Nanaandog gidaa-ondinaanan ini mazina’iganan gaye mazina’iganensan ji-wiiji’igoyan ji-gikino’amaagoyan Gichi-Mazina’igan. Bizinjigewin mazina’iganan gaye ininage-izhigiizhwewin mazinaatesijiganan atewan niibiwa izhigiizhwewinan.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini mazina’iganan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining. Ozhibii’an aanind ozhibii’iganan gaa-izhinikaadeg iwe mazina’igan gaa-gagwe-andone’aman ji-waabandaman bezhigwan mazina’iganan.