Dhimma ijoo ta'etti seeni

Gara mataduree xiqqaatti deemi

Dhugaa Baatota Yihowaa

Afaan Oromoo

Walgaʼii Naannoo Irratti Argami

Walgaʼii Naannoo Irratti Argami

Namoonni yeroo harʼaatti argaman hedduun abdii kutatu; Kitaabni Qulqulluun garuu ‘Abdii hin kutatinaa’ jedha. Walgaʼiin naannoo Dhugaa Baatota Yihowaa waggaa kanaa yeroo harʼaatti jireenya gammachiisaa jiraachuu kan dandeenyu akkamitti akka taʼee fi gara fuulduraatiif ilaalcha gaarii qabaachuuf nu gargaara.