фӕсте ба ин мӕ бон нецибал адтӕй».

Ду ба уӕхӕн уавӕри ци бакодтайсӕ?

ӔРЛӔУУӔ ӔМА РАСАГЪӔС КӔНӔ!

Талингӕ рауӕн цӕугӕй лӕмбунӕг ку уай, уӕддӕр, гӕнӕн ес, ӕма уӕхӕн уавӕри бахауай. Библи зӕгъуй: «Цӕрдӕг ка ӕй, етӕ нӕ рамолунцӕ догъи... зонундзийнӕдтӕ кӕмӕ ес, аргъ уонӕн нӕ фӕккӕнунцӕ, уомӕн ӕма, кӕд кӕбӕл ци ’рцӕудзӕй, уой неке зонуй» (Екклесиаст 9:11).

Аннетти хузӕн ӕригӕнттӕй беретӕн тухмиуӕ бакодтонцӕ, ке нӕ фӕсмардтонцӕ, уӕхӕн адӕн. Иннетӕн ба зонгитӕй кенӕ бийнонтӕй еске. Наталибӕл дӕс анзи ку цудӕй, уӕд ин тухмиуӕ бакодта сӕ синхонти биццеу. Натали зӕгъуй: «Хъӕбӕр фӕттарстӕн, удта хъӕбӕр ӕфсӕрми кодтон ӕма ’й фиццаг рӕстӕг дзоргӕ дӕр некӕмӕн кодтон».

 ДӔУ ФУД СИ НЕЦИ ЕС

Аннетт цӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕг ӕхемӕ фудгин кастӕй. «Еци хабар абони дӕр мӕ цӕститӕбӕл арӕх рауайуй,– зӕгъуй Аннетт,– уотӕ мӕмӕ кӕсуй ӕма мӕ хъӕбӕрдӕр гъудӕй ӕ хӕццӕ тох кӕнун. Фал мӕ кардӕй ку барӕхуста, уӕд уотӕ фӕттарстӕн ӕма мӕ бон нецибал адтӕй, фал гъӕугӕ ба кодта!»

Натали дӕр еци хабари фӕсте ӕхе хуардта. «Куд ӕнцонсайӕн разиндтӕн,– загъта Натали.– Мӕ ниййергутӕ мин алкӕддӕр фӕдзахстонцӕ, цӕмӕй гъӕунги алкӕддӕр мӕ хуӕри хӕццӕ еумӕ гъазтайанӕ, фал сӕмӕ нӕ байгъустон. Уотӕ уайуй, ӕма мӕбӕл уӕхӕн фидбилиз мӕхе фудӕй ӕрцудӕй. Еци хабар мӕ бийнонтӕн хъӕбӕр берӕ маст ӕрхаста. Мӕ бон ӕй мӕхецӕн ниххатир кӕнун нӕй».

Кӕд ду дӕр Аннетт ӕма Наталий хузӕн дӕхе хуӕрис, уӕд ӕй зонӕ, уӕхӕн хабар дӕбӕл дӕхе фӕндӕй не ’рцудӕй. Еуӕй-еу адӕн еци гъуддагмӕ раст цӕстӕй нӕ кӕсунцӕ ӕма фӕззӕгъунцӕ, зӕгъгӕ, е лӕг ӕй, ӕма уӕ мадта ци фӕндадтӕй, кенӕ, дан, кизгӕн ӕхе фуд адтӕй. Фал тухмиуӕ бакӕнуни барӕ некӕмӕн ес. Кӕд дӕбӕл уӕхӕн фидбилиз ӕрцудӕй, уӕд ӕй зонӕ, ду фудгин нӕ дӕ!

«Дӕу фуд си неци ес» зӕгъун, ӕнцон ӕй, фал уобӕл баууӕндун ба уотӕ ӕнцон нӕй. Еуӕй-еуетӕ некӕмӕн фӕдздзорунцӕ, ци сӕбӕл ӕрцудӕй, уой, ӕма сӕ маст сӕ хурфи даргӕй сӕхе бахуӕрунцӕ. Фал ке неци дзорис, уомӕй фуддӕр кӕмӕн кӕнис, тухмиуӕ дин ка бакодта, уомӕн ӕви дӕхецӕн? Гъӕуама раст унаффӕ рахӕссай.

ДӔ ХАБАР РАДЗОРӔ

Библий финст ес, берӕ мӕститӕ ка бавзурста, уӕхӕн рӕстгӕнӕг адӕймаги, Иови, дзурдтӕ: «Мӕхебӕл фӕгъгъарӕнгитӕ кӕндзӕн, мӕ ристзӕрдӕй дзордзӕн!» (Иов 10:1). Ду дӕр уотӕ ку бакӕнай, уӕд дин фенцондӕр уодзӕй. Кӕбӕл ӕууӕндис, уӕхӕн адӕймаги хӕццӕ радзорӕ. Уой фӕрци, тухсун дӕ ка кӕнуй, еци гъудитӕй исуӕгъдӕ уодзӕнӕ ӕма уотӕ хъӕбӕр нӕбал маст кӕндзӕнӕ.

Лӕгъуз гъудитӕ дӕ ку нӕ уӕгъдӕ кӕнонцӕ, уӕд уой туххӕй еске хӕццӕ радзорӕ

Аннетт ӕй ӕхебӕл бавзурста ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй ӕма загъта: «Мӕ хӕстӕг ӕмбали хӕццӕ радзурдтон, ӕма мӕ баразӕнгард кодта, цӕмӕй хестӕр нӕлгоймӕгти хӕццӕ радзурдтайнӕ. Хуарз ӕма имӕ байгъустон. Хестӕр нӕлгоймӕгтӕ мӕ хӕццӕ цалдӕр хатти радзурдтонцӕ ӕма мин загътонцӕ, еци рӕстӕг мӕ хъӕбӕрдӕр ци гъудӕй, уой – ци ӕрцудӕй, уоми мӕн фуд ке неци адтӕй. Ӕз неци фудгин адтӕн».

