Gidakiiminaan ina . . .

  • bezhigwan da-izhise?

  • awashime da-majise?

  • da-minose?

 GICHI-MAZINAʼIGAN IKIDOOMAGAN

“Gizhe-Manidoo . . . oga-gaasiʼamawaaʼ gakina onjigawaabiwin oshkiinzhigoniing onji. Gaye nibowin gaawiin gegoon da-gikendaagwasinoon, gaawiin gaye da-gikendaagwasinoon biigwendamowin. Ambooshke mawiwin, wiisagendamowin gaawiin da-ayaamagasinoonan. Aaniish ini nitam gaa-gii-bimi-ayaagin aazha gii-boonisewan.”​—Revelation 21:3, 4, Ojibwe Kihci-masinaʼikan (Fiero ozhibiiʼiganan).

AANIIN DASH OWE GE-IZHI-WIIJIʼIGOYAN?

Da-gichi-apiitendaagwan gaye da-jiikendaagwan anokiiwin.​—Isaiah 65:21-23.

Gaawiin awashime aakoziwin gemaa gagwaadagitoowin da-ayaamagasinoon.​—Isaiah 33:24; 1 Corinthians 15:26.

Gidaa-jiikendaan gaagige-bimaadiziwin dago gaye giwiijiʼamaaganag zhigwa giwiijiiwaaganag.​—Psalm 37:11, 29.

 GIDAA-DEBWETAAMIN INA AANIIN EKIDOOMAGAK GICHI-MAZINAʼIGAN?

Eya, niizh onowen gidaa-onji-debwetaamin:

  • Gizhe-Manidoo ogashkitoon ji-doodang owe ashodamaagewin. Gichi-Mazinaʼiganing, Jehovah Gizhe-Manidoo inaa wiin eta “gaa-Maamawi-Mashkawendaagozid,” aaniish wiin odayaan gakina mashkawaadiziwin. (Revelation 19:6) Mii dash wiin ogashkitoon ji-ganawendang odashodamaagewin ji-aanjitood ji-onizhishininig owe aki. Gichi-Mazinaʼigan ikidoomagan “Gizhe-Manidoo . . . gakina gegoonini owenjitoon.”​—Matthew 19:26.

  • Gizhe-Manidoo wiinge onandawendaan ji-doodang owe ashodamaagewin. Gichi-Mazinaʼigan ikidoomagan Jehovah oga-aabijiibaaʼaaʼ igi gaa-gii-nibowaad.​—Acts 24:15.

    Gichi-Mazinaʼigan gaye waabandaʼigemagan Gizhe-Manidoo Ogozisan Jesus ogii-andawiʼaaʼ gaa-aakozinid. Wegonen gaa-onji-doodang? Ogii-andawendaan aaniish. (Mark 1:40, 41) Daabishkoo obaabaayan, Jesus aapiji ogii-noonde-wiijiʼaaʼ ini gaa-gidimaagizinid.​—John 5:19.

    Mii dash wiinge gidaa-debwetaamin Jehovah gaye Jesus ginoonde-wiijiʼigonaanig ji-jiikendamang ani-akiiwang!​—Matthew 11:​28-​30; Psalm 145:16; 2 Peter 3:9.

 NAANAAGADAWENDAN IDASH OWE

Aaniin Gizhe-Manidoo ge-zhi-gwayakosidood gidakiiminaan?

Gichi-Mazinaʼigan giwiindamaagomin omaa MATTHEW 6:​9, 10 gaye DANIEL 2:​44.