Miziwe nindoonjiimin gaye niibiwa izhigiizhwewinan ayaamaganoon, geyaabi dash bezhigwan nindoodaamin. Memindage ji-apiitendaagwak, ninandawendaamin ji-gichi-apiitenimangid Jehovah, Gizhe-Manidoo gaa-gii-miininang Gichi-Mazinaʼigan, wiin gakina gegoo gaa-gii-ozhitood. Babenak ningagwe-doodaamin ji-gikinawaabamangid Jesus Christ nigichi-inendaamin ji-izhinikaanigooyaang Anamiʼewaadiziig. Bebezhig niinawind ninitaa-wiijiʼaanaanig awiyag ji-gikendamowaad Gichi-Mazinaʼigan gaye Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin. Aaniish niinawind dazhimaanaan Jehovah gaye oGichi-Ogimaawiwin, mii dash ezhi-gikenimigooyaang Jehovah’s Witnesses.

Naanaagadawaabandan omaa jw.org. Gidaa-gikeniminaam gaye nidebwetamowininaanin.