Натили ба уой туххӕй ӕ ниййергути хӕццӕ радзурдта. Е загъта: «Етӕ мӕ ӕрсабур кодтонцӕ ӕма мин загътонцӕ, цӕмӕй син радзурдтайнӕ, мӕ зӕрди ци адтӕй, уой. Уой фӕрци мӕхемӕ нӕ нийгъустон ӕма мӕ хурфи нӕбал маст кодтон».

Наталийӕн ма уодӕнцойни хуасӕ адтӕй, Хуцаумӕ ке кувта, е дӕр. «Мӕ зӕрди ци ес, уой Хуцауӕн ке дзурдтон, е мин хъӕбӕр ӕнхус кодта,– зӕгъуй Натали,– уӕлдайдӕр ба мин еске хӕццӕ радзорун зин ку уидӕ, уӕд. Хуцауӕн мӕ бон фӕууй алцидӕр радзорун ӕма мӕ зӕрдӕ ӕрсабур уй».

Библий финст ес: «Ес... рӕстӕг дзӕбӕх кӕнунмӕ» (Екклесиаст 3:3). Рӕстӕг иссерисӕ дзӕбӕх бауолӕфунмӕ, дӕхе райерхӕфсисӕ. Фиццагидӕр ба дӕ зӕрдӕ дарӕ Йеговӕбӕл – уодӕнцойнӕдӕттӕг Хуцаубӕл (2 Коринфӕгтӕмӕ 1:3, 4).

КӔД ЕСКЕ ХӔЦЦӔ ӔМБӔЛИС

 Еске дӕмӕ ӕнӕгъдау ӕвнӕлдтитӕ ку кӕна, уӕд федарӕй зӕгъӕ: «Дӕ къохтӕ рандӕ кӕнӕ!» Дӕ уарзон дӕ ке ниууадздзӕй, уомӕй ма тӕрсӕ. Ку дӕ ниууадза, уӕд е уобӕл дзорӕг уодзӕй, ӕма дин нӕ аргъ кӕнуй. Ду хуӕздӕри аккаг дӕ – ка дӕ уарза ӕма дин дӕ гъудийӕн аргъ ка кӕна, уӕхӕн адӕймаги аккаг.

ТЕСТ

«Скъолай ку ахур кодтон, уӕд мин биццеутӕ фӕстегӕй мӕ бюстгальтер ратъӕпп кӕниуонцӕ ӕма мин ӕргом зӕгъиуонцӕ, сӕ хӕццӕ ку ниххуссон, уӕд ибӕл ке нӕ рафӕсмон кӕндзӕн» (Кореттӕ).

Еци биццеути туххӕй ци ес зӕгъӕн?

  1. Гириз кодтонцӕ.

  2. Гацца миутӕ кодтонцӕ.

  3. Ӕнӕгъдау фӕндтӕ сӕмӕ адтӕй.

«Еухатт мин автобуси еу биццеу цъумур дзубандитӕ кӕнун райдӕдта, уой фӕсте ба мӕбӕл ӕхе ӕрбалхъивта. Ӕз дӕр ӕй басхустон ӕма ин загътон, рандӕ уай мӕ разӕй, зӕгъгӕ. Уӕд мӕмӕ уӕхӕн каст ӕрбакодта, цума гъӕла дӕн» (Кендис).

Еци биццеуи туххӕй ци ес зӕгъӕн?

  1. Гириз кодта.

  2. Гацца миутӕ кодта.

  3. Ӕнӕгъдау фӕндтӕ имӕ адтӕй.

«Фарӕ мин еу биццеу ӕгас анз фӕдздзурдта ӕ зӕрдӕмӕ ке цӕун ӕма ’й мӕ хӕццӕ ӕмбӕлун ке фӕндуй. Некӕд ин исарази дӕн. Еуӕй-еухатт мин ӕ къох мӕ къохбӕл райвӕридӕ. Ӕз ин фӕззӕгъинӕ ма мӕмӕ ’вналӕ, зӕгъгӕ, фал мӕ уӕддӕр нӕ уагъта. Еу хатт ба мӕ дзабури бӕттӕн ку бастон, уӕд мӕ фӕстити никъкъӕрц кодта» (Бефани).

Еци биццеуи туххӕй ци ес зӕгъӕн?

  1. Гириз кодта.

  2. Гацца миутӕ кодта.

  3. Ӕнӕгъдау фӕндтӕ имӕ адтӕй.

Ӕртемӕн дӕр сӕ раст дзуапп ӕй 3.

Ескӕмӕ ӕнӕгъдау фӕндтӕ ку уа, уӕд е ӕнӕуой гиризӕй ӕма гацца миутӕй цӕмӕй хецӕн кӕнуй?

Ӕнӕгъдау фӕндтӕ кӕмӕ фӕууй, е цъумур дзубандитӕ ӕма дзӕгъӕл ӕвнӕлдтитӕ кӕнун райдайуй, удта «макӕнӕ» дзурд дӕр нӕ фӕллӕдӕруй.

Уӕхӕн гъуддагмӕ уӕлӕнгай цӕстӕй кӕсӕн нӕййес, е арӕх тухмиуӕмӕ дӕр ӕркӕнуй.