Dhimma ijoo ta'etti seeni

Gara mataduree xiqqaatti deemi

Dhugaa Baatota Yihowaa

Afaan Oromoo

Dhugaa Baatonni Yihowaa Yesusitti Ni Amanuu?

Dhugaa Baatonni Yihowaa Yesusitti Ni Amanuu?

Eeyyee. Yesus isa, “Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo taʼe malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu” jedhee dubbatetti ni amanna. (Yohannis 14:6) Yesus samiirraa gara lafaa dhufee lubbuusaa isa mudaa hin qabne aarsaa godhee akka kenne ni amannaa. (Maatewos 20:28) Duutisaafi duʼaa kaafamuunsaa namoota isatti amananiif jireenya barabaraa kan argamsiisudha. (Yohannis 3:16) Yeroo ammaatti Yesus Mootii Mootummaa Waaqayyoo taʼee bulchaa akka jiruufi dhiheenyattimmoo addunyaa maratti nagaan akka jiraatu kan godhu taʼuusaa ni amanna. (Mulʼata 11:15) Haataʼu malee, Yesusiin kan ilaallu akkuma inni, “Abbaan na caala” jechuudhaan dubbatettidha. (Yohannis 14:28) Kanaaf, Yesus Waaqa Hundumaa Dandaʼu akka taʼetti waan hin amanneef isa hin waaqeffannu.