Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Nimiinjinawezimin, iwe baakiiginigan gaa-andone’aman gaawiin giga-mikanziin.

Daga gitwaam izhaan aandi gaa-onji-maajitooyan, gemaa aabajitoon ono dabazhiish.

Mazina’iganan Gaa-waabanda’iwemagakin

Waabandan oshki-gegoonan gaa-gii-waabanda’iwemagakin.

Wii-gikenimadwaa Jehovah’s Witnesses

Gikendan awashime niinawind onji. Mikan aandi ezhi-maamawinoyaang, aandi ezhi-mikawiyaang, gaye aaniin ge-zhi-gagwedweyan Gichi-Mazina’igan gikino’amaagowin (gaa memwech ji-diba’igeyan).