Izhaan imaa content

Izhaan imaa secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Anishinaabemowin

Watchtower gaye Awake! Mazina’iganensan

Nimazina’iganensinaanin gaa-dazhinjigemagakin Gichi-Mazina’igan, omaa gidaa-ondinaanan ono awashime 200 izhigiizhwewinan, gaye ininage-izhigiizhwewinan. The Watchtower giwaabanda’igomin ini gichi-gegoonan gaa-inakamigakin omaa akiing noongom gaye aaniin ekidoomagakin Gichi-Mazina’igan niigaanaajimowinan. Giminode’eshkaagomin e-noondamang iwe minwaajimowin Gizhe-Manidoo oGichi-Ogimaawiwin, gaye gigikino’amaagomin ji-debweyenimang Jesus Christ. Awake! giwaabanda’igomin aaniin ji-izhi-bimaadiziyang apii maanzhiseyang gaye ji-mashkawendamang Gizhe-Manidoo odashodamaagewin ji-ganawenimigooyang imaa oshki-akiing.

Gagiiginan izhigiizhwewin imaa onji izhigiizhwewin makak, gaye maagonan Andone’an ji-waabandaman ini mazina’iganensan gaa-ayaamagakin iwe izhigiizhwewining.

 

Nimiinjinawezimin, owe wiindamaagewin gaawiin megwaa ayaamagasinoon imaa izhigiizhwewining.

Wiindamaagewin ayaamagan owe izhigiizhwewining gaa-biminizha’igemagakin baakiiginiganan: