• 239​—Nanaandog akiing gaa-anamiʼaawaad Jehovah’s Witnesses

  • 8,201,545​—Jehovah’s Witnesses

  • 9,499,933​—Gichi-Mazinaʼigan gikinoʼamaagowinan gaa-ayaamagakin miziwe akiing

  • 19,950,019​—Gii-biizhaawag ji-minjimendamowaad Jesus Christ onibowin

  • 115,416​—Congregations