Dhimma ijoo ta'etti seeni

Ittiin baafataa bira dhaqi

Dhugaa Baatota Yihowaa

Afaan filadhu Afaan Oromoo

Seenaa 20: Dhineen Rakkoorra Buute

Seenaa 20: Dhineen Rakkoorra Buute

DHINEEN eenyuun ilaaluuf akka deemtu ni argitaa? Durboota biyya Kanaʼaan keessa jiraatan ilaaluu deemti. Abbaanshee Yaaqoob haala kanatti ni gammada turee? Gaaffii kana deebisuuf, Abrahaamiifi Yisihaq dubartoota Kanaʼaan ilaalchisee maal yaadanii akka turan yaadachuuf yaali.

Dhineen durboota Kanaʼaan ilaaluu dhaqaa jirti

Abrahaam, ilmisaa Yisihaq durboota Kanaʼaan keessaa akka fuudhu barbaadee turee? Lakkii, hin barbaadne. Yisihaqiifi Ribqaan, ilmisaanii Yaaqoob biyya Kanaʼaan keessaa akka fuudhu barbaadanii turanii? Isaanis hin barbaadne. Maaliif akka taʼe beektaa?

Sababiinsaa, namoonni biyya Kanaʼaan waaqolii sobaa kan waaqeffatan waan taʼeefi. Isaaniin fuudhuun, isaanitti heerumuuniifi isaaniin hiriyaa godhachuun gaarii hin turre. Kanaafuu, Yaaqoob intallisaa durboota Kanaʼaanii wajjin hiriyaa taʼuusheetti akka hin gammadne beekuu dandeenya.

Dhugumaanuu Dhineen rakkinarra buuteetti. Fakkii kanarratti, namichi Kanaʼaan kun akkamitti hubatee Dhinee akka ilaalu ni argitaa? Maqaansaa Sheekem jedhama. Gaaf tokko, Dhineen isaan ilaaluu yommuu dhaqxu, Sheekem Dhinee fudhatee akka isaa wajjin ciistu ishee dirqisiise. Kan wajjin ciisuu qabu haadha manaafi abbaa manaa qofaa waan taʼeef, kun dogoggora ture. Wanti hamaan Sheekem Dhineerra geessise kun rakkina guddaa geessiseera.

Obboloonni Dhinee wanta kana yeroo dhagaʼan, baayʼee aaran. Isaan keessaa lama, Shimiʼooniifi Lewwiin baayʼee waan aaraniif, billaa fudhatanii gara magaalattii seenuudhaan utuma jarooti hin beekin isaan qabatan. Isaaniifi obboloonnisaanii warri kaan, Sheekemiifi dhiirota biyya sanaa hundumaa ajjeesan. Yaaqoob ijoolleensaa wanta hamaa kana waan godhaniif baayʼee aare.

Rakkoon kun hundi kan jalqabame akkamitti? Dhineen, namoota Waaqayyoof hin ajajamne hiriyaa godhachuusheetiini. Nuyi garuu namoota akkasii hiriyaa keenya godhachuu hin barbaadnu. Mitiiree?

Uumama 34:1-31.Gaaffiiwwan

 • Abrahaamiifi Yishaq ijoolleensaanii namoota biyya Kanaʼaanitti akka hin heerumne ykn akka hin fuune kan barbaadan maaliifi?
 • Yaaqoob, intallisaa durboota Kanaʼaan hiriyyaa godhachuusheetti gammadee turee?
 • Fakkicharratti namni Dhinee ilaalaa jiru eenyudha? Innoo wanta gadhee akkamii raawwate?
 • Obboloonni Dhinee, Shimiʼooniifi Lewwiin wanta raawwatame yommuu dhagaʼan maal godhan?
 • Yaaqoob wanata Shimiʼooniifi Lewwiin godhanitti gammadeeraa?
 • Maatiinsaanii hundi rakkina keessa galuu kan jalqabe akkamitti?

Gaaffiiwwan dabalataa

 • Uumama 34:1-31 dubbisi.

  Dhineen ijoollee durbaa biyya Kanaʼaanii wajjin hiriyoomuunshee waan al tokko taʼedhamoo wanta irra deddeebiʼamedha? Ibsi. (Uma. 34:1 NW)

  Dhineen durbummaashee dhabuusheetiin kan itti gaafatamu ishumadha kan jennu maaliifi? (Gal. 6:7)

  Dargaggoonni yeroo harʼaa jiran, fakkeenya akeekkachiisaa Dhineerraa argatan qalbeeffachuusaanii argisiisuu kan dandaʼan akkamitti? (Fak. 13:20; 1 Qor. 15:33; 1 Yoh. 5:19